Ecologische Autoriteit onderstreept ‘wisselwerking’ land en water

De Ecologische Autoriteit (EA) heeft aan het Rijk advies uitgebracht over de vraag wat er nodig is om de gestelde natuurdoelen in Nederland te halen, met name in stikstofgevoelige gebieden. Belangrijkste aanbeveling: start direct met maatregelen die de provincies hebben benoemd in hun natuurdoelanalyses (NDA’s). STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen en de provincies, is blij met het EA-rapport en onderschrijft de uitkomsten.
Uit de analyses van de provincies blijkt dat het herstel van stikstofgevoelige natuur niet alleen draait om het verminderen van de stikstofbelasting, maar ook om een goede waterhuishouding. Dat wil zeggen: voldoende zoet water van een goede ecologische kwaliteit. Land en water hangen samen. Hun kwaliteit is dus ook nauw verbonden. Door te zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit dragen de waterschappen niet alleen bij aan hun eigen doelstellingen, maar ook aan de natuurdoelen van het rijk en de provincies. Dit wordt ook benadrukt in het STOWA-rapport De waterknop. Het belang van water voor het behalen van doelen in het landelijk gebied.

De EA benadrukt dat de slechte staat van de natuur niet alleen van invloed is op de natuur zelf, maar óók verregaande maatschappelijke gevolgen heeft. De natuur is ‘leverancier’ van een vruchtbare en gezonde bodem, voldoende schoon drinkwater, schone lucht, landschappelijke identiteit en beschermt tegen hitte en klimaatverandering. Herstel van de omgevingskwaliteit draagt dus niet alleen bij aan de kwaliteit, diversiteit en veerkracht van de natuur, maar ook aan de gezondheid van de mens en stimuleert mogelijkheden voor een duurzame economie. Goed waterbeheer door de waterschappen reikt dus ook veel verder dan zorg voor de natte natuur.

Meer (inclusief het rapport) bij STOWA>