‘Droogteproblemen niet verholpen door regenval’

Na ruim zes weken zonder noemenswaardige neerslag is er eind april in heel Nederland regen gevallen. Hierdoor zijn het neerslagtekort en de watervraag afgenomen. De grondwaterstanden verschillen sterk per regio. In het zuiden en oosten van Nederland zijn de waterstanden nog steeds zeer laag en vallen lokaal sloten en beken droog.

Voor de komende weken wordt geen tot weinig neerslag verwacht. De voorspelling is dan ook dat het neerslagtekort weer oploopt. In de stroomgebieden van de Rijn en de Maas zijn de neerslagkansen groter. Hierdoor blijft de aanvoer vanuit de grote rivieren de komende periode voldoende.

Sinds maart zijn de grondwaterstanden in veel gebieden door het gebrek aan neerslag gedaald. In laaggelegen gebieden zijn de grondwaterstanden door de neerslag begin mei weer iets gestegen. In hoger gelegen gebieden was dit niet het geval. De regionale verschillen zijn groot. De laagste grondwaterstanden komen met name voor in de hoger gelegen zandgebieden in Oost en Zuid Nederland.

Volgens de Unie van Waterschappen zijn er zijn (nog) geen problemen met betrekking tot drinkwatervoorziening en verzilting, en alleen lokaal met de waterkwaliteit (blauwalgen en vissterfte). Op korte termijn zijn de effecten van het neerslagtekort beperkt. Er is wel binnen enkele weken neerslag nodig om knelpunten verder in het seizoen te vermijden. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie en nemen waar mogelijk maatregelen zoals het instellen van waterpeilen en het vasthouden van water.

Meer bij de Unie van Waterschappen>