Water, watermanagement, waterbouw
Uitgelicht

 

RvdRRuimte voor de Rivier

In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen hoge dijken, terwijl het land daarachter juist lager is komen te liggen. Als een overstroming zou plaatsvinden, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kabinet heeft daarom een pakket maatregelen vastgesteld dat de rivieren meer ruimte geeft: het programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee krijgt het Nederlandse rivierengebied uiterlijk in 2015 een betere bescherming tegen hoogwater. Tegelijkertijd verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Meer: Ruimte voor de Rivier in Civiele Techniek>

Naar de site van Ruimte voor de Rivier>

 Topteam WaterTopteam water

Op 21 juni 2011 bracht het Topteam Water haar advies uit aan de minister van Economische Zaken verhagen. In totaal rapporteerden tien Topteams die ieder een voor de BV Nederland uiterst belangrijke sector vertegenwoordigde. Topteam Water pleitte met name voor meer experimenteerruimte. Innovatief aanbesteden, waarbij criteria als duurzaamheid en kwaliteit een kans krijgen, moet ook in de natte sector mogelijk worden, vindt het team. Er liggen vooral concrete kansen op het vlak van langjarig kustonderhoud en in de renovatie van natte kunstwerken. Daarnaast zouden overheden een percentage van de € 7 a 8 miljard die zij per jaar in waterprojecten investeren, moeten reserveren voor innovaties.

Download het rapport ‘Water verdient het’>


 

 

Deltacommissie, Deltawet, DeltaprogrammaDeltawet

De klimaatverandere en daarmee samenhangende zeespiegelstijging leidde er toe dat in 2007 een nieuwe Deltacommissie in het leven werd geroepen. Doel: de overheid te adviseren over de gevolgen voor de Nederlandse kust van de te verwachten zeespiegelstijging, de afvoer van de grote Nederlandse rivieren en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die daarmee samen zouden hangen. De commissie bracht op 3 september 2008 haar advies uit en was daarmee opgeheven.
De belangrijkste aanbeveling van de commissie was een Deltawet op te stellen. De Deltawet regelt dat er een Deltaprogramma is om de veiligheid van Nederland voor hoogwater te garanderen en voor een goede zoetwatervoorziening te zorgen. De Deltawet is sinds 1 januari 2012 van kracht.

Download het rapport van Veerman op de site van Rijksoverheid.nl

Deltawet en Deltacommissaris op de site van de Deltacommissaris>

Dossier Deltacommissie>


 

IJkdijk

Op 2 november 2007 werd in Bellingwedde de IJkdijk geopend door staatsecretaris Huizinga. Het gaat op een proefopstelling, een ‘slimme dijk’, waarin een groot aantal sensoren zijn aangebracht en waarmee dijkdoorbraken kunnen worden bestudeerd. Doel is het beter en veiliger maken van dijken. De eerste grote proef vond plaats op 27 september 2008, en leverde een schat aan gegevens op.

Dossier IJkdijk>

 ZandmotorZandmotor

De Zandmotor bestaat uit 21,5 miljoen kubieke meters zand, aangebracht in de vorm van een haak boven water ter hoogte van Ter Heijde. Deze zandhaak steekt ongeveer een kilometer in zee en is aan de voet twee kilometer breed. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich geleidelijk langs de Zuid-Hollandse kust. Door dit principe van ‘bouwen met de natuur’ groeit de kust de komende jaren op natuurlijke wijze aan. De verwachting is dat de zandmotor een bijdrage zal leveren aan de kustveiligheid. Daarbij moet tegelijk meer ruimte ontstaat voor natuur en recreatie. De zandmotor – een initiatief van de provincie Zuid-Holland – moet circa 100 ha extra natuur- en recreatiegebied opleveren. Er is volgens de initiatiefnemers ook financieel voordeel te behalen. Met de aanleg van de Zandmotor worden de vijfjaarlijkse zandsuppleties – nodig voor de kustverdediging –  overbodig. Het project ging op 17 januari 2008 officieel van start. Het is voor het eerst dat het  zandmotorprincipe, waar ook ter wereld op deze schaal is toegepast.

Meer>


 

Maasvlakte 2Maasvlakte 2

De bouw van de Tweede Maasvlakte zijn begonnen op 1 september 2008 met de aanleg van een werkeiland enkele kilometers voor de kust en het aanvoeren van zand. De uitvoering van de civieltechnische werken ligt in handen van een consortium van Van Oord en Boskalis, die gezamenlijk opereren onder de naam PUMA (Project Uitbreiding Maasvlakte). De kosten van de aanleg worden geschat op 1,1 miljard euro. Dat geld wordt besteed aan de aanleg van een harde zeewering van 2,4 kilometer, een zeewering van zand en duinen van 8,4 kilometer, 700 hectare aan nieuwe haventerreinen en een havenbassin van 530 hectare met een diepgang van 20 meter. Voor het totale project is naar schatting 240 miljoen m3 zand nodig, plus 7 miljoen ton steen en 20.000 betonblokken van elk 40 ton.
De nieuwe uitbreiding krijgt een totale oppervlakte van 2 000 ha. De eerste gebruiksklare containerkade moet in 2013 worden opgeleverd. In 2030 is Maasvlakte 2 naar verwachting volledig in gebruik.

Maasvlakte 2 Overzicht uit Civiele Techniek>

Meer dan 20 filmpjes op YouTube>

Website Maasvlakte2>

 waterartikelen

Overzicht van water(bouw) en watermanagementartikelen >