Commissie VeermanDeltacommissie brengt rapport uit

De Deltacommissie (Commissie Veerman) bracht in 2008 onder de titel ‘Samen werken met water’ haar langverwachte advies uit aan het kabinet over de bescherming van Nederland tegen de effecten van klimaatverandering. Belangrijkste conclusie: ons land moet het veiligheidsniveau achter de dijken met minimaal een factor tien verhogen om de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling het hoofd te bieden. Dat kan door grootschalige zandsuppleties voor de kust en het bouwen van ‘onbreekbare’ dijken.

Commissievoorzitter Veerman overhandigde het advies op 3 september 2008 in Den Haag aan minister-president Balkenende en staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat. Het is de tweede keer in de Nederlandse geschiedenis dat een Deltacommisie advies uitbrengt.

De eerste Deltacommissie ging aan het werk na de Watersnoodramp van 1953. ‘Samen werken met water’ adviseert geen revolutionaire ingrepen als het verplaatsen van woongebieden, maar stuurt aan op langjarige investeringen: en wel jaarlijks € 1,2 tot 1,6 miljard over de periode tot 2050. Tussen 2050 en 2100 zal nog eens € 0,9 tot 1,5 miljard nodig zijn.Het kabinet reageerde positief op de aanbevelingen van de Deltacommissie. ‘Het kabinet neemt de handschoen op’, sprak premier Jan Peter Balkenende woensdag bij de presentatie van het adviesrapport. De premier kondigde verder aan dat het kabinet volgend jaar met een Deltawet komt waarin de financiering wordt geregeld van de noodzakelijke maatregelen en waarin de rolverdeling van de betrokken partijen wordt geschetst.


Uitgangspunt van de Deltacommissie is de aanname dat de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering meer zal stijgen dan in de meeste scenario’s werd aangenomen. Zo voorspelt het het VN klimaatpanel IPCC tot 2100 een zeespiegelstijging van maximaal 59 centimeter; het KNMI per van 35 tot 85 cm en houdt Rijkswaterstaat rekening met 60 centimeter. De Deltacommissie daarentegen rekent met een stijging van 65 tot 130 centimeter per 2100. Voor 2200 verwacht men zelfs een waterpeil dat twee tot vier meter hoger is dan nu.
Een aantal van de aannames en aanbevelingen leidden overigens tot de nodige discussie, zowel binnen de politiek als de maatschappij.
Samenvatting en aanbevelingen op de site van de deltacommissie>

De belangrijkste aanbevelingen

 • Verhoog de veiligheid achter de dijken met een factor tien
 • Bouw alleen onder voorwaarden in laaggelegen gebieden
 • Buitendijks bouwen is voor eigen risico
 • Versterk de kust door zandstorting en laat de kust natuurlijk aangroeien (zandmotor)
 • Houd Oosterscheldedam tot 2075 in bedrijf
 • Versterk Westerscheldedijken
 • Creëer in het Zuidwestelijk deltagebied meren voor tijdelijke waterberging
 • Maak nog meer ruimte voor de rivieren
 • Maak Rijnmond afsluitbaar
 • Verhoog het peil IJsselmeer met 1,5 meter (waardoor spuien op de Waddenzee mogelijk blijft)
 • Roep Deltafonds in het leven onder leiding van het Ministerie van Financiën


Deltacommissaris

Als direct uitvloeisel van de aanbevelingen van Veerman werd begin november 2009 de eerste Deltacommissaris van Nederland benoemd. Ruimtelijk econoom Wim Kuijken werd in november 2009 door het kabinet benoemd voor een periode van zeven jaar. De Deltacommissaris krijgt het mandaat om het belangrijke en complexe Deltaprogramma ‘voortvarend’ vorm te geven en te doen uitvoeren in een nauwe samenwerking tussen de betrokken ministeries en onder meer waterschappen, provincies en gemeenten. Kuijken – die op 1 febuari 2010 officieel als Deltacommissaris aan de slag ging – is sinds april 2007 Secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder vervulde hij dezelfde functie bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Algemene Zaken.


De Deltacommissaris is te volgen op
www.deltacommissaris.nl>


Eerste Deltaprogramma, september 2010
September 2010 bood de toen demissionair minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat het eerste Deltaprogramma ‘Werk aan de Delta’ aan de Tweede Kamer aan. Dit eerste Deltaprogramma, had als ondertitel ‘Investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen,’ en werd in opdracht van het kabinet opgesteld door de deltacommissaris, Wim Kuijken.
De bedoeling is dat de Deltacommissaris vijf deltabeslissingen voorbereidt, die voor 2015 worden voorgelegd aan het kabinet. Deze beslissingen gaan over de normen van onze belangrijkste dijken en andere waterkeringen, over de beschikbaarheid van zoetwater, over het peil van het IJsselmeer over de manier waarop het Rijnmondgebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten en over hoe bij de ontwikkeling van buurten en wijken rekening kan worden gehouden met water.

Download het rapport op de site van Rijksoverheid.nl>