Doelmatiger werken Bestuursakkoord Water (BAW) gelukt

Foto: Unie Van Waterschappen

De doelen bestuursakkoord water zijn behaald. Het resultaat: beter waterbeheer en beperkte kostenstijging. Dat meldt de Uni van Waterschappen op haar website.
Met de uitvoering van de maatregelen van het BAW wilden de partijen de kostenstijging beperken met een bedrag dat geleidelijk opliep tot jaarlijks tenminste 750 miljoen euro in 2020. Daarnaast is in het BAW afgesproken om de kwaliteit van het waterbeheer te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. De eindrapportage laat zien dat in 2019 een beperking van de kostenstijging van circa 670 miljoen euro is gerealiseerd in de waterketen en van ruim 400 miljoen euro in het watersysteem. Dit is vooral te danken aan de intensievere samenwerking tussen met name gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Daarnaast hebben deze organisaties het assetmanagement verbeterd, waardoor de infrastructuur voor het waterbeheer langer mee gaat en het belastinggeld effectiever wordt besteed.
Bij de start van het BAW hebben de waterschappen zich ook verbonden aan een maximale stijging van de opbrengsten van hun belastingen. Deze stijging zou voor de gehele looptijd van het BAW gemiddeld maximaal 2,1 procent per jaar mogen bedragen. Dit is exclusief de invloed van inflatie. Uit de rapportage die nu naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt dat de werkelijke ontwikkeling tot en met 2019 gemiddeld 1,1 procent per jaar bedroeg. Hiermee hebben de waterschappen zich ruimschoots aan hun afspraak gehouden.

Het BAW zoals dat in 2011 is opgesteld, is nu afgerond. De intensieve samenwerking tussen de BAW-partners wordt natuurlijk wel voortgezet. Dat blijkt onder andere uit de aanvullende afspraken die zij hebben gemaakt over samenwerkingen bij actuele ontwikkelingen zoals cybersecurity, uitwisseling van data/informatie, de invoering van de Omgevingswet en de vitaliteit en overstromingsrisico’s van de rioolwaterketen. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op het gegevensbeheer, met name het standaardiseren en uitwisselen van informatie. Hiermee versterken de partijen het fundament voor doelmatige beheer- en investeringsbeslissingen in het waterbeheer.

UVW>