Dijkversterking Nieuw Bergen

In 2023 gaat bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer definitief van start met dijkversterking Nieuw Bergen. Dijkversterkingsproject Nieuw Bergen wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van 1,831 kilometer naar 2,752 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. De komende tweeëneenhalf tot drie jaar wordt er daadwerkelijk buiten gewerkt om Nieuw Bergen hoogwaterveilig te maken.
Naast Blerick, Beesel en Heel is ook Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig. De uitvoering van de dijkversterking Nieuw Bergen is gegund aan bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer. De combinatie gaat verder onder de naam Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen.
De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de 1,831 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,752 kilometer lang.
Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen gaat het eerste jaar vooral alle voorbereidingen van de versterking uitvoeren. Het gaat dan om het uitvoeren van de onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, niet gesprongen explosieven onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond voor het versterken van de dijk vooral in 2024 en 2025 plaatsvindt. De directe omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Foto: Waterschap Limburg

Meer bij DuraVermeer>

Zie ook ´Dijkversterking Nieuw Bergen´ bij Waterschap Limburg>