Dijkverlegging Paddenpol: waar waterveiligheid en natuur samenkomen

Op maandag 5 juli zette de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Cora van Nieuwenhuizen, samen met diverse bestuurders, haar handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor het verleggen van de IJsseldijk bij Paddenpol, tussen Wijhe en Herxen. Naast de minister ondertekenden ook Breun Breunissen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling Boudewijn Revis van Staatsbosbeheer. De dijkverlegging is het resultaat van een effectieve samenwerking die zorgt voor waterveiligheid in combinatie met een klimaatbuffer en 13 hectare extra riviernatuur langs de IJssel. Een natuurgebied waar ook mensen van gaan genieten. De samenwerking is een landelijk voorbeeldproject van Integraal Riviermanagement (IRM) met uitvoering op korte termijn. Hierin werken Rijk en regio samen aan de uitdaging om het Nederlandse rivierengebied veerkrachtig en toekomstbestendig te maken.

De dijkverlegging Paddenpol is een initiatief van de provincie Overijssel, provincie Gelderland,  Staatsbosbeheer en van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) trof Waterschap Drents Overijsselse Delta al voorbereidingen om de dijk te versterken. In 2019 bleek uit onderzoek dat bij Paddenpol een dijkverlegging in plaats van een dijkversterking ook kansrijk was en direct kansen biedt voor natuurontwikkeling en waterveiligheid.

De dijkverlegging en de inrichting van het buitendijkse gebied dragen bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Integraal riviermanagement (IRM) en provinciale natuur- en klimaatdoelen. Zo zorgt de waterstandsdaling er voor dat waterveiligheid wordt gecombineerd met andere doelen, zoals voor natuurontwikkeling en waterkwaliteit. De ministeries IenW en LNV en de provincies Overijssel en Gelderland betalen mee om deze doelen te halen. De totale kosten van de dijkverlegging worden geschat op ruim 20 miljoen euro.
Een dijkverlegging levert meer ruimte voor de IJssel op dan een dijkversterking. De uiterwaard wordt breder. Dat zorgt voor een minder hoge waterstand op de rivier in tijden van hoge afvoeren. Tegelijkertijd blijft het hoge water langer staan en fungeert de Paddenpol als natuurlijke waterbuffer die water levert aan de natuur in tijden van droogte. De inrichting levert ook een hogere ecologische waterkwaliteit op, met een geul voor vissen. Tevens ontstaat er extra riviernatuur met natte graslanden.
Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, volgt de stap van het inrichtingsplan naar een uitwerking van een Voorlopig en een Definitief Ontwerp. Naar verwachting gaat voor het project IJsselwerken in 2023 de eerste schop de grond in en is het in 2027 klaar.

Meer bij Waterschap Drents Overijsselse Delta >