Deltaprogramma 2014 aan Kamer aangeboden

 

17 september 2013 – In de nieuwe benadering voor waterveiligheid wordt  niet alleen  gekeken naar de kans op een overstroming, maar worden ook de gevolgen meegewogen. Op die manier krijgt iedere Nederlander die woont achter de dijk dezelfde basisveiligheid. Dat staat in de vierde rapportage van het Deltaprogramma: ‘DP2014, werk aan de delta’, die  minister Schultz van Haegen vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In het Deltaprogramma wordt een nieuwe normering voor waterveiligheid ontwikkeld en uitgewerkt. Dit jaar zijn belangrijke stappen gezet op weg naar deze nieuwe normering. Tegelijk met het DP2014 is de Nationale Visie Kust uitgebracht waarin de visie voor een veilige kust gekoppeld is aan ruimtelijke opgaven langs de kust.

De nieuwe normen zullen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat voor iedereen die woont en werkt in een gebied dat door dijken, duinen en dammen wordt beschermd een basisveiligheid gaat gelden van 1/100.000 kans per jaar op overlijden als gevolg van een overstroming (0,001 procent). Waar nodig, in gebieden met veel mensen en/of hoge economische waarde, kan een hoger beschermingsniveau gewenst en economisch rendabel zijn, zoals het rivierengebied, delen van Rijnmond-Drechtsteden en het gebied rond Almere. Volgend jaar zal in het DP2015 het concrete voorstel voor nieuwe normen voor alle dijken, duinen en dammen – de primaire waterkeringen – worden gepresenteerd. Dit voorstel komt in samenwerking met de regio’s tot stand. Daarbij zijn zowel provincies, gemeenten, waterschappen als het Rijk  betrokken.
Naast de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsnormen gericht op het voorkomen van overstromingen wordt in het Deltaprogramma ook gewerkt aan een meerlaagse aanpak van de waterveiligheidsopgaven.   In onder andere Dordrecht, Marken en de IJssel-Vechtdelta wordt onderzocht hoe  combinaties van maatregelen in verschillende lagen kan leiden tot afdoende waterveiligheid. Het gaat dan om slimme combinaties voor het bereiken van de waterveiligheidsopgave in het geval dijkversterking tegen grenzen (maatschappelijke weerstand, techniek, kosten) aanloopt en aanvullende maatregelen ten behoeve van  waterrobuuste (her)inrichting en vitale en kwetsbare functies nodig zijn.

Meer op de website van I&M>