CIVIELE TECHNIEK NUMMER 8 2017

(Thema Tunnels Ondergrondsbouwen; bijlage: Waterbouwdag 2017)
Verschijnt 8 december 2017

Bouwen onder een postzegel: Nieuw Rotterdams metrostation Dijkzigt
Het Maasstedelijke metronetwerk is het oudste en het meest uitgebreide van Nederland. Als onderdeel van de vernieuwing van de metrostations is recent metrostation Dijkzigt grondig uitgebreid. Het station kreeg een extra in- en uitgang bij de Hogeschool Rotterdam.

Tunnels ontwerpen met onderhoud in het achterhoofd
Bij tunnels ligt na de bouw voor 95 procent vast, wat er aan onderhoud mogelijk is en wat de maximale beschikbaarheid is. Na de bouw wordt ook pas duidelijk hoe onderhoudsvriendelijk een tunnel is. Ontwerpbeslissingen blijken dan niet altijd gunstig uit te vallen voor de beheerder. Onnodig hoge onderhoudskosten en/of verminderde beschikbaarheid zijn het resultaat. Hoe komt dat nu? En wat gebeurt er dan eigenlijk precies?

Project KRW IJssel: Uniforme standaard NLCS bespaart tijd
Na ruim zeven jaar nadert de afronding van het project KRW IJssel. In deze periode zijn elf nevengeulen aangelegd en zeventien oevers geoptimaliseerd. In oktober 2015 is Combinatie Ploegam – Van den Biggelaar gestart met de werkzaamheden aan de resterende oever- en geulmaatregelen. In totaal is zo’n tien kilometer IJsseloever plus nog eens twaalf kilometer nevengeul aangepast aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierbij is gebruikt gemaakt van NLCS; de ervaringen van de ontwerper en de uitvoerder.

Opsporen van gestuurde boringen en zinkers
Het voorkomen van graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen is een doel op zich geworden en de driehoek van bedrijfsleven, overheid en onderwijs is zich sterk aan het maken voor regelgeving, kennisontwikkeling en innovatie. De bescherming tegen hoogwater grijpt in op de diepe  ondergrond en vraagt om detectie van ondergrondse infrastructuur.
Bijzondere onderdoorgangen Zutphen

Bijzondere onderdoorgangen Zutphen
Het monumentale station van Zutphen ligt tussen het centrum en het in ontwikkeling zijnde woon- en bedrijvengebied de Noorderhaven en bedrijventerrein De Mars. Er was geen goede verbinding tussen deze gebieden, de bovengrondse spoorwegovergangen leverden forse wachttijden op voor het verkeer en risicovolle acties voor voetgangers die op het laatste moment nog onder de dalende spoorbomen de overweg wilden kruisen. Sinds eind 2015 zorgen twee onderdoorgangen, de Marstunnel en Kostverloren, ervoor dat de binnenstad en de beide gebieden goed aan elkaar zijn verbonden. Het project is heeft een eervolle vermelding gekregen bij de Schreuderprijs 2017.

Een imposant sluitstuk van de HZMB afgezonken tunnel
In de Civiele Techniek themanummers ‘Tunnels & Ondergronds Bouwen’ van 2010, 2012 en 2015 is verslag gedaan van het ontwerp en de uitvoering van de brug-tunnelverbinding tussen Hongkong en het Chinese vasteland ter hoogte van Zhuhai. De ingebruikname van deze oeververbinding, waarbij Tunnel Engineering Consultants(TEC) al sinds de start bij betrokken is als Client Consultant en Design Reviewer, staat gepland voor februari 2018. Op 2 mei 2017 is de afgezonken tunnel gecompleteerd met de installatie van het laatste onderdeel, de sluitvoeg.

Sluisdeuren nieuwe zeesluis IJmuiden
88 jaar nadat koningin Wilhelmina de Noordersluis in IJmuiden opende, destijds de grootste schutsluis ter wereld, wordt gewerkt aan een nieuwe, nog grotere zeesluis. In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemersconsortium OpenIJ, bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF, verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis. In januari 2016 is gestart met de bouw en eind 2019 moet de sluis operationeel zijn. Iv-Infra maakt in opdracht van aannemersconsortium OpenIJ het ontwerp van de nieuwe sluisdeuren en de bewegingswerken.

Bijlage Waterbouwdagspecial 2017:
‘Bouwen in stijgend water’

Innovatie is … goed spieken: Beheerders waterkeringen kunnen leren van bodembranche
Sinds januari 2017 zijn er nieuwe normen voor het beheer van waterkeringen vastgelegd in de Waterwet. Wat daarin duidelijk wordt, is dat er meer inzicht in de bodem en ondergrond van waterkeringen nodig is. Voordat de watersector het wiel probeert uit te vinden, is het wellicht goed om te spieken bij een andere branche, zoals die van de bodemsaneringen.

Zeespiegelstijging en verzilting
Delta’s behoren tot de rijkste gebieden op aarde, zowel vanuit economisch als ecologisch perspectief, maar zijn ook zeer kwetsbaar voor klimatologische en antropogene invloeden. Overheid, kennisinstituten en de markt werken gezamenlijk aan (innovatieve) oplossingen om verzilting te voorkomen.

Toets-op-maat: Dijkvak Schoonhovenseveer – Langerak
De Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak voldoet grotendeels aan de nieuwe waterveiligheidseisen. Dat is de conclusie van Movares, dat de veiligheid van de dijk beoordeelde met een ‘toets-op-maat’.

DigiShape: clouds en lakes voor kusten en rivieren
het Nederlandse beleid voor kust- en rivierbeheer, de duidelijke voorschriften voor toetsen op veiligheid, de langlopende meetprogramma’s en innovatieve maatregelen en beheersystemen die we bij het daadwerkelijke beheer en onderhoud toepassen, gelden als de meest geavanceerde in de wereld. Toch mogen we niet tevreden zijn.

Alliantie Markermeerdijken; Samenwerken in een alliantie: lusten en lasten
In de natte waterbouw is het nog een unicum: een vergaande publiek-private samenwerking in de vorm van een alliantie. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels doen inmiddels al twee jaar ervaring op in de Alliantie Markermeerdijken.

Natuurontwikkeling in het Markermeer: Marker Wadden
Boskalis legt in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat sinds april 2016 het nieuwe natuurgebied Marker Wadden aan. Het beoogde doel van het project is de ontwikkeling van habitatdiversiteit om de ecologie in het Markermeer te verbeteren.

Early Warning Centers: Laatste inzichten klimaatverandering
De bedreigingen die uitgaan van een opwarmend klimaat zijn groot. De belangrijkste doelstelling van het klimaatakkoord is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 oC en de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 in 2050 tot vrijwel nul zijn teruggebracht. Dit heeft ook grote gevolgen voor de waterbouw.

Veiligheid en natuurontwikkeling: Het vernieuwde Sigmaplan
Naar aanleiding van de overstromingsramp in 1976 in Vlaanderen lanceerde de Belgische overheid in 1977 het Sigmaplan, de tegenhanger van het Nederlandse Deltaplan. Het Sigmaplan werd in 2005 geactualiseerd. Tegen 2035 wil Waterwegen en Zeekanaal helemaal rond zijn met de realisatie van de verschillende projecten van het geactualiseerde Sigmaplan.

‘Beating the records’: Offshore Terminal Rotterdam Maasvlakte 2
Door een explosieve groei van windmolenparken op zee is de vraag naar offshore funderingen (monopiles) voor windturbines en naar offshore havens fors gestegen. De Nederlandse producent van deze monopiles, Sif Group uit Roermond, wil een offshore terminal realiseren voor extra productie- en opslagcapaciteit op het strategisch gelegen Maasvlakte 2.

Slim beheer van dijken verdient versterking
Slim beheer van dijken vergroot het handelingsperspectief de dijkbeheerder en maakt het dijkbeheer betrouwbaarder. Het slim beheren van dijken houdt in dat hetgeen wat waargenomen, gemeten, gemonitord wordt, ook gebruikt kan worden bij het optreden van onverwachte, onvoorziene of nieuwe situaties.

POV-Waddenzeedijken: dijk van een samenwerking in het Noorden
De POV-Waddenzeedijken is een unieke samenwerking tussen de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en wetterskip Fryslan, waarin twaalf innovatieve dijkconcepten onderzocht worden.

Flexibele waterkering Spakenburg
Hoe realiseer je een waterkering in een historisch stadscentrum? Met deze vraag ging het projectteam van Vallei en Veluwe aan de slag. Hoe is het bestuur van de betrokken organisaties daarin betrokken om dit project tot een succes te maken?

Tanker vaart door Stuw Grave in de Maas
Op 29 december 2016, om half acht ’s avonds, op de Maas in de dikke mist, miste een groot Rijnschip, de ‘Maria Valentine’, ter hoogte van het Limburgse Grave, de afslag naar de schutsluis om te worden geschut naar het lagere Stuwpand Lith. Het schip voer dwars door de rivierstuw en beschadigde daarbij vijf van de verticale stalen jukken.

Meer dan tien nieuwe visserijhavens in Ghana
Royal HaskoningDHV ontwikkelt meer dan tien nieuwe visserijhavens in Ghana.

Deltares Aqua Monitor: Monitor water wereldwijd en in uw achtertuin
De Deltares Aqua Monitor (DAM) verwerkt satellietdata tot beelden van verandering van oppervlaktewater.

Bouwen met de Natuur: Duurzame en flexibele oplossingen in de waterbouw
Wereldwijd neemt de druk op delta’s en kustgebieden toe. Klimaatverandering voert de druk op deze gebieden nog eens extra op. Hoe om te gaan met bodemdaling, zeespiegelstijging, hogere rivierafvoeren, uitputting van grondwatervoorraden? En met hittestress, droogte en verzilting?

Hong Kong Zhuhai Bridge Link: Chinees megaproject nadert voltooiing
Begin volgend jaar wordt één van ’s werelds meest uitdagende infrastructuurprojecten; de Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Link (HZMB) opengesteld voor verkeer.