CIVIELE TECHNIEK NUMMER 1/2 2016

(Thema Water)
Verschijnt 28 januari 2016

Grondwaterregulering op postzegelniveau
Soms zijn bemalingsrisico’s vooraf moeilijk te voorspellen. Dit geldt vooral bij graafwerkzaamheden nabij oude bebouwing en een complexe ondergrond. Wat doe je dan om schaderisico beheersbaar te maken? Uitgebreid onderzoek vooraf of continue monitoring en preventieve sturing? Bij de ondergrondse renovatie van De Waag in Amsterdam is gekozen voor het laatste. De gehanteerde methode bewijst zijn nut steeds vaker bij bemaling in vooral kwetsbare wijken.

Geen zandzakken maar zandsuppletie
Eind 2015 presenteerde prof. Marcel Stive (Waterbouwkunde) van de TU Delft de resultaten van een onderzoek naar de erosieproblematiek van Cua Dai Beach, vijf kilometer van de door toeristen drukbezochte stad Hoi An. Stive maakt deel uit van een Nederlands – Vietnamees consortium dat de situatie bij Cua Dai heeft onderzocht. En dat is niet voor niets, want de kust bij Hoi An City erodeert al decennia lang en heeft al twintig hectare land verloren zien gaan. Reden tot zorg.

Bouwen met bagger
In 2050 leven mogelijk meer dan 5 miljard mensen in de delta’s van de wereld. In deze gebieden vindt meer dan 50 procent van de wereldvoedselproductie plaats. Meer dan tweederde van de grootste wereldsteden liggen in deltagebieden en zijn kwetsbaar voor overstromingen. Door de stijgende zeespiegel neemt de behoefte aan goedkope, snel inzetbare waterkeringen toe. Dit wordt extra vergroot vanwege sedimentatie waardoor zowel de aders als de haarvaten van de delta’s periodiek volraken met baggerspecie. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Diezelfde bagger zou nuttig kunnen worden gebruikt; bijvoorbeeld als waterkering.

Zettingsvloeiingen bij waterkeringen
Zettingsvloeiing is een verzamelnaam voor de faalmechanismen waarbij fijn zand in een onderwateroever ten gevolge van een verstoring (bijvoorbeeld trillingen of erosie) uitvloeit en onder een zeer flauwe taludhelling tot rust komt. Hierbij kunnen zeer grote schadeprofielen optreden. In dit artikel wordt ingegaan op de risico’s die kunnen ontstaan ten gevolge van dit fenomeen en hoe deze beheerst kunnen worden.

MultiWaterWerk (deel 2): Een product-platform voor sluis-families
In de automobielindustrie is het tegenwoordig gebruikelijk om onderdelen, bijvoorbeeld het onderstel, in meerdere typen auto’s te gebruiken. Zo’n productplatform voor verschillende productlijnen van auto’s levert schaalvoordelen op voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en draagt daarmee bij aan kostenbeheersing en duurzaamheidsdoelstellingen. Zou zo’n productplatform ook mogelijk zijn voor de sluizenbouwsector?

Volkerak-Zoommeer: grootste waterberging van Nederland
Stel, een zware noordwester storm woedt op de Noordzee. De smalle doorgang tussen Engeland en Frankrijk bij het Nauw van Calais stuwt het water op voor de Zeeuwse kust. De stormvloedkeringen worden gesloten: de voordeur zit stevig op slot, maar hoe zit het met de achterdeur?

Laatste Zwakke Schakel-project: Kustversterking met verschillende doelen
Medio 2016 wordt in Zeeuws-Vlaanderen de Zwakke Schakel West- Zeeuws-Vlaanderen opgeleverd. Het is de laatste van de tien Zwakke Schakelprojecten waarmee de afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van de minst vitale onderdelen van onze kustverdediging. Tijd om terug te blikken. Civiele Techniek sprak met Roeland Hillen, programmadirecteur van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma en als zodanig onder meer verantwoordelijk voor de tien Zwakke Schakels.

Historie: de watersnood van 1916
In januari 1916 trof een watersnood het noorden van ons land. Het aantal slachtoffers bleef gelukkig beperkt, maar de schade was enorm. Het was bovendien het laatste zetje dat de politiek na meer dan een halve eeuw twijfelen nodig had om tot een definitieve oplossing voor de waterveiligheid rond de Zuiderzee te komen. Niet lang na de ramp werd besloten de Afsluitdijk aan te leggen.