Contract Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Terneuzen

16 juli 2013 – In het project Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen is een ingenieursbureau LievenseCSO gekozen voor de verdere uitwerking van het project. De ondertekening vond op 16 juli plaats. Het ingenieursbureau gaat de komende twee jaar, onder aansturing van de projectgroep, een ontwerp maken voor een nieuwe zeesluis in Terneuzen en de bijbehorende onderzoeken uitvoeren. Met onder meer informatiebijeenkomsten, inspraakbijeenkomsten en nieuwsbrieven zal de omgeving nauw betrokken worden en op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.
In de planuitwerkingsfase wordt het ministerieel besluit uit maart 2012 voor een grote zeesluis verder uitgewerkt. Naast het maken van een passend ontwerp wordt ook de ruimtelijke procedure volgens de Tracéwet doorlopen met een milieueffectrapport en een passende beoordeling.

Nederland en Vlaanderen bereiden samen, onder de vlag van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen voor. De nieuwe sluis verbetert de toegang voor zeeschepen tot de havens van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio, en daarmee beide investerende landen, kunnen daarmee profiteren van een aanzienlijke economische impuls. De uitwerking van de plannen moet in 2015 gereed zijn, zodat een nieuwe, grote sluis binnen het sluizencomplex in Terneuzen gerealiseerd kan worden. Voordat het zover is, zullen Vlaanderen en Nederland hierover eerst een verdrag sluiten. Daarna kunnen de aanbesteding en de bouw plaatsvinden. Met een nieuwe grote zeesluis is de Kanaalzone straks klaar voor de toekomst.
De EU verstrekt in het kader van het TEN-T-programma een subsidie van bijna 4 miljoen euro. Het project werd in het kader van de jaarlijkse TEN-T-oproep voor 2011 geselecteerd voor cofinanciering. Het Kanaal Gent-Terneuzen maakt deel uit van de ‘Binnenwaterweg Seine-Schelde’ (prioritair TEN-T-project 30), die het Franse waterwegennet verbindt met dat van België, Nederland en Duitsland. Het project vindt plaats onder toezicht van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk.

Bron: CSOLievense>