COASTAR bijdrage ondergrond aan robuuste zoetwatervoorziening

Vanaf 17 juni geeft COASTAR ons een beeld van de kansen die de ondergrond in Nederland biedt om ons beter voor te bereiden op droogte. Na een aantal jaren van droogte stond de zoetwatervoorziening in Nederland flink onder druk door dalende grondwaterstanden.
De natte eerste maanden van het jaar 2021 zorgen nu gelukkig voor stijgende grondwaterstanden. Zo zullen natte en droge jaren elkaar in de toekomst ook blijven afwisselen dus is het noodzakelijk dat er zuinig wordt omgegaan met het beschikbare zoete water. COASTAR onderzoekt de mogelijkheden om de ondergrond in te zetten om eventuele overschotten in natte jaren op te slaan, zodat er een voorraad wordt opgebouwd voor de droge jaren en tegelijkertijd verzilting van grondwater tegengaan.
Met COASTAR-maatregelen als brakwaterwinning en ondergrondse opslag van zoetwater kan de ondergrond een substantiƫle bijdrage leveren aan een duurzame en robuuste toekomstige zoetwatervoorziening. Met de potentiekaarten zijn de kansen in de ondergrond in Nederland in beeld gebracht.
Daarbij is gebruik gemaakt van de eigenschappen van de ondergrond en zijn effecten van de maatregelen op de reductie van verzilting, op kosten en op bodemdaling meegenomen. Zo ligt er een eerste scan op de kansrijke gebieden en dat is een startpunt om op voort te bouwen voor de kansrijke locaties.

Deltares>