CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 4 2020

(Verkeer, Mobiliteit & Openbare Ruimte) Verschijnt 28 mei 2020

Mobiliteitstransitie. Op weg naar een nieuwe balans

Mobiliteit verandert snel en ingrijpend. Zo is het gebruik van de auto momenteel sterk afgenomen en ook in het openbaar vervoer is het rustiger dan normaal. Hoe richten we juist nu ons mobiliteitssysteem anders in, om straks aan de veranderende vraag te kunnen voldoen? Mensen verlangen naar slimme en flexibele oplossingen, die passen bij een vraag die niet altijd voorspelbaar is. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan een nieuwe balans in mobiliteit.

De impact van verstoringen in het openbaar vervoer: Meten, voorspellen en beheersen

Verstoringen in het OV – zoals een defect voertuig of een aanrijding – hebben een grote impact op zowel de nominale als de ervaren reistijd van reizigers. Daarnaast resulteren OV-verstoringen in kosten voor de vervoerder of vervoersautoriteit: bijsturingskosten van personeel en materieel, restitutie van reiskosten, en op de lange termijn mogelijke inkomstenderving door reizigersafname. Dit betekent dat OV-verstoringen aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Dr.ir. Menno Yap promoveerde 26 februari 2020 cum laude aan de TU Delft met zijn proefschrift ‘Measuring, Predicting and Controlling Disruption Impacts for Urban Public Transport’.

Molenplein Made: circulaire, prefab betonnen infiltratievoorziening

In Made wilde de gemeente een klimaatrobuust systeem voor het centrum realiseren, waarbij water op straat voor het projectgebied en de omgeving wordt voorkomen. Er is daarom geanticipeerd op een toename in de neerslagintensiteit en een voorziening aangelegd voor het bufferen en infiltreren van hemelwater. Gekozen is voor een circulair prefab betonnen infiltratiesysteem, die continu is te monitoren en eenvoudig is te onderhouden. Door het bouwteamverband is het binnen 2,5 dag gerealiseerd.

Hoe de Rotterdamse haven duizendknoop-vrij wordt gemaakt

Er zijn geen halve maatregelen als het gaat om het bestrijden van de Japanse duizendknoop. De plant werd tot vorig jaar nog als sierplant bij tuincentra verkocht, maar zorgt in de openbare ruimte voor veel schade. Ook in het Rotterdamse havengebied. De plant groeit dwars door kades en oevers heen, tast landhoofden van bruggen aan en ondermijnt andere kunstwerken. Een passend bestrijdingsmiddel dat effectief en betaalbaar is, dat is er nog niet. Havenbedrijf Rotterdam N.V., Iv-Infra en Bureau Stadsnatuur Rotterdam zijn na diverse experimenten tot een voor Nederland unieke oplossing gekomen, die werkt voor het havengebied. In december 2019 is het eerste duizendknoopdepot geopend.

Digitale samenwerking in de GWW; Ervaringen bij Rijkswaterstaat met VISI

Het is voor Rijkswaterstaat van groot belang om actuele, betrouwbare en complete data te kunnen uitwisselen met de ketenpartners wanneer dat nodig is. Hiervoor maakt RWS gebruik van de open standaarden zoals VISI (Voorwaarden scheppen voor Invoeren van Standaardisatie ICT in de bouw). VISI is de Nederlandse open standaard voor communicatie en informatieoverdracht over bouwprojecten. Inmiddels wordt in ruim 65 projecten met succes VISI toegepast.

IMBOR: één gemeenschappelijke taal voor openbare ruimte

Begin dit jaar is het Informatie Model Beheer Openbare Ruimte 2020 (IMBOR) door CROW gepubliceerd. Het IMBOR 2020 is de eerste database die een overzicht bevat van alle type objecten die voorkomen in de buitenruimte inclusief alle kenmerken die over deze objecten worden vastgelegd voor het beheer en onderhoud.

GoinGDutch: Slimme route en handige tools brengen Schiphol-forens op de fiets

Minimaal 10.000 fietsende forenzen van en naar Schiphol is een stevige opgave. Zeker gezien het huidige aantal van 4.000.

GoinGDutch, een samenwerking van Schiphol, BAM Infra, Microsoft en OrangeNXT, willen dit doel in vier jaar bereiken. Ze zetten hun tanden in een slimme snelfietsroute op basis van data en nieuwe technologie om het de fietser helemaal naar de zin te maken.

Smart mobility bij S100 bij Nijmegen. Slimme wegen verminderen files

Zonder ingrijpen zal de stedelijke bereikbaarheid in de regio Arnhem – Nijmegen de komende jaren fors onder druk komen te staan. Nijmegen staat in de top 10 van meest filegevoelige steden van Nederland. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen en het regionale mobiliteitsprogramma Slim en Schoon Onderweg een Smart mobility maatregelenpakket samengesteld om de files te verminderen.

Historie: De eerste Nederlandsche elektromobiel van Scholte

Op 23 mei 1899 had Amsterdam een primeur. Op die dag werd in wielrijschool Velox de eerste Nederlandse elektrische auto gepresenteerd. Een groot succes. De zogenaamde Electrocit was enorm makkelijk te besturen, comfortabel, stil en legde op een setje batterijen bijna negentig kilometer af met een serieuze vaart van 15 km/uur. ‘Ten lange laatste zullen alzoo de paarden worden verdrongen,’ schreef de pers. En dat gebeurde uiteindelijk ook, maar niet door de elektromobiel.