Rivieren, kanalen en meren als duurzame energiebronThermische energie uit oppervlaktewater is een duurzaam alternatief om kantoren en woningen aardgasvrij te maken. Volgens Rijkswaterstaat en de waterschappen, de waterbeheerders van Nederland, kan thermische energie uit afval- en drinkwater hiermee in 25 tot 40 procent van de warmtevoorziening van gebouwen worden voorzien. Dat schrift Rijkswaterstaat begin juni op haar website.
De urgentie om duurzame energiebronnen toe te passen is groot. Het Rijk en decentrale overheden willen in 2030 circulair werken en de CO2-uitstoot met 49 procent verminderen. Met het recente kabinetsbesluit om de aardgaswinning in Groningen in 2030 te stoppen, komt de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen nog verder in een stroomversnelling.

Thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO, is warmte en koude die aan het oppervlaktewater onttrokken kan worden. Deze warmte en koude zijn bij uitstek geschikt om gebouwen en ruimten te verwarmen en te koelen. Daarmee vormt TEO een duurzaam alternatief voor het nu nog veelgebruikte aardgas. Verschillende recent gehouden onderzoeken tonen aan dat TEO technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is.

Een groot voordeel van TEO is de zeer beperkte ruimtelijke impact, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonneparken of windmolens. Ook kan TEO een positieve invloed uitoefenen op hittestress en de waterkwaliteit in bebouwd gebied, omdat toepassing leidt tot stroming, beluchting en afkoeling van het oppervlaktewater. En tot slot zal deze vorm van energiewinning het elektriciteitsnet tot zo’n 80 procent minder belasten dan bijvoorbeeld ‘all electric’-oplossingen.

Woensdag 6 juni 2018 kwamen Rijkswaterstaat en de waterschappen bijeen met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden om de mogelijkheden van TEO te verkennen richting grootschalige toepassing.

Bron: RWS>

Meer informatie over TEO op de pagina Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)>