Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland

Rijk en regio’s hebben afspraken gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen. Met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen willen minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende verkeersdrukte opvangen. De extra inzet is volgens de overheid hard nodig, omdat het in heel Nederland en met name in de stedelijke gebieden nog drukker zal worden. De plannen van Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven worden in samenhang opgepakt met de grote woningbouwopgave van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).
Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens het overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten extra geld uit te trekken voor de aanpak van een van de grootste knelpunten op de wegen in Nederland: de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met N14 bij Den Haag. De minister wil kijken naar een versnelling van dit project zodat de schop eerder de grond in kan en het knelpunt eerder is opgelost.
Voor de aanpak van de bekende flessenhals op de A4 was eerder al € 50 miljoen gereserveerd. De minister verhoogt dit budget nu met € 80 miljoen naar € 130 miljoen. Met dit extra geld kan er een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting worden aangelegd zodat de snelweg in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. De A4 is een van de drukste wegen van Nederland.

De minister heeft met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afgesproken dat er een extra oeververbinding komt om de drukke A16 te ontlasten. Hiervoor hebben Rijk en regio is € 480 miljoen gereserveerd. In de regio komen er de komende decennia veel woningen bij. Een extra oeververbinding is nodig om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Rijk en regio starten een verkenning waarbij in beeld wordt gebracht waar de nieuwe oeververbinding het beste kan komen en hoe de verbinding het beste kan worden gelegd.

In diverse regio’s heeft de minister afspraken gemaakt voor uitbreiding van het wegennet, kleinere infrastructuurmaatregelen en versnelling van projecten (A20 Gouda-Nieuwerkerk en A2 Vonderen-Kerensheide). Ook heeft ze afgesproken dat de provincies in totaal € 25 miljoen krijgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet.
In Oost Nederland heeft de Minister een besluit genomen afspraken gemaakt over de aanpak van het verkeersknelpunt A1/A30 bij Barneveld. Hierdoor zal de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in Gelderland verbeteren. Daarnaast is besloten om een onderzoek te starten naar de benodigde maatregelen op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Ook is de afspraak gemaakt een onderzoek te starten naar de verkeersproblemen op de A50 tussen Nijmegen en Oss. De drukte op deze weg, met name het vrachtverkeer, neemt snel toe en is nu en een van de 10 drukste knelpunten in Nederland.
In Zuidwest Nederland heeft de Minister met de regio besloten om voor de A12 tussen Gouda en Utrecht te starten met een verkeerskundig onderzoek naar maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Met de provincies Fryslân en Groningen en de gemeente Groningen heeft de minister afspraken gemaakt voor de verdere opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen. Bruggen, oevers, ligplaatsen en bediening worden in samenhang aangepakt. Voor de aanpak is in totaal € 162 miljoen gereserveerd. De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van het land.

Bruggen, sluizen, tunnels en viaducten
Begin dit jaar gaf de minister Van Nieuwenhuizen het startsein voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor oude tunnels, sluizen, viaducten en bruggen. Tot 2028 had Rijkswaterstaat al veertig objecten in het vizier die opgeknapt worden. Nu zijn opnieuw zo’n veertig projecten geselecteerd voor een opknapbeurt. Voor deze verjongings- en vernieuwingsopgave is in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar.
Veel bouwwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan vervanging of groot onderhoud toe. Door de enorme toename van het verkeer en de steeds zwaardere transporten worden ze bovendien intensiever belast. Hierdoor hebben ze meer kans op storingen. Dat leidt tot vertragingen.

Spoor en openbaar vervoer
In Den Haag, een van de plekken waar het aantal inwoners de komende jaren het snelst groeit, investeren het ministerie en de regio samen € 140 miljoen in de bereikbaarheid van het nieuwe stedelijke woon- en werkgebied de Binckhorst. Zo moet er een vrij liggende busbaan komen die dit gebied met de rest van de stad en regio verbindt. Op termijn zou op de plek van deze busbaan ruimte kunnen worden gemaakt voor het doortrekken van een tramverbinding. Ook wordt nu geïnvesteerd in fietsenstallingen en het aantrekkelijk maken van het gebied voor fietsers en voetgangers. Op de populaire lightrailverbinding tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer gaan meer trams rijden om de drukte te verminderen.

Met de regio Utrecht is afgesproken dat het komende jaar in kaart wordt gebracht op welke manieren het voor reizigers in deze regio aantrekkelijker kan worden om via de stations Lunetten en Overvecht naar onder meer de Uithof te reizen. Verbeteringen in OV- en fiets verbindingen en extra fietsenstallingen moeten hieraan bijdragen. Het Rijk, de regio en de stad reserveren hier elk € 15 miljoen voor.

Internationale treinen moeten voor 2030 zoveel mogelijk via Amsterdam Zuid, in plaats van het drukkere Amsterdam Centraal, gaan rijden. Hiervoor – en voor de voorziene woningbouw langs het traject tussen Amsterdam en Schiphol – moet Amsterdam Zuid een vijfde en zesde spoor krijgen. Vanuit het Rijk wordt hier € 165 miljoen voor uitgetrokken. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft nu het officiële startschot voor de verdere uitwerking van dit project gegeven.
Tussen Groningen en Leeuwarden wordt het spoor gedeeltelijk verdubbeld, zodat hier een extra sneltrein per uur kan gaan rijden. Om deze verbinding nog verder te verbeteren, worden ook twee overwegen vervangen door tunnels. NS wil in 2019 gaan onderzoeken of er een snellere trein kan gaan rijden naar Groningen. Deze trein zou bovenop de bestaande intercity treinen tussen de Randstad en het Noorden van Nederland moeten komen. Tussen Sneek en Leeuwarden moet in de spits elk kwartier een trein gaan rijden, in plaats de huidige twee treinen per uur. De provincie Zeeland is de eerste provincie waarin komend jaar geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren om de beschikbaarheid van openbaar vervoer in dunnerbevolkte gebieden zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van onder meer leerlingen en oudere mensen. Met de regio Zuid zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van station Maastricht-Noord. En met Oost is overeenstemming bereikt over aanpassingen aan station Arnhem, waardoor het mogelijk wordt om meer sprinters en intercity treinen te laten rijden.

Met de regio Zuid zijn eerder al afspraken gemaakt over de snelle, directe trein tussen Eindhoven en Düsseldorf. Tijdens het overleg met deze regio is ook gesproken over de verbinding tussen Heerlen – Aken, waar in december een trein gaat rijden die het voor inwoners grensgebieden makkelijker moet maken om over de grens te reizen.

Goederenvervoer
Om het vervoer van goederen per weg en spoor een extra impuls te geven, maken de minister en staatssecretaris verschillende afspraken met de sector en regio’s. Zo wordt geïnvesteerd in een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Hiermee komt er een plek waar spoorgoederenvervoerders die tussen de havens en het Europese achterland rijden hun goederen kunnen overladen. De provincie Gelderland en het Rijk betalen elk de helft van de hiervoor benodigde € 24 miljoen. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een netwerk van truckparkeerplaatsen en duurzame brandstofvoorzieningen voor het wegverkeer en de binnenvaart. Voor de hele goederensector wordt onderzocht hoe buisleidingen in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor het vervoer van gassen, vloeistoffen of industriële restproducten die nu per weg, spoor en vaarweg worden vervoerd.

Ministerie van I&M>