Golfmuur beste oplossing voor dijkversterking Vlieland

Een ontwerp met een golfmuur, een nieuwe berm op het buitentalud en zetsteen op het buitentalud, is de beste manier om de dijk op Vlieland te versterken. Een verhoging van de dijk is in deze oplossing volgens Rijkswaterstaat niet nodig.
Voor de keuze van het ontwerp, het zogeheten voorkeursalternatief, zijn zes alternatieven onderzocht en getoetst. Hierbij is gekeken naar onder andere de effecten op inpassing in de omgeving, recreatieve mogelijkheden, planning, beheerbaarheid en kosten. Het alternatief met de golfmuur scoort goed op alle aspecten. Daarnaast biedt het kansen om binnen het huidige profiel van de dijk de waterveiligheid voor de komende 50 jaar veilig te stellen. Met dit ontwerp zegt Rijkswaterstaat tegemoet te komen aan de wensen van veel omwonenden, zoals geen verhoging van de dijk en goede toegankelijkheid van de Waddenzee en het Wad.

Door de aanleg van de golfmuur en de berm op het buitentalud zal het uiterlijk van de dijk veranderen. Bewoners en recreanten kunnen straks aan de buitenkant van de dijk lopen en fietsen. Door de keuze voor zetsteen blijft een deel van het karakteristieke karakter van de dijk behouden.
In het najaar kiezen bestuurders, mede op basis van de reacties uit de omgeving, het bestuurlijk voorkeursalternatief. De stuurgroep, die bestaat uit Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente Vlieland, brengt hierover advies uit aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het ontwerp start de planfase. In deze fase is er de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en is verdere detaillering en uitwerking van het ontwerp aan de orde. Uiteindelijk moet de nieuwe Waddenzeedijk in 2021 worden gerealiseerd.

De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarbij Rijkswaterstaat meer dan 1.100 km dijken en bijna 500 sluizen en gemalen tot 2028 aanpakt om Nederland ook in de toekomst tegen het water te beschermen.

RWS>