Afspraken voor bereikbaar houden Randstad

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) gaan investeren in de bereikbaarheid van de Randstad. De Randstad zal tot 2040 fors groeien. Het kabinet wil er voor zorgen dat de mensen vlot kunnen reizen. Ze hebben vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe afspraken die daarover met de regio Amsterdam en de regio Rotterdam-Den Haag zijn gemaakt.
De Metropoolregio Amsterdam (33 gemeenten in 2 provincies en de vervoerregio) groeit tot 2040 met ongeveer 250.000 woningen.
Om de doorstroming op de wegen te bevorderen wordt er al hard gewerkt aan de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (A6, A1, A9), krijgt de A10 Zuid er rijstroken bij en loopt er een onderzoek naar de verbreding van de A7 tussen Hoorn en Amsterdam.

Bij de verlenging van Infrastructuurfonds van 2028 naar 2030 is besloten om € 200 miljoen te reserveren voor aanvullende maatregelen voor de wegen in de regio Amsterdam. Van dat bedrag reserveert minister Van Nieuwenhuizen nu € 30 miljoen voor de aanpak van Rottepolderplein, een van de oudste knooppunten van Nederland waar bijna elke dag files staan. Het knooppunt op de A9 wordt opnieuw ingericht waarbij de verschillende rijrichtingen uit elkaar worden gehaald. Het gevolg is dat het verkeer niet meer hoeft te weven en files worden voorkomen. Dit is goed voor doorstroming van het verkeer ten noorden van Amsterdam.

Op termijn is er meer nodig om de regio bereikbaar te houden. Om te voorkomen dat het verkeer aan de westkant vastloopt als de woningen in Havenstad worden opgeleverd start er een breed onderzoek naar de toekomst van de ringen om Amsterdam. In dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor versteviging van de A9 zodat het doorgaande verkeer beter gescheiden kan worden van het verkeer dat de stad in gaat.

Rijk en regio hebben voor de korte en middellange termijn afspraken gemaakt om knelpunten aan te pakken. Zo worden de op- en afritten bij de A10 aangepakt omdat tram 26 vaker gaat rijden naar IJburg en de Sluisbuurt. Hierdoor komt de aansluiting met de S114 onder druk te staan. Zonder extra maatregelen zou dit leiden tot meer files op de A10. Daarom komt er een ongelijkvloerse kruising. Dit maakt onderdeel uit van de € 160 miljoen die de regio investeert in het gebeidsprogramma metropoolregio Amsterdam.

Ook trekt de regio geld uit om metrohalte Sixhaven aan de Noordzuidlijn toe te voegen. Verder worden er afspraken gemaakt over spitsmijden om de wegen en het openbaar vervoer op de drukke momenten te ontlasten. Er is tijdens het overleg met de regio Amsterdam gesproken over de verbouwing van Amsterdam Centraal en de ontwikkeling van Amsterdam Zuid. In een volgend bestuurlijk overleg komen deze onderwerpen terug op de agenda.

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Rondom Rotterdam-Den Haag is de opgave van een vergelijkbare omvang. Het aantal woningen zal daar groeien met 240.000 tot 2040. In de regio starten binnenkort de werkzaamheden voor de nieuwe snelweg de A16. Daarnaast komt er een snelweg naar de haven, de Blankenburgverbinding en loopt er een onderzoek naar de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Gouda. Ook voor deze regio is bij de verlenging van het Infrafonds alvast € 200 miljoen apart gezet voor de aanpak van de wegen.
Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de regio afgesproken dat er samen gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een 2e oeververbinding en de financiering daarvan. Deze regionale verbinding voor weg en openbaar vervoer kan de A16 en de Van Brienenoordbrug ontlasten.

Tijdens het overleg met de regio Rotterdam-Den Haag heeft staatssecretaris Van Veldhoven met de bestuurders uit Den Haag afgesproken dat er een preverkenning start naar de OV-ontsluiting van het Central Innovation District en de Binckhorst in de Hofstad en de financiering daarvan. Daarnaast is de aanpak voor de Werkplaats OV, Ruimte en Duurzaamheid vastgesteld. In deze Werkplaats moet de planning van de opgaven van de verstedelijking en specifieke woningbouw in samenhang krijgen met de versterking van het OV- en fietsnetwerk.

Fiets
De fiets levert een belangrijke bijdrage aan een betere bereikbaarheid in met name de stad. Ook worden er door de regio op 8 OV-stations investeringen gedaan in fietsparkeerplaatsen zoals in Almere, Amsterdam en Lelystad. Later dit jaar wil de staatssecretaris Van Veldhoven afspraken maken over de fiets en de daarvoor in het regeerakkoord genoemde middelen van € 100 miljoen.

Ministerie van I&M>