CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 7 2023

(Geotechniek & Ondergronds bouwen) Verschijnt 25-09- 2023

Dynamisch 3D-geluidsprognosemodel beperkt geluidshinder

Waar bij bouwwerkzaamheden in binnenstedelijk gebied voorheen de aandacht vooral uitging naar het voorkomen van schade, is de laatste jaren de aandacht voor het beperken van hinder steeds groter geworden. In de beoordeling van geluidshinder worden het geluidsniveau en de blootstellingsduur door middel van een geluidsprognose getoetst aan de eisen in het Bouwbesluit, eventueel aangevuld met projectspecifieke eisen. Wanneer bijvoorbeeld nabij woningen gedurende enkele weken palen worden geheid of damwanden getrild, is dit conform het Bouwbesluit al snel niet mogelijk. Voordat er überhaupt sprake kan zijn van een mogelijke ontheffing voor tijdelijke overschrijding vanuit het bevoegd gezag, moet worden onderzocht welke stillere technieken en maatregelen mogelijk zijn.

Dijkversterking Waaldijk: weer klaar voor komende 50 jaar

Enkele jaren geleden werd vastgesteld dat ongeveer vijftien km van de Waaldijk tussen Wolferen en Sprok bij Nijmegen niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Delen van de Waaldijk in dit gebied zijn onvoldoende stabiel of gevoelig voor piping. Aan de kleibekleding van de dijk worden hoge eisen gesteld vanwege mogelijke golfoverslag. De belangrijkste technische uitdagingen bij dit project zijn het effectief oplossen van het piping-probleem, de beperkte ruimte voor het aanbrengen van versterkingsmaatregelen, het overslagbestendig maken van de dijk en het werken binnen de Natura 2000-eisen.

Kade-Fundovatie

Amsterdam heeft in totaal zo’n 600 kilometer kade in beheer. Door toename van verkeersintensiteit, verzwaring van het verkeer en diepere grachten worden deze kadeconstructies zwaarder belast dan waar deze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarnaast is de sterkte van de kadeconstructies door onder andere degradatie van de houten fundering over de levensduur verminderd. Binnen het programma Bruggen en Kademuren (PBK) is een Living Lab Levensduurverlenging opgericht. In dit onderzoeksprogramma is aan marktpartijen gevraagd om een innovatieve maatregel te ontwikkelen om de levensduur van een bestaande kade te verlengen. De door Iv-Infra ontwikkelde Kade-Fundovatie is een van de zes partijen die is geselecteerd voor het nader uitwerken van de innovatie in een haalbaarheidsstudie.

Trilling- en geluidonderzoek Roertunnel en omgeving

De Roertunnel is aangelegd om de natuur in het Natura 2000-gebied Roerdal te ontzien en de rivier de Roer te passeren. Bij de bouw van de tunnel zijn verschillende methodes toegepast. Na de bouw van nieuwbouwwoningen in de directe omgeving van de Roertunnel kwamen er vanaf 2018 klachten over trillingen en geluidsoverlast. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd en aanbevelingen gedaan om de overlast te beperken.

Een aardwarmtebron voor onderzoek op de campus van TU Delft

Jaren geleden kreeg een groep TU Delft studenten het idee om een geothermische bron op de universiteitscampus te boren. Wat eerst een wild plan leek, werd in gang gezet toen bleek dat de campus op een ideale locatie lag. Voor onderzoeksleider Geothermal Science & Engineering Phil Vardon begint het nu werkelijkheid te worden en kan het onderzoeksprogramma starten. Na jaren van metingen, onderzoek en contacten leggen, ging in juni 2023 de boor de grond in. Met deze bron op de campus wordt de TU Delft wereldwijd een van de grootste hotspots voor het onderzoek naar geothermie.

Druk op Nederlandse bodem

De grond onder onze voeten is perfect voor de opslag van hernieuwbare energie. Maar voor deze onderaardse reservoirs ingezet kunnen worden, moeten ze door en door worden begrepen. Want aardbevingen zoals bij het winnen van gas in Groninge moeten worden voorkomen. Promovendi van TU Delft Applied Geophysics & Petrophysics Milad Naderloo en Aukje Veltmeijer onderzoeken of aardbevingen, veroorzaakt door menselijk ingrijpen, voorspeld en voorkomen kunnen worden.