Civiele Techniek 2021 nummer 7

(Geotechniek & Ondergronds bouwen) Verschijnt 17 september 2021

Nationaal programma bodemdaling: laat Nederland niet (verder) zakken!

Het Platform Slappe Bodem heeft eind mei een pleidooi gestuurd aan de informateur Hamer, waarin het platform pleit voor een nationaal programma bodemdaling in de komende kabinetsperiode. Het tegengaan van bodemdaling in de dorpen en steden en op het platteland van West- en Noord-Nederland is een van de grote opgaven voor het nieuwe kabinet.

Funderingsmaterieel: Bouwterreincertificaat, een grote stap op het gebied van begaanbare bouwterreinen

Sinds oktober 2016 wordt het Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland onder de aandacht gebracht door de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) en haar leden. Het is de bedoeling om het BTC te verankeren in de arbocatalogus funderingen.

Kennis geo-engineering omzetten in digitale tools voor geautomatiseerd ontwerpen

In de bouw zijn diverse initiatieven en ontwikkelingen gaande waaruit blijkt dat de digitale transformatie ook in deze sector vorm krijgt. Waar koplopers een duidelijke lijn hebben uitgezet, worstelen anderen nog met de vraag wat digitalisering voor hen betekent en hoe daar vorm aan te geven. Voor de geotechnisch adviseur is de huidige software niet toereikend. De uitdaging is om in een geautomatiseerd ontwerpproces gerichte terugkoppeling en voldoende hulpmiddelen aan de ingenieur te geven om het proces te controleren en de knoppen ter beschikking te stellen om bij te sturen waar nodig.

Instorting van een historische kade in Amsterdam Hoe is het gebeurd en wat kunnen we ervan leren?

Op 1 september 2020 stortte een deel van de kade aan de Grimburgwal in Amsterdam in. De belangrijkste oorzaken blijken de afwijkende opbouw van de smalle kade, de lokaal diepere bodemligging en verzwakking van het metselwerk door aanvaringen. Dat blijkt uit onderzoek van een onderzoeksteam samengesteld uit deskundigen van TU Delft, Deltares, AMS Institute en SkyGEO, onder leiding van Mandy Korff (TU Delft/Deltares), en op aanvraag van de gemeente Amsterdam. Het rapport met conclusies en aanbevelingen voor andere kademuren van de stad is op 8 april 2021 gepubliceerd en online beschikbaar.

Demonstratieproject Brede Groene Dijk en Onderzoek Geschiktheid Deltaklei

De zeedijk langs de Dollard in het noordoosten van de provincie Groningen moet worden versterkt om in de toekomst veilig te blijven. In het demonstratieproject Brede Groene Dijk onderzoekt waterschap Hunze en Aa’s of dit kan met gerijpt slib uit het estuarium van de Eems-Dollard. Als de zeedijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de huidige grasbekleding worden vervangen door steen en asfalt. Er is echter gekozen voor een meer natuurlijke dijk: een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei, begroeid met gras; een Brede Groene Dijk.

 

WAGEO-metingen voor optimaal drijvende zonneparken

GroenLeven bouwt in Nederland meerdere drijvende zonneparken op onder andere zandwinplassen in Drenthe en Gelderland. Bij het installeren van verankeringsconstructies van de meer dan 100.000 zonnepanelen in de waterbodem is Fugro gevraagd hierbij te helpen. Fugro heeft door middel van de WAGEO (WAterGEOfysica) metingen de laagopbouw in de ondergrond van de waterbodems geanalyseerd om de meest geschikte locaties en diepte voor de verankering te bepalen.

 

Havenuitbreiding Aberdeen in volle gang

De havenuitbreiding van de South Harbour is het grootste waterbouwkundige infrastructuurproject dat op dit moment in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgevoerd. Als de havenuitbreiding klaar is, ontstaan er nieuwe kansen voor de regio, zowel als het gaat om nieuwe als om bestaande internationale markten. Opdrachtgever is de Aberdeen Harbour Board. Van Oord is sinds 2017 betrokken bij deze havenuitbreiding.

Kennisagenda Funderingsproblematiek – naar een effectieve aanpak van funderingsproblematiek in Nederland

In de afgelopen jaren is na terugkerende droogte en een toename in schadegevallen de aandacht voor funderingsproblematiek in Nederland toegenomen. De funderingsproblematiek raakt veel partijen, maar de verantwoordelijkheden in de aanpak van het probleem zijn diffuus. Een goede kennisbasis, onder andere over de aard, omvang en urgentie van de problematiek, is een belangrijk vertrekpunt voor een effectieve aanpak van funderingsproblematiek. In een nieuw rapport van TNO en Deltares in opdracht van RVO en BZK, ‘Naar een kennisagenda funderingsproblematiek’, wordt de omvang en aard van de problematiek in Nederland geduid, en wordt een eerste schets gegeven van een kennisagenda voor een effectieve aanpak van de problematiek.

Nieuwe digitale ontwikkelingen bij Oosterweelverbinding in Antwerpen

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bouw van de Scheldetunnel, onderdeel van Oosterweelverbinding in Antwerpen. Er komt een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde, die de linkeroever en rechteroever aan de noordkant van de stad met elkaar verbindt. Zo ontstaat er rond Antwerpen een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel. Door de aanleg van de Oosterweelverbinding, wordt een jarenlang knelpunt in het Vlaamse wegennet opgelost. Hoe wordt in dit ambitieuze en complexe project zo goed mogelijk gebruikt gemaakt van de nieuwste digitale innovaties?