CIVIELE TECHNIEK  NUMMER 5/6 2020

(Duurzaam Bouwen & Klimaatadaptatie) Verschijnt 16 juli 2020

Slimme waterbuffers voor toekomstbestendige steden

Ondanks de potentie is er weinig onderzoek gedaan naar de kansen van modulaire houten voetgangersbruggen. William Wolff en Caner Demirci (studenten Civiele Techniek van Hogeschool Windesheim) voerden een afstudeeropdracht over dit onderwerp bij Ingenieursbureau Westenberg. In de praktijk zal blijken of toepassing van modulaire houten bruggen zo kansrijk is als uit het onderzoek blijkt.

Binnenstedelijk watermanagement: Kansen voor klimaatadaptief bouwen en beheren

Het kurkdroge voorjaar drukt ons met de neus op de feiten: extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Heftige regen en langdurige droogte hebben consequenties voor de leefomgeving. Met klimaatadaptief bouwen en beheren lukt het om waterniveau en warmte ook in binnenstedelijke gebieden onder controle te houden. BAM Infra heeft zich specifiek verdiept in binnenstedelijk watermanagement inclusief temperatuurbeheersing. Ze hebben, met de hulp van hbo-studenten Civiele Techniek, onderzoek gedaan naar de problematiek in bewoonde gebieden.

Agregaat met Denox-installatie: 90 procent minder uitstoot bij ontmantelingsactiviteiten NAM

Op verschillende plaatsen in Nederland ontmantelt de NAM de komende jaren oude gasputten. Veel van die locaties liggen in of nabij Natura 2000-gebieden, waardoor er strenge eisen aan de NOx-uitstoot gesteld worden. Een slimme inzet van aggregaten met Denox-installatie – als het mogelijk is in combinatie met netstroom – zorgt dat het werk zo schoon mogelijk kan worden gedaan.

Geohydrologisch model Droge zomers in Amsterdam; wat zijn de gevolgen voor grondwaterstanden?

Door verandering in klimaat komen droge zomers steeds vaker voor en worden buien intensiever. Dit heeft een structureel veranderd grondwatersysteem tot gevolg. Het grondwatersysteem in stedelijke gebieden wordt bepaald door een samenspel van natuurlijke factoren zoals bodemopbouw, vegetatie, klimaat, rivieren en kanalen. Echter, antropogene invloeden zijn dikwijls zeer bepalend voor stedelijke grondwatersystemen. Zo vormen damwanden, kelders en funderingen een barrière voor grondwater, terwijl drainagesystemen juist grondwater versneld afvoeren, waardoor natuurlijke effecten kunnen worden versterkt of afgezwakt. Het samenspel van natuurlijke en antropogene factoren bepalen het zeer complexe stedelijk grondwater.

Innovatie in klimaatadaptatie voor een toekomstbestendige buitenruimte

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken. Met deze kreet duidt transitiekundige Jan Rotmans de tijd waarin we leven. Dit wordt met name gedreven door technologische vooruitgang. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met problemen zoals klimaatverandering, milieuvervuiling, ecologische achteruitgang en het opraken van fossiele brandstoffen. Om deze transities het hoofd te bieden, moeten we flexibel zijn en op zoek gaan naar oplossingen. Dat geldt al helemaal voor het inrichten van onze buitenruimte.

Circulaire Peiler Grebbedijk

Om te kunnen toetsen hoe circulair een ontwikkeling is, is een beoordelingsmethode nodig. Voor bijvoorbeeld dijkversterkingsprojecten zijn er geen pasklare normen om de circulariteit te beoordelen. Om tijdens het ontwerpproces toch daarop te kunnen sturen is een nieuw afwegingskader voor circulariteit ontwikkeld, de Circulaire Peiler. Eerste praktijkervaringen met dit nieuwe instrument, dat naar verwachting breder inzetbaar is binnen de GWW-sector, deden Lievense|WSP en Waterschap Vallei en Veluwe op bij het dijkversterkingsproject Grebbedijk.

Elektrificatie Maaslijn: duurzaam kan nog veel duurzamer

Hoe maak je van een duurzaam project een nog veel duurzamer project? Door heel vroeg in het proces met alle betrokkenen bij elkaar te zitten en buiten de gebaande paden durven te gaan. Dat is gebeurd bij het project Maaslijn, de 84 kilometer lange spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Dit is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige lijnen in Nederland. Vervoerder Arriva gebruikt daar nu dieselmaterieel. Spoorbeheerder ProRail heeft besloten de lijn te verduurzamen.

Modulaire houten bruggen rijp voor de praktijk

Ondanks de potentie is er weinig onderzoek gedaan naar de kansen van modulaire houten voetgangersbruggen. William Wolff en Caner Demirci (studenten Civiele Techniek van Hogeschool Windesheim) voerden een afstudeeropdracht over dit onderwerp bij Ingenieursbureau Westenberg. In de praktijk zal blijken of toepassing van modulaire houten bruggen zo kansrijk is als uit het onderzoek blijkt.

Herinrichting van de Oost-West As in Diemen

De Oost-West As in Diemen is benoemd als een van de ‘sleutelgebieden’ voor het versterken van de economische en recreatieve structuur van Diemen. Het gebied moet gaan fungeren als het visitekaartje van Diemen, maar mist in de bestaande inrichting een duidelijke functie, herkenbare entrees en een eenduidige identiteit. In opdracht van gemeente Diemen worden daarom naast de complete herinrichting van het maaiveld van de Hartelveldseweg en de Muiderstraatweg ook het riool en de trambaan vervangen. Een project met interessante technische uitdagingen.