‘Bestuursovereenkomst belangrijke mijlpaal in droogte aanpak’

De beschikbaarheid van water staat enorm onder druk. In de opeenvolgende jaren 2018, 2019 en 2020 was sprake van extreme droogte. Aan de hand van het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ), een regionale samenwerking tussen partners in Limburg en Noord-Brabant, komen vier waterschappen, de provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ZLTO en LLTB, natuurorganisaties, landgoedeigenaren, drinkwatermaatschappijen én het bedrijfsleven samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem. Dit systeem moet voorbereid zijn op weersextremen en daarbij watertekorten voorkomen. Een belangrijke mijlpaal hierbij is de bestuursovereenkomst voor de tweede fase DHZ, die op donderdag 16 december 2021 door de betrokken regionale organisaties is ondertekend tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas.

In de bestuursovereenkomst spreken de partijen in de Regio Zuid af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te investeren in maatregelen, om beter weerbaar te worden tegen watertekort en extreem weer. Het nationale Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen in de regio leggen 150 miljoen in. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase DHZ, waarbij van 2016 tot en met 2021 voor 116 miljoen euro door de regionale partners is geïnvesteerd in maatregelen. Het betreft onder meer het robuust inrichten van beekdalen, het afkoppelen en infiltreren van hemelwater, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het langer vasthouden van water.

De perioden van extreme droogte zijn geen op zichzelf staand probleem, maar horen bij de brede impact die klimaatverandering heeft. De betrokken partijen bespreken de integrale aanpak van alle gevolgen van klimaatverandering binnen de Klimaatadaptatietafel Limburg. Het is voor hen van belang om het momentum te benutten, dat sinds de hoogwatercrisis van juli 2021 is ontstaan.

De negatieve gevolgen van droogteproblematiek worden in vele sectoren gevoeld. Van natuurgebieden tot de scheepvaart, drinkwater, industrie en land- en tuinbouw, die hierdoor economisch zwaar getroffen worden. De gezamenlijke investeringen die in de nieuwe bestuursovereenkomst zijn vastgelegd bieden de komende jaren houvast en perspectief voor iedereen die geraakt wordt door de droogte.

Meer bij de Provincie Limburg>