Artikelenoverzicht Wegenbouw

 

Integrale wegreconstructie
Infiltratiesysteem op maat voor provinciale weg N794
Tussen de dorpen Epe en Heerde in Gelderland, op de overgang van de Hoge Veluwe naar het lager gelegen IJsseldal, loopt de provinciale weg N794. Bij de reconstructie van het traject tussen Epe en de A50, uitgevoerd door aannemer Van Gelder, heeft Fugro in samenwerking met bemalingsbedrijf Henk van Tongeren een bijzonder afwateringssysteem ontworpen, deels op basis van DSI-hemelwaterinfiltratie. (CT ½ 2020)

Circulaire klinkers voor een klimaatbestendige toekomst
Start up TileSystems heeft samen met een aantal partners de ZOAK-klinker (Zeer Open Afval Keramiek) ontwikkeld. Deze klinker zorgt ervoor dat hemelwater wordt vastgehouden op de plek waar het valt en direct naar de grond wordt afgevoerd. Openbare pleinen en straten ondervinden zo geen overlast van het overtollige hemelwater als gevolg van extreme hoosbuien. De ZOAK-klinker heeft een positief effect op het Urban Heat Island Effect (UHI). Testen van de Hogeschool van Amsterdam wijzen namelijk uit dat het vastgehouden hemelwater door hitte verdampt en de klinker afkoelt. (CT ½ 2020)

Groot onderhoud traject Wormerveer – Alkmaar; Vervanging Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug
Afgelopen augustus is de Prinses Amaliabrug bij West-Knollendam in gebruik genomen. De Prinses Amaliabrug is de eerste van de twee basculebruggen die wordt vervangen binnen het project ‘N246-N244 Trajectbenadering’. In het project wordt groot onderhoud gepleegd aan het gehele traject tussen Wormerveer en Alkmaar waarbij de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. (CT 8 2019)

Efficiënter beheer & onderhoud en wegontwerp met 3D-scanauto
Reality capturing en digital twin zijn veel gehoorde kreten als het gaat om innovatie in de bouwsector. Een vorm van reality capturing is 3D-laserscanning. Maar de techniek staat niet stil en biedt nog veel meer kansen. Zo ontwikkelde Iv-Infra een 3D-scanauto, waarmee de omgeving al rijdend veilig, snel en nauwkeurig in kaart wordt gebracht. In combinatie met slimme automatisering van dataverwerking draagt de scanauto onder meer bij aan efficiënter beheer en onderhoud van het areaal en zorgt hij ervoor dat aannemers sneller kunnen starten met het wegontwerp waarbij de risico’s worden geminimaliseerd. (CT 3 2019)

Duurzaam veilig fase 3: Wegreconstructie in een uniek gebied
De inrichting van de N223 voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt, en is tevens aan onderhoud toe. In opdracht van provincie Zuid-Holland wordt de provinciale weg duurzaam veilig ingericht. (CT 3 2018)

Bereikbaar Nederland? Zorg voor slimme bouwlogistiek
De ondertekening van de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw op 2 oktober 2017 toont dat de ambitie om een efficiënte en duurzamere bouwlogistiek te bereiken gedeeld wordt door de koplopers in de bouwketen. Efficiënte bouwlogistiek hangt echter samen met maatschappelijke en economische belangen en met een goede samenwerking waardoor de juiste logistieke afstemming kan plaatsvinden. De beoogde resultaten zijn minder transporten en efficiënte transportbewegingen. (CT 3 2018)

Prefab, modulaire rotonde: de Protonde
In twee dagen een rotonde aanleggen die bovendien circulair en duurzaam is. Dat is nu mogelijk met de Protonde. De Protonde is een prefab rotonde die in twee dagen wordt aangelegd. De rotonde bestaat uit modulaire betonelementen en een fundering die ervoor zorgt dat de rotonde direct na aanleg volledig belast kan worden. (CT 3 2018)

Herinrichting Westelijke Stadsboulevard in Utrecht 
Meer ruimte voor voetganger en fietser
De stad Utrecht heeft een duidelijke ambitie neergelegd in het Mobiliteitsplan (2016): de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid moeten verbeteren en er moet meer ruimte komen voor de fietser en voetganger. Een van de strategische projecten is de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. (CT 3 2018)

GeluidVangrail: De nieuwe manier van geluidsreductie langs wegen
Geluidshinder is in Nederland een maatschappelijk probleem, maar standaardoplossingen zoals geluidsschermen en stil asfalt zijn duur en hebben veel nadelen. Dat kan anders: slimmer, effectiever en goedkoper. De GeluidVangrail heeft een prijs gewonnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor innovatieve oplossingen bij wegbeheer. (CT 3 2018)

Duurzaam geluidscherm in Pijnacker:
Energieopwekking dankzij geïntegreerde zonnecellen
Geluidschermen met in het glas verwerkte zonnecellen: voor het eerst worden ze in de praktijk toegepast in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het  geluidscherm van BAM Infra krijgt eind van dit jaar een plek langs de N470 om de geluidshinder voor de wijk Keijzershof te beperken. Bijkomende functie: een opbrengst van 30 megawattuur aan zonne-energie per jaar. (CT 5/6 2017)

Duurzaam lichtgewicht geluidsscherm: WacerWall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve duurzame lichtgewicht geluidsscherm WacerWall gefundeerd op staal, langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd (zie artikel in Civiele Techniek nummer 4 – 2016). Vorig jaar is in Berkel-Enschot, gelegen nabij Tilburg, een tweede scherm gerealiseerd, maar nu geprefabriceerd en gefundeerd op open stalen buispalen. Ook in Zwolle is een tweede project op palen gerealiseerd. Octrooi is aangevraagd en wordt na de zomer verwacht. (CT 4 2017)

Zonnepanelen in de middenberm
Het opwekken van duurzame energie staat volop in de belangstelling staat. Er worden mogelijkheden ontwikkeld om zo min mogelijk energie te verbruiken en ook om energie op te wekken. De doelstelling om in 2030 een volledige energieneutrale infrastructuur in Nederland te hebben is reeds geformuleerd. Eén van de ideeën: de middenberm van snelwegen benutten voor de opwekking van zonne-energie. (CT 4 2017)

Solar Runway:
Voormalige landingsbaan wordt duurzaam warmtenet
In Soesterberg worden in de komende jaren ongeveer 1000 nieuwe woningen gerealiseerd. In de ‘achtertuin’ van Soesterberg ligt een voormalig vliegveld. Ing. C. (Carel) Bense woont in Soesterberg en zag in deze enorme plak functieloos asfalt een warmtecollector. Hij zag in de landingsbaan de mogelijkheid om een CO2-neutraal warmtenet te realiseren. Een uniek concept: nog nergens op de wereld is een voormalig vliegveld omgebouwd tot duurzaam warmtenet. (CT 4 2017)

Succesvol recycleasfalt LE2AP klaar voor de praktijk
Het nieuwe, duurzame asfaltmengsel LE2AP heeft op recente proefprojecten zeer positieve resultaten laten zien. Het is nu aan de markt om te laten zien dat het duurzaam asfalt serieus neemt. (CT 3 2017)

Asfaltwapening
Verschillende scheurremmende maatregelen kunnen worden uitgevoerd; steeds vaker wordt de keu-ze voor het toepassen van asfaltwapening gemaakt. Echter over het toepassen zijn nog te veel ondui-delijkheden, die een afgewogen keuze moeilijk maken. (CT 3 2017)

Nieuwe ROA VIB: Aanscherping eisen botsveiligheid lichtmasten
De markt verwacht dat lichtmasten blijven presteren gedurende hun ontwerplevensduur van 25 jaar, ongeacht allerlei verouderingsverschijnselen. Een aantal masten die sinds die datum zijn geplaatst, heeft tijdens een aanrijding niet goed gefunctioneerd. De vraag is, ligt het niet functioneren aan de mast, de bodemgesteldheid of aan beiden? (CT 7 2016)

EClair: Multifunctioneel luchtzuiverend geluidsscherm
De huidige hoeveelheden fijnstof en schadelijke stoffen zoals NOx zijn op veel plekken te groot, vooral waar de verkeersdruk hoog is. lokale overheden en wegbeheerders werken daarom aan een scala aan emissiebeperkende maatregelen. Tegen deze achtergrond wordt door SGS INTRON gewerkt aan de ontwikkeling van EClair, een innovatief filtersysteem voor de afvang van fijnstof en NOx-emissies, geïntegreerd in een specifiek hiervoor ontworpen geluidsscherm. (CT 4 2016)

Innovatief lichtgewicht geluidsscherm: Wacerwall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve lichtgewicht geluidsscherm Wacerwall langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd. (CT 4 2016)

Nieuwe versie Rekenmodel VibraDyna voorspelt trillingen
Betrouwbare, uniforme rekenmodellen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn er al. Relatief nieuw is het model om trillingen te berekenen. Movares presenteert binnenkort een gebruiksvriendelijke versie van de beproefde rekenmethode VibraDyna. Dat zou zomaar de nieuwe standaard kunnen worden. (CT 4 2016)

Lignine maakt asfalt duurzaam
Lignine in plaats van bitumen als lijmstof in asfalt. Het klinkt duurzaam, maar kan het ook? In Zeeland loopt een proef waarin gekeken wordt of lignine zich in de praktijk een waardig bitumenvervanger toont. Maar voordat de duurzame grondstof op grote schaal in de wegenbouw kan worden geïntroduceerd, moet de lignineprijs naar beneden en de beschikbaarheid omhoog. (CT 4 2016)

Fietsbrug De Snelbinder: innovatief en duurzaam antivriesasfalt
Eerder berichtte Civiele Techniek al kort over fietsbrug de Snelbinder, de eerste brug in Nederland met antivriesasfalt. Nu het hele projectverhaal over een brug met een innovatief wegdek dat tot een temperatuur van -5°C niet bevriest. (CT 4 2016)

Langste fietsstraat van Nederland
Het Utrechts college wil van Utrecht de OV- en fietsstad van Nederland te maken. Dat houdt de stad bereikbaar en aantrekkelijk. Om bewoners te stimuleren vaker met de fiets te gaan, is een comfortabele, veilige en snelle hoofdroute voor fietsers aangelegd tussen Vleuten/De Meern en Utrecht-centrum. (CT 3 2016)

Ook infra wordt intelligenter
Auto’s worden steeds slimmer en zelfstandiger. Ze hebben sensoren die bijvoorbeeld obstakels of medeweggebruikers opmerken en zo nodig automatisch remmen om een botsing te voorkomen. Toch gaat dat niet altijd goed. Waarom dan niet de hulp inroepen van intelligente infrastructuur? In Helmond ligt een kruispunt waar zulke ‘intelligente’ systemen worden getest. (CT 3 2016)

Interactief wegontwerp met gaming en Virtual Reality
Ten behoeve van veilige en begrijpelijke wegontwerpen heeft Witteveen+Bos een mobiele en compacte rijsimulator ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om al in de ontwerpfase over nieuwe wegtracés te rijden. (CT 3 2016)

Dichtheids- en vochtmetingen: Radioactiviteit in de civiele techniek
Wilhelm Röntgen (1845-1923) ontdekte eind negentiende eeuw de ‘actieve straling’. Zijn naam leeft voort in een medische diagnosticum: de röntgenfoto. Inmiddels is de kennis over radioactiviteit vergroot. Het is beter bekend hoe de gunstige eigenschappen uit nucleaire bronnen kunnen worden benut en hoe deze vervolgens kunnen worden ingezet binnen verschillende sectoren, ook in de civiele techniek. (CT 3 2016)

Omgeving intensief betrokken bij verbreding A1 Apeldoorn – Azelo
De A1 is een drukke nationale en internationale transportas. Op het traject Apeldoorn – Azelo staat echter vaak file. De overheid heeft besloten om de A1 op dit traject te verbreden, in een gebied waar de betrokkenheid van omwonenden groot is. Hoe worden de eisen en wensen van de omgeving meegewogen bij het opstellen van de plannen? (CT 3 2016)

Amsterdam en Rotterdam voorspellen bouwverkeer en emissies
In Amsterdam en Rotterdam zetten aanzienlijke materiaalstromen bij binnenstedelijke bouwprojecten de bereikbaarheid en luchtkwaliteit onder druk. De ingenieursbureaus van beide steden hebben hun kennis op het gebied van bouwstromen samengevoegd. Met als resultaat een instrument dat het bouwverkeer en emissies voorspelt voor wegreconstructieprojecten in de voorbereidingsfase. (CT 3 2016)

Bouwlogistiek; succes door samenwerking
Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. Uiteindelijk zal dit leiden tot kostenbesparing in de keten. (CT 3 2016)

Alternatieve snelwegverlichting: Active road studs
Snelwegverlichting wordt in Nederland en andere landen vaker uitgezet. Redenen zijn vooral energie- en kostenbesparing en het tegengaan van lichtvervuiling. Het uitzetten van de verlichting kan echter ook een negatief effect hebben op de zichtbaarheid van een wegsituatie en daarmee op de verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te bevorderen is er een betrekkelijk nieuw alternatief binnen de snelwegverlichting ontwikkeld; de zogenaamde active road studs. (CT 3 2016)

Intertraffic 2016: wereldwijde mobiliteitsoplossingen onder één dak
Met ongeveer 800 exposanten uit 45 landen en een uitgebreid kennisprogramma is Intertraffic Amsterdam de toonaangevende internationale vakbeurs voor de verkeerindustrie. Intertraffic Amsterdam 2016 vindt plaats van 5 tot en met april 2016 in RAI Amsterdam. (CT 3 2016)

BIM en informatiemanagement bij SAAone en iXAS
Eind september heeft de vereniging Stumico een bijeenkomst georganiseerd over het iCT-gebruik bij de weguitbreidingen tussen Schiphol-Amsterdam-Almere en A9 Gaasperdammerweg. Twee projecten waarin de toepassingsgrenzen van BIM en informatiemanagement aanzienlijk worden verlegd. (CT 8 2015)

Grootschalig asfaltonderzoek Lelystad
De deklaag van het asfalt op de belangrijkste stroomwegen in Lelystad bestaat voor een groot deel uit geluidsreducerend asfalt (GRA). Door de relatief snelle achteruitgang van dit type asfalt heeft de beheerafdeling besloten om deze deklagen te vervangen voor het duurzamere mengsel DESA (Double Enforcements in Stonemastic Asphalt) bestemd voor zwaar verkeer. (CT 8 2015)

Kunstwerkenbeheer: besparing door levensduurverlenging
Veel kunstwerken zijn tientallen jaren geleden gebouwd en naderen het einde van hun ontwerplevensduur. De vragen waar veel beheerders nu voor staan is: hoe houd ik nu zo kosteneffectief mogelijk de functionaliteit/prestaties van mijn wegen- en vaarwegennetwerk in stand? Wanneer is vervanging nu echt noodzakelijk? (CT 5/6 2015)

CO2-footprint onderhoud provinciale wegen
Zou het niet mooi zijn als onze wegen bijdragen aan een betere leefomgeving? Wanneer onze wegen de energie opwekken die nodig is voor de verlichting ’s nachts? Als asfalt zichzelf repareert? Om te weten waar de meeste energiewinst zit, heeft Royal HaskoningDHV de CO2-footprint van het onderhoud aan de provinciale wegen berekend. (CT 5/6 2015)

Staalvezelgewapende weg op palen
In het groene hart van de randstad wordt een nieuwe weggebouwd. De weg loopt door het extreem drassige gebied tussen de plaatsen Nieuwkoop en het Woerdense Verlaat. Een aantal innovaties zijn toegepast om de nieuwe constructie te realiseren. De opbouw van de nieuwe weg is compleet anders dan de bestaande weg. (CT 4 2015)

Grootste DBFM-wegenproject in Vlaanderen A11-project krijgt vorm
De A11, de nieuwe autosnelweg tussen de Blauwe Toren in Brugge en Knokke-Heist, is momenteel in volle ontwikkeling. Dit project is het grootste DBFM-wegenproject (Design-Build-Finance-Maintain) tot op heden in Vlaanderen. (CT 3 2015)

Bemoedigende resultaten LE2AP
Binnen het Europese demonstratieproject LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements) wordt door BAM bemoedigende resultaten geboekt. Een belangrijke ontwikkeling is de scheiding van oud asfalt in mastiek (bitumen, zand en stof) en grovere fracties (steen). De teruggewonnen mastiek is na behandeling en homogenisatie kwalitatief vergelijkbaar met nieuwe mastiek. Dit maakt het mogelijk om hoogwaardige asfaltmengsels te produceren met een uitzonderlijk hoog percentage gerecyclede materialen. (CT 3 2015)

Reconstructie N617
Het grote aantal onveilige oversteken, een verkeersonveilig kruispunt, de gebrekkige fietsrelatie tussen ‘s-Hertogenbosch en Schijndel en de slechte onderhoudssituatie van de wegverharding hebben geleid tot de noodzaak om de N617 opnieuw in te richten. (CT 3 2015)

Wegomlegging N355 Zuidhorn
De provinciale weg N355 tussen Noordhorn en Zuidhorn is omgelegd vanwege de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die de vaarweg geschikt maken voor schepen met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe weggedeelte is ook rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn. (CT 3 2015)

Wegdekreflectie klaar voor de praktijk
Er is tussen 2008 en 2015 in ons land veel en uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van wegdekreflectie. De pilotperiode is voorbij en met de opgedane ervaring kan verantwoord wegdekreflectie worden toegepast, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten. (CT 3 2015)

Fietsverbinding Vlietpolderplein
In 1999 is provincie Zuid-Holland gestart met het 3-in-1 project, dat het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar moet maken, de verkeersveiligheid moet vergroten en de leefbaarheid moet verbeteren. Een van de deelprojecten is de aanleg van de Verlengde Veilingroute, een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande Veilingroute (N222) en de Burgemeester Elsenweg (N213) in Naaldwijk. (CT 3 2015)

Nieuwe inzichten op effectiviteit carbon en stalen asfaltwapening
Over asfaltwapening wordt veel beweerd en misschien is er bij deskundigen daarom de nodige discussie over het wel of niet zinvol toepassen hiervan in asfaltverhardingen. TPA Nederland en SGS INTRON hebben op verzoek van de leverancier/aannemer een proefopzet ontwikkeld voor de toepassing van carbon en stalen asfaltwapening in asfaltwegen en voor de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid ervan. (CT 3 2015)

Renovatie van de Galecopperbrug
In de periode van 2013 tot eind 2015 wordt gewerkt aan de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht. Als voorbereiding hierop heeft Iv-Infra de complete staalconstructie in beeld gebracht met behulp van terrestrisch 3D-laserscannen. (CT 5/6 2014)

SolaRoad deel 2: Zonneweg klaar voor praktijkpilot
In Civiele Techniek nummer 3 van dit jaar verscheen een artikel over SolaRoad, een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. SolaRoad is nu klaar voor de praktijkproef. De stand van zaken. (CT 5/6 2014)

Berekening capaciteit bruggen Tilburg
Gemeente Tilburg ontvangt jaarlijks diverse vergunningsaanvragen voor exceptionele transporten over diverse bruggen. Hiervoor is het noodzakelijk om de capaciteit van de bruggen vast te stellen. (CT 5/6 2014)

Ontwikkelingen met innovatief en duurzaam asfalt
Nu Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) door Rijkswaterstaat wordt geaccepteerd als gelijkwaardig alternatief voor de conventionele asfaltmengsels AC bin en AC base staat niets een (internationale) doorbraak meer in de weg van dit door BAM Wegen ontwikkelde duurzame asfalt. (CT 4 2014)

Bouw Informatie Model bij OV SAAL – Faalkosten drastisch gereduceerd
Betere samenwerking, een efficiënter en veiliger bouwproces en een kwalitatief beter resultaat. Dat zijn de belangrijkste beloften van het Bouw Informatie Model (BIM). Maar werkt het ook in de praktijk? BAM deelt ervaringen uit het grootschalige programma OV SAAL. (CT 4 2014)

De Groene Verbinding: een nieuwe landmark in de A15-zone
Wandelaars en fietsers kunnen binnenkort gebruik maken van de Groene Verbinding, een recreatieve fiets-/voetgangersbrug, tussen Rotterdam-Zuid en het groene buitengebied. (CT 3 2014)

SolaRoad: elektrische zonne-energie uit de weg
Een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. In het najaar van 2014 start de eerste pilot van SolaRoad op het fietspad langs de N203 bij Krommenie. (CT 3 2014)

Landtunnel A4 Delft-Schiedam
September 2009 besliste de regering dat ‘de vergeten snelweg’ er toch echt zou komen. Belangrijk onderdeel van het project is de aanleg van een landtunnel. (CT 8 2013)

ZAP-elementen op de proef
Vorig jaar introduceerde Faber Celbeton een door haar zelf ontwikkelde, snel realiseerbare, onderhoudsarme overgangsconstructie voor de wegenbouw: de Zetting Arme Plaat (ZAP). (CT 8 2013)

Wilgentenen kunnen geleiderail vervangen
Heijmans bedacht een groen alternatief voor de gangbare geleiderail: een vangnet van wilgentenen. Het idee won een eervolle vermelding bij de toekenning van de Innovatie Awards. (CT 4 2013)

Slank ontwerpen van een verkeersbrug met UHSB
Met vezelversterkt ultrahogesterktebeton (UHSB) kunnen bruggen lichter en slanker ontworpen worden dan met traditioneel beton. Maar het gebruik van UGHB heeft meer voordelen. (CT 3 2013)

Nieuw hoogtepunt in GWW-design: Stadsbrug Nijmegen
Met de nieuwe stadsbrug Nijmegen, krijgt Nijmegen een derde vaste oeververbinding over de rivier De Waal. ‘De Oversteek’ is hard op weg een nieuw landmark te worden in het rivierenland rondom Nijmegen. (CT 3 2013)

Cradle to Cradle-parkeerterrein bij Fort Vechten
Fort Vechten wordt verbouwd tot het nationale centrum Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de nieuwe situatie moeten er 250 auto’s kunnen parkeren. De Provincie Utrecht heeft dit project aangewezen als pilot voor toepassing van Cradle to Cradle. Dit heeft geleid tot veel hergebruik en CO2-reductie, onder andere door een nieuw soort beton. (CT 3 2013)

Innovatie door simulatie: Diffractoren naast het wegdek reduceren band-weglawaai
Verkeerslawaai heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid en vormt daarmee een ernstig volksgezondheidsprobleem. Er wordt daarom veel moeite gestoken in de reductie van band-weglawaai. De  Universiteit Twente deed onderzoek naar het gebruik van diffractoren naast het wegdek. (CT 3 2013)

Verbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal – Sleutelrol voor omgevingsmanagement bij snel en efficiënt bouwen
De verbreding van een van Nederlands drukste snelwegen is een ingrijpend proces. Toch heeft de wegverbreding geen vertraging opgelopen en is dit deel van de A12 zelfs twee jaar eerder klaar dan beoogd. (CT 3 2013)

Wereldprimeur voor de productie van asfalt: HERA-System
De Asfaltcentrale in Rotterdam (ACR) had onlangs een wereldwijde primeur toen daar de eerste van een ‘nieuwe generatie’ asfaltinstallaties in gebruik werd genomen: het HERA-System. (CT 7 2012)

Warmte en koude uit de snelweg
Wegen kunnen goed worden gebruikt als warmtewisselaar voor warmte-koude-opslag. Dat levert duurzame energie en vraagt minder wegonderhoud. Zulke systemen zijn inmiddels in tientallen gemeentelijke en provinciale projecten toegepast. De snelweg blijft echter achter. (CT 7 2012)

Ontwerp, aanleg en onderhoud A4 Delft-Schiedam
Na bijna zestig jaar discussiëren en plannen maken, is dit voorjaar de aanleg van het ontbrekende deel van de A4 tussen Delft en Schiedam gestart. Duurzaamheid staat voorop; omwonenden mogen de weg straks niet ruiken, horen of zien. (CT 5/6 2012)

Infratecture
In 2011 heeft het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM, van de Hogeschool Rotterdam, architect en verkeerskundige Marc Verheijen aangesteld als lector Infratecture. Infratecture staat voor het integraal ontwerpen aan infrastructuur. Hieraan wordt verder inhoud gegeven via onderwijs en onderzoek.
(CT 3 2012)

Goede doorstroming tijdens realisatie A74
Dura Vermeer bouwde in dertig maanden tijd 2,5 km nieuwe Rijksweg 74, negen kunstwerken en 35.000 m2 geluidsschermen langs de A73 te Venlo. De hoeveelheid werk, de relatief korte doorlooptijd en een beperkte werkruimte vormde een potentiële belasting voor de verkeersdoorstroming en mobiliteit. Hoe bleef deze doorstroming toch gewaarborgd?
(CT 3 2012)

Lessen voor het beheerst uitbesteden van wegonderhoud – Innovatieve contracten
Bij uitbesteding van onderhoud aan wegen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van prestatiecontracten: contracten die niet voorschrijven wat er gedaan moet worden, maar die het gewenste resultaat beschrijven en de opdrachtnemer meer vrijheid geven in de uitvoering. De verwachtingen van de wegbeheerders zijn hooggespannen, maar er zijn ook risico’s verbonden aan deze wijze van uitbesteden.
(CT 3 2012)

Verbetering mobiliteit in en rond Rotterdam. Nieuw: A13/A16
Rotterdam krijgt een nieuw stuk rondweg, een verbinding tussen de A13 en A16 ten noorden van de stad. De verbindingsweg A13/A16 is één van de drie projecten waarmee overheid de Randstad beter wil ontsluiten.
(CT 3 2012)

Duurzaamheid in de wegenbouw
CO2-prestatie ladder, DuBoCalc, MRPI, duurzaam inkopen, MVO: waarmee ook de wegenbouw nadrukkelijk te maken heeft. Bedrijfsleven adviesbureaus, overheden en stichtingen/semi-overheden zijn hierbij betrokken. Welke rol spelen de afzonderlijke partijen eigenlijk?(CT 3 2012)

Kleurrijke wegen
Bij wegen wordt meestal gedacht aan zwarte asfaltwegen of grijze betonwegen. De bestuurder en wegbeheerder kunnen echter worden aangezet tot een genuanceerde kijk op meer kleur in de infrastructuur.
(CT 7 2011)

Trillingen in wegdek bron van energie
Met piëzo-elektrisch materiaal kun je trillingen omzetten in elektriciteit. Met een proefproject op de N34 tussen Ommen en Coevorden zal Tauw samen met de Universiteit Twente en de provincie Overijssel de haalbaarheid van deze techniek onderzoeken.
(CT 4 2011)

Innovaties in koude technieken
Bij onderhoudstechnieken binnen de wegenbouw, zijn innovaties meestal niet echt ‘hot news’, maar nu wel: twee ontwikkelingen binnen de techniek van koude conserveringen.
(CT 4 2011)

Interview: ‘Fantastisch werk’
Spoedprojectdirecteur Sieben Poel over flitsaanpak wegeninfra
(CT 3 2011)

Onderzoek vermindering vorstschade werpt vruchten af
De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat (RWS-DVS) heeft verschillende pilots en haalbaarheidsstudies laten uitvoeren om de vorstschade aan wegen met Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB) zoveel mogelijk te beperken. Een overzicht.
CT 3 2011

Waterzuiverende verkeersdrempels
In Nederland zijn op veel locaties verkeersdrempels geplaatst, om de snelheid van verkeer te verlagen en de verkeersveiligheid te verhogen. Grontmij ontwierp een drempel die tegelijkertijd waterzuivering in een gebied mogelijk maakt.
CT 3 2011

Wegdek met rubber 8 dB stiller
Vorig jaar heeft RWS in het kader van het innovatieprogramma SuperStil Wegverkeer een proefvak aangelegd van een wegdek met rubber. De resultaten zijn veelbelovend, het blijkt het stilste wegdek ter wereld te zijn.
CT 3 2011

Duurzaam asfalt
Greenway LE: koud hergebruik is dubbel duurzaamOnlangs is Greenway LE geïntroduceerd: duurzaam asfalt dat de milieuvoordelen van een lage productietemperatuur zonder kwaliteitsverlies combineert met een hoog percentage hergebruik van oud asfalt.
CT 3 2011

Staal en beton voor brug Overhoeks
Op de noordelijke oever van het IJ te Amsterdam ligt, in de schaduw van het Centraal Station, een bijzondere brug die een verbinding biedt voor fietsers en voetgangers tussen de pont over het IJ en de nieuwe stadswijk Overhoeks.
CT 7 2010

Praktijkproef ‘hergebruik geleiderail’: Fikse energiebesparing door tweede leven geleiderail
De praktijkproef ‘hergebruik geleiderail’ die op initiatief van het programma Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) van NL Energie en Klimaat is uitgevoerd, laat zien dat het ontzinken en renoveren van geleiderail economisch en technisch haalbaar is. CT 5/6 2010

Tweede leven voor N302
De N302 stamt nog uit de vroege jeugd van de Flevopolder. Inmiddels is de druk van het verkeer zo groot dat ook buiten de gebruikelijke spitsuren filevorming optreedt. Tijd voor een ingrijpende aanpassing van de weg met een geavanceerd verkeersmanagementsysteem.
CT 5/6 2010

Koud is duurzaam
De commissie EAB koos voor de titel ‘Koud is duurzaam’ bij de themadagen 2010 in maart. Doel was de duurzaamheid in relatie tot onderhoud op diverse manieren te belichten.
CT 5/6 2010

Effectief beheer en onderhoud in de wegenbouw
Rijkswaterstaat heeft gekozen voor ‘Markt, tenzij’ als één van de leidende principes voor de realisatie van haar doelstellingen. In de praktijk worden Design & Build-contracten steeds vaker uitgebreid tot DBFM-contracten, waardoor ook Finance en Maintain belangrijke waarden worden.
CT 5/6 2010

Asfalt herstelt zichzelf
Materialen die zichzelf herstellen, dat zou mooi zijn. In het geval van zelfherstellende wegen zou het ook een deel van het fileprobleem oplossen. Ook uit kostenoogpunt zijn er natuurlijk enorme voordelen. De eerste onderzoeken zijn veelbelovend.
CT 4 2010

Systems Engineering & CMMi; Alliantie A2 Hooggelegen
Systems Engineering (kortweg SE) is de laatste jaren steeds meer een bekend begrip geworden in de GWW-sector. Maar hoe gaat het in de praktijk? Hoe kunnen we kwaliteit meten en verbeteren? Een blik in de keuken van de Alliantie A2 Hooggelegen.

Roof to Road, variant op cradle to cradle: BSA, Bitumen Substitutie Asfaltbeton
Mede ingegeven door milieu en economie is er binnen de wegenbouwbranche een drang naar vernieuwing, verbetering, vervanging van grondstoffen en reststoffen in de wegenbouw. Nu is onderzocht in hoeverre restmateriaal van bitumineuze dakbedekking kan worden herverwerkt in de wegenbouw.
CT 4 2010

Wegenbouwer wordt afgerekend op doorstroming
Wegenbouwers krijgen er nieuwe taken bij. Ze doen niet alleen het onderhoud van de weg, maar zijn ook verantwoordelijk voor goede verkeersdoorstroming.
CT 3 2010

Hoe bouw je een succesvol Decision Support Systeem?
Gezamenlijk hebben TNO en Deltares de ontwikkeling van een aantal civieltechnische hulpmiddelen onder de loep genomen; een sociaal-wetenschappelijke loep om precies te zijn. Wat moet je als ingenieur doen om een Decision Support System (DSS) te maken dat ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden?
CT 3 2010

Themamiddagen Winterschade Wegen
De Vereniging Emulsie Asfaltbeton (VEAB) heeft in april 2009 vier themamiddagen Wintersschade Wegen georganiseerd. De centrale vraag was of winterschade te voorspellen is en wat er aan te doen is. Sprekers van TU Delft, KOAC-NPC, CROW en Infra Quality Support gaven hun visie.
CT 5/6 2009

Dubbeldekssnelweg: oplossing voor dichtslibben wegen
Een relatief eenvoudige manier om het verkeersprobleem in Nederland op te lossen maakt gebruik van een techniek afkomstig uit de utiliteitsbouw: dubbeldekssnelwegen; opgebouwd uit innovatieve prefab betonelementen waarmee bestaande autosnelwegen worden overkapt.
CT 4 2009

Nieuwe wegen naar duurzaamheid
Ze hebben wat losgemaakt met hun wieg-tot-wieg filosofie, de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse stedenbouwkundige William McDonough. Hoe maken we de vertaalslag van de toekomstvisie naar de praktijk van ontwerp en uitvoering? Bij de ontwikkeling van de Buitenring Parkstad Limburg gebeurt dat zoals bij alle grote innovaties: stap voor stap.
CT 4 2009

Turborotonde in Uden: ‘Duurzaam Veilig’
Verkeersafwikkelingen zijn doorgerekend, varianten zijn bekend en de ontwerpen gereed. In januari 2010 moet de Turborotonde van de gemeente Uden Noord klaar zijn. ‘Duurzaam Veilig’ staat centraal bij het ontwerp, met name voor fietsers.
CT 4 2009

Innovatie in de wegenbouw: anders dan andere sectoren?
Innoveren. Het lijkt hét toverwoord om de recessie het hoofd te bieden. Een overzicht van de bekende en onbekende aspecten van innoveren in de wegenbouw, recessie of geen recessie.
CT 4 2009

De Emissieloze Weg
Bij de BAM Infra-bedrijven, waaronder BAM Wegen, is een aantal jaar geleden maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntroduceerd. Daarover is destijds een symposium georganiseerd waar de drie-eenheid people, planet en profit werd geïntroduceerd. In 2008 is daar een vervolg aan gegeven met een symposium over de reductie van CO2-emissie in de bouwwereld.
CT 1 2009; pag 45

Overhuiven snelwegen in stedelijke gebieden
Snelwegen veroorzaken verkeerslawaai, fijnstof en schadelijke stoffen zoals stikstof en zwaveloxiden. Een oplossing voor dit soort problemen is het overhuiven van wegen met een constructie van koudgebogen glas en het afvangen van de verontreinigende stoffen.
CT 4 2008; pag 21

SAWA: De Reinigende Weg: van idee naar uitvoering
In 2004 schreef Wegen naar de Toekomst, een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, de prijsvraag ‘De Reinigende Weg’ uit. In dit kader heeft het consortium Tauw BV-Reef Infra BV het SAWA-idee ingediend, dat als een van de twee winnaars van de prijsvraag werd uitgeroepen. Vier jaar na dato zijn de eerste resultaten van de praktijkproef bekend.
CT 4 2008; pag 38

Tweestrookswegen met inhaalstroken in Nederland
Dubbelbaans wegen vragen veel meer ruimte en de aanlegkosten zijn hoog. Reden genoeg om te zoeken naar kosteneffectieve en sobere oplossingen. Eén van de mogelijkheden is het wegtype met inhaalstroken; zogenaamde 2+1 wegen.
CT 2/3 2008; pag 9

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken
In het ontwikkelingstraject van stille deklaagvarianten heeft KWS Infra een goot aantal mengsels in het laboratorium uitgebreid op civieltechnische en akoestische eigenschappen getest. De resultaten van vijf jaar monitoring.
CT 2/3 2008; pag 13

Recyclinggranulaat in de wegenbouw
Veruit het grootste aandeel recyclinggranulaten dat in Nederland wordt geproduceerd, wordt in de wegenbouw toegepast. Maar de hoeveelheid vrijkomend puin groeit, waardoor toepassing in funderingen onvoldoende ontoereikend zal zijn. Een belangrijke en kansrijke optie is de toepassing van recyclinggranulaat in beton.
CT 7 2007; pag 35

Symposium stille wegdekken
Stille wegdekken. Hoe zijn ze ontwikkeld? Welk maatwerk mag je nu verwachten? Waar liggen de knelpunten? Die boom zetten zo’n vijftig geluidsdeskundigen van gemeenten en provincies op tijdens een mini-symposium dat KWS Infra 27 juni 2007 organiseerde.
CT 7 2007, pag 24