Artikelenoverzicht Verkeer en Mobiliteit

Verkenningenstudie betere verkeersveiligheid fietsers tussen Zwammerdam en Nieuwkoop
De weg afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer of een vrijliggend fietspad aanleggen. Wat is de beste oplossing om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Ziendeweg in Zwammerdam te verbeteren? Welke tracés en oplossingen zijn mogelijk in de bijzondere, maar ook complexe omgeving? Iv-Infra heeft in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn met een verkennende studie onderzocht hoe de verkeerssituatie voor fietsers het best kan worden verbeterd. (CT 4 2021)

Autovrije binnenstad Leiden goed bereikbaar door P+R-plus
Binnenkort alleen te voet of op de fiets naar de binnenstad van Leiden? Dat zou zomaar kunnen. De ambitie van de gemeente Leiden is namelijk om een deel van haar binnenstad autovrij te maken. Dit vraagt om goede overstapvoorzieningen aan de rand van Leiden om de binnenstad bereikbaar te houden. De gemeente heeft advies- en ingenieursbureau Movares gevraagd een onderzoek uit te voeren naar mogelijke en potentiële (kansrijke) locaties voor P+R-plus. (CT 4 2021)

Zero emissie: schoner, minder, slimmer
In tientallen Nederlandse gemeenten wordt gewerkt aan emissievrije zones in binnensteden. Dat zijn geen op zichzelf staande initiatieven; het past meer en meer in het streven naar een gezonde, schone en leefbare stad van de toekomst. Emissievrij gaat voor veel steden verder dan het instellen van een zone, alles elektrisch en duurzaamheid. (CT 4 2021)

Smart Mobility: Digitaal mobiliteitsmanagement in Amsterdam en in andere grote steden
Amsterdam wil een bereikbare, schonere en leefbare stad creëren en bouwt daarom haar regierol uit met digitaal mobiliteitsmanagement. De uitdagingen zijn groot, want openbare ruimte is schaars en in een aantal drukbevolkte delen van de stad neemt het beschikbare mobiliteitsnetwerk af. De digitalisering van mobiliteit biedt echter nieuwe mogelijkheden om dynamisch te sturen. (CT 4 2021)

Toekomstgerichte, slimme steden
Om klaar te zijn voor de toekomst bereidt een aantal gemeentes zich voor om zo goed mogelijk ingericht de overstap naar smart technology te zetten. Slimme technologie om te meten, te controleren en te reageren op problemen. Sensoren meten het vocht in de grond, de groei van het gras, het aantal beschikbare parkeerplaatsen en sturen slimme verlichting aan. Onder andere in de gemeenten Eersel en Breda zijn onlangs stappen in de goede richting gezet. (CT 4 2021)

Aantrekkelijker busstation Lekbrug Vianen
In de provincie Utrecht spelen multimodale knooppunten een belangrijke rol. Vanuit duurzame mobiliteit wordt ernaar gestreefd dat zoveel mogelijk gebruikers vanuit de auto overstappen in het Openbaar Vervoer (OV) of op de fiets. Kwalitatief hoogwaardige knooppunten kunnen dit bevorderen. Onderzocht is hoe het busstation Vianen aantrekkelijker gemaakt kan worden. (CT 4 2021)

Gebreide wegen
Wetenschappers van het Zwitserse materiaalonderzoeksinstituut Empa onderzoeken of ze met simpele middelen wegen kunnen construeren en na gebruik gemakkelijk kunnen recyclen. De truc: een robot en een paar meter touw, waarmee een weg als het ware wordt gebreid. (CT 4 2021)

Lichtgekleurd wegdek: duurzamer, veiliger en koeler
Een lichtgekleurde toevoeging in de toplaag van een asfaltweg had in het verleden voornamelijk een decoratieve functie. Een lichtgekleurd of wit oppervlak is duurzamer, veiliger en heeft een positief effect op hitte-eilandeffect. Wanneer de lichte kleur van het asfalt wordt verkregen door een lichtreflecterend materiaal worden deze voordelen nog verder versterkt. De witte steenslag Granusil heeft deze bijzondere lichtreflecterende eigenschap van nature in zich. (CT 4 2021)

Onderzoek intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s)
Door evaluatiemethodiek meer inzicht in prestatie verkeerslichten
Nederland breidt het aantal intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) steeds verder uit. Met de iVRI’s en het Talking Traffic platform nemen de mogelijkheden toe om verkeersbeleid op nieuwe en andere manieren uit te voeren. Hiermee neemt ook de noodzaak toe om de evaluatiemethodiek onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen aan de nieuwe (technische) mogelijkheden die de iVRI introduceert. Een afstudeeronderzoek van de TU Delft, in samenwerking met Iv-Infra heeft hier een hulpmiddel voor gepresenteerd. (CT 3 2021)

Ondergrondse fietsenstalling Stationsplein Zwolle
In gemeente Zwolle krijgt het Stationsplein Noord een volledig nieuwe inrichting en er komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor maar liefst 5.700 fietsen onder het plein. En de Stationsweg wordt heringericht tot een stadsentree vanaf het station naar de binnenstad. Vorig jaar startte Boskalis Nederland de bouw en inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen aan de afbouw en inrichting van de grote ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein in Zwolle begonnen. (CT 7 2020)

Elektrificatie Maaslijn: duurzaam kan nog veel duurzamer
Hoe maak je van een duurzaam project een nog veel duurzamer project? Door heel vroeg in het proces met alle betrokkenen bij elkaar te zitten en buiten de gebaande paden durven te gaan.
Dat is gebeurd bij het project Maaslijn, de 84 kilometer lange spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Dit is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige lijnen in Nederland. Vervoerder Arriva gebruikt daar nu dieselmaterieel. Spoorbeheerder ProRail heeft besloten de lijn te verduurzamen. (CT 5/6 2020)

Mobiliteitstransitie. Op weg naar een nieuwe balans
Mobiliteit verandert snel en ingrijpend. Zo is het gebruik van de auto momenteel sterk afgenomen en ook in het openbaar vervoer is het rustiger dan normaal. Hoe richten we juist nu ons mobiliteitssysteem anders in, om straks aan de veranderende vraag te kunnen voldoen? Mensen verlangen naar slimme en flexibele oplossingen, die passen bij een vraag die niet altijd voorspelbaar is. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan een nieuwe balans in mobiliteit. (CT 4 2020)

De impact van verstoringen in het openbaar vervoer: Meten, voorspellen en beheersen
Verstoringen in het OV – zoals een defect voertuig of een aanrijding – hebben een grote impact op zowel de nominale als de ervaren reistijd van reizigers. Daarnaast resulteren OV-verstoringen in kosten voor de vervoerder of vervoersautoriteit: bijsturingskosten van personeel en materieel, restitutie van reiskosten, en op de lange termijn mogelijke inkomstenderving door reizigersafname. Dit betekent dat OV-verstoringen aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Dr.ir. Menno Yap promoveerde 26 februari 2020 cum laude aan de TU Delft met zijn proefschrift ‘Measuring, Predicting and Controlling Disruption Impacts for Urban Public Transport’. (CT 4 2020)

GoinGDutch: Slimme route en handige tools brengen Schiphol-forens op de fiets
Minimaal 10.000 fietsende forenzen van en naar Schiphol is een stevige opgave. Zeker gezien het huidige aantal van 4.000.
GoinGDutch, een samenwerking van Schiphol, BAM Infra, Microsoft en OrangeNXT, willen dit doel in vier jaar bereiken. Ze zetten hun tanden in een slimme snelfietsroute op basis van data en nieuwe technologie om het de fietser helemaal naar de zin te maken. (CT 4 2020)

Smart mobility bij S100 bij Nijmegen. Slimme wegen verminderen files
Zonder ingrijpen zal de stedelijke bereikbaarheid in de regio Arnhem – Nijmegen de komende jaren fors onder druk komen te staan. Nijmegen staat in de top 10 van meest filegevoelige steden van Nederland. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen en het regionale mobiliteitsprogramma Slim en Schoon Onderweg een Smart mobility maatregelenpakket samengesteld om de files te verminderen. (CT 4 2020)

Veiligere doorstroming in Dieren; Ingeschoven doorgang onder spoor Arnhem-Zutphen
Ruim een jaar kampte het verkeer op de N786 in Dieren met omleidingen. In die tijd maakte de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Kanaalweg plaats voor een onderdoorgang die de situatie in het dorp aanzienlijk verbetert. Aan de tijdelijke hinder en de dagelijkse files is eindelijk een einde gekomen. (CT 8 2019)

Fietstunnel onder de nieuwe N222-rotonde (Veilingroute)
Zettingsvrije lichtgewicht tunnelconstructie zonder paalfundering
Op locaties met een slappe ondergrond komen (spoor)wegophogingen met lichtgewicht ophoog-materialen of anders geconsolideerd regelmatig voor. Zo’n conventionele tunnel- en ondergangsbouwwijze gaat gepaard met relatief hoge bouwkosten, lange bouwtijden, verkeers- en omgevingshinder en extra milieu¬=belasting. Een innovatieve ontwerpmethodiek zonder paalfundering sluit zulke nadelen uit. (CT 8 2019)

Uitbreiding metrosysteem voor Olympische Spelen Parijs; Geprefabriceerde stempelramen voor Grand Paris Express
Om Parijs klaar te stomen voor de Olympische Spelen van 2024, wordt het huidige metrosysteem uitgebreid met 200 km en 68 nieuwe metrostations. De ligging in hartje Parijs en de beperkte opslagmogelijkheden op de bouwlocaties zorgen voor de nodige (logistieke) uitdagingen. (CT 8 2019)

Impact van elektrisch rijden op gemeentebeleid
Het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt steeds sneller toe. Waar gemeenten nog niet zo lang geleden incidenteel het verzoek kregen om een openbare laadvoorziening, staan mensen vandaag de dag in de rij voor het beperkte aantal beschikbare openbare laadvoorzieningen. Hoe geef je hier als gemeente vorm aan? En wat is de impact van de forse toename van het elektrisch rijden op het bestaande beleid? (CT 4 2019)

Met open data en GIS fietspotentie in beeld. Overijssel: fietsgebruik flink stimuleren
Nederland, fietsland is de bekende slogan. Toch is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer. Daarbij komt dat ruim 60 procent van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk woont. Hier liggen kansen om het fietsgebruik te stimuleren, meldde het ministerie van IenW in 2018. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de provincie Overijssel die werkt aan een stelsel van regionale en lokale hoofdfietsroutes. Samen met projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en inzet op nieuwe technieken moeten investeringen in de fietsinfrastructuur leiden tot circa 25 procent meer fietsers op afstanden tot 15 kilometer. (CT 4 2019)

Onderzoek: Wat er echt gebeurt binnenin een rails…
ProRail moet jaarlijks miljoenen euro’s uitgeven aan periodieke en ad-hoc onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegen om vermoeiingsscheuren te verwijderen, voordat deze tot een catastrofale railbreuk leiden. Een van de algemeen aangenomen oorzaken van vermoeiingsschade, die in het geval van spoorwegen Rolling Contact Fatigue (RCF) genoemd wordt, ligt in de veranderingen in de interne structuur van het staal. Die worden veroorzaakt tijdens het passeren van treinen; er vormen zich zogenaamde witte etslagen (WEL). Aan TU Delft is onderzoek gedaan naar de hoofdoorzaak van de WEL-formatie. (CT 4 2019)

Smart City: geen toekomstdroom maar een strategische reis
Steden blijven groeien en de leefbaarheid staat daardoor onder druk. Overheden en private partijen zien zich voor zulke geconcentreerde gebieden geconfronteerd met complexe uitdagingen. Innovaties en moderne technologie lijken de oplossing, maar vaak ontbreken een duidelijk doel en een concreet plan voor een ‘smart city’. Door krachtenbundeling en werken vanuit een totaalplan zijn er onlangs veelbelovende resultaten geboekt, zoals blijkt uit een aantal cases. (CT 4 2019)

Digitale samenwerking in de GWW; Ervaringen bij Rijkswaterstaat met VISI
Het is voor Rijkswaterstaat van groot belang om actuele, betrouwbare en complete data te kunnen uitwisselen met de ketenpartners wanneer dat nodig is. Hiervoor maakt RWS gebruik van de open standaarden zoals VISI (Voorwaarden scheppen voor Invoeren van Standaardisatie ICT in de bouw). VISI is de Nederlandse open standaard voor communicatie en informatieoverdracht over bouwprojecten. Inmiddels wordt in ruim 65 projecten met succes VISI toegepast.( CT 4 2020)

Smart mobility bij S100 bij Nijmegen. Slimme wegen verminderen files
Zonder ingrijpen zal de stedelijke bereikbaarheid in de regio Arnhem – Nijmegen de komende jaren fors onder druk komen te staan. Nijmegen staat in de top 10 van meest filegevoelige steden van Nederland. Advies- en ingenieursbureau Movares heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen en het regionale mobiliteitsprogramma Slim en Schoon Onderweg een Smart mobility maatregelenpakket samengesteld om de files te verminderen. (CT 4 2020)

Met open data en GIS fietspotentie in beeld  – Overijssel: fietsgebruik flink stimuleren
Nederland, fietsland is de bekende slogan. Toch is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer. Daarbij komt dat ruim 60 procent van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk woont. Hier liggen kansen om het fietsgebruik te stimuleren, meldde het ministerie van IenW in 2018. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de provincie Overijssel die werkt aan een stelsel van regionale en lokale hoofdfietsroutes. Samen met projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en inzet op nieuwe technieken moeten investeringen in de fietsinfrastructuur leiden tot circa 25 procent meer fietsers op afstanden tot 15 kilometer. (CT 4 2019)

Duurzame aanpak Dinzerbrug: Dekplanken van vezelversterkt kunststof
Zeven bruggen over de Stroobosser Trekfeart, tussen Dokkum en Gerkesklooster in Friesland, bleken bij een onderzoek in 2012 niet sterk genoeg meer te zijn voor hun huidige functie. De brugdekken bestonden vanouds uit houten planken en ook op de nieuwe bruggen komen houten dekken, met uitzondering van de Dinzerbrug bij Dokkum. Daarvoor zocht de provincie Fryslân een duurzaam alternatief en dacht daarbij aan vezelversterkte kunststof (VVK). (CT 4 2019)

N480 en N479: Veiliger polderwegen dankzij dronetechniek en scholieren
De Middenpolderweg (N480) loopt vanaf Nieuw-Lekkerland naar de N479 bij Groot-Ammers. De provincie Zuid-Holland had de wens om deze autoweg (vanaf de N481) en de N479 veiliger en duurzamer in te richten. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group kwam met een plan om dit te realiseren. Leerlingen van een Rotterdams Technasium deden literatuuronderzoek en droegen ideeën aan voor een verkeersveiliger wegontwerp.(CT 4 2019)

Digitaal elektrisch deelfietssysteem
Slimme concepten maken de weg vrij voor een bereikbare stad
De aantrekkingskracht van steden blijft groot. Om de steden bereikbaar en leefbaar te houden zijn samenhangende oplossingen nodig.; mobiliteitsconcepten die waarde toevoegen aan de stad. Een van deze concepten is het digitaal elektrisch deelfietssysteem. (CT 3 2018)

Herinrichting Westelijke Stadsboulevard in Utrecht 
Meer ruimte voor voetganger en fietser
De stad Utrecht heeft een duidelijke ambitie neergelegd in het Mobiliteitsplan (2016): de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid moeten verbeteren en er moet meer ruimte komen voor de fietser en voetganger. Een van de strategische projecten is de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard. (CT 3 2018)

GeluidVangrail: De nieuwe manier van geluidsreductie langs wegen
Geluidshinder is in Nederland een maatschappelijk probleem, maar standaardoplossingen zoals geluidsschermen en stil asfalt zijn duur en hebben veel nadelen. Dat kan anders: slimmer, effectiever en goedkoper. De GeluidVangrail heeft een prijs gewonnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor innovatieve oplossingen bij wegbeheer. (CT 3 2018)

Bereikbaar Nederland? Zorg voor slimme bouwlogistiek
De ondertekening van de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw op 2 oktober 2017 toont dat de ambitie om een efficiënte en duurzamere bouwlogistiek te bereiken gedeeld wordt door de koplopers in de bouwketen. Efficiënte bouwlogistiek hangt echter samen met maatschappelijke en economische belangen en met een goede samenwerking waardoor de juiste logistieke afstemming kan plaatsvinden. De beoogde resultaten zijn minder transporten en efficiënte transportbewegingen. (CT 3 2018)

Intelligente verkeersregel installatie (iVRI): Doorrijden in Deventer
De auto kan straks communiceren met het verkeerslicht op het eerstvolgende kruispunt. Het kruispunt ziet dat je er aan komt en geeft informatie door aan de auto: bijvoorbeeld hoe hard je moet rijden om het volgende groene licht te halen, of een waarschuwing voor een file verderop waardoor je beter om kunt rijden. Het wordt straks mogelijk in Deventer. (CT 3 2018)

Digitaliseren van asset management leidt tot betere wegkwaliteit
Getrainde computers herkennen en classificeren schade aan asfalt. Een grote hoeveelheid data gaat razendsnel door het model. Experts hoeven zich alleen nog te buigen over de afwijkende beelden met snellere herstelactie tot gevolg. (CT 3 2018)

Oplossing tegen geluidshinder vrachtwagens: Whisstone ZV
Vanuit de provincie Noord- en Zuid-Holland kwam in 2016 een SBIR-uitvraag met als titel ‘Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg’. Hierbij waren de provincies op zoek naar innovatieve geluidsreducerende oplossingen met onder andere aandacht voor vrachtverkeer (laag frequent geluid). 4Silence introduceert de Whisstone voor zwaar verkeer, een diffractor die het geluid in opwaartse richting afbuigt, waardoor een vermindering van band-weg lawaai achter de diffractor optreedt. (CT 3 2018)

Nieuw verkeersmanagementsysteem: Flowtack
De verkeersdruk neemt toe en de huidige systemen zitten aan het maximaal haalbare oplossende vermogen. Wegbeheerders zullen in de toekomst sneller moeten kunnen inspelen op wisselende situaties op de weg en efficiënter gebruik moeten kunnen maken van de steeds grotere hoeveelheid aan gegevens uit coöperatieve systemen en zelfrijdende voertuigen (big data). Het innovatieve verkeersmanagementsysteem Flowtack, dat eind vorig jaar De Vernufteling 2017 award van NLingenieurs won, maakt dit mogelijk. (CT 3 2018)

Duurzaam geluidscherm in Pijnacker: Energieopwekking dankzij geïntegreerde zonnecellen
Geluidschermen met in het glas verwerkte zonnecellen: voor het eerst worden ze in de praktijk toegepast in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het  geluidscherm van BAM Infra krijgt eind van dit jaar een plek langs de N470 om de geluidshinder voor de wijk Keijzershof te beperken. Bijkomende functie: een opbrengst van 30 megawattuur aan zonne-energie per jaar. (CT 5/6 2017)

Duurzaam lichtgewicht geluidsscherm: WacerWall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve duurzame lichtgewicht geluidsscherm WacerWall gefundeerd op staal, langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd (zie artikel in Civiele Techniek nummer 4 – 2016). Vorig jaar is in Berkel-Enschot, gelegen nabij Tilburg, een tweede scherm gerealiseerd, maar nu geprefabriceerd en gefundeerd op open stalen buispalen. Ook in Zwolle is een tweede project op palen gerealiseerd. Octrooi is aangevraagd en wordt na de zomer verwacht. (CT 4 2017)

Zonnepanelen in de middenberm
Het opwekken van duurzame energie staat volop in de belangstelling staat. Er worden mogelijkheden ontwikkeld om zo min mogelijk energie te verbruiken en ook om energie op te wekken. De doelstelling om in 2030 een volledige energieneutrale infrastructuur in Nederland te hebben is reeds geformuleerd. Eén van de ideeën: de middenberm van snelwegen benutten voor de opwekking van zonne-energie. (CT 4 2017)

Snelweg x Stad: toekomst van de stedelijke ringweg
Op 15 februari vond de boekpresentatie en het debat plaats ‘Snelweg x Stad, De toekomst van de ste-delijke ringweg’. Met deze bijeenkomst bij de TU Delft werd de gelijknamige ontwerpstudie afgeslo-ten met een boek rijk aan visies, ontwerpen en strategieën voor snelweglocaties bij Amsterdam, Rot-terdam en Utrecht. (CT 3 2017)

Toekomst van de mobiliteit
De komende jaren zullen we ons mobiliteitssysteem moeten aanpassen en versterken. Hoe ziet de toekomst van de mobiliteit eruit? En hoe worden deze veranderingen in goede banen geleid? (CT 3 2017)

InfraTech Innovatieprijs: ShimLift:
betere spoorligging en efficiënter onderhoud
Bij overgangen en scheidingslassen in het spoor treden extra zettingen op. Vervelend voor reizigers en personeel in de trein, maar ook een bron voor onderhoud en schade aan het spoor dat moet worden hersteld. ShimLift, ontwikkeld door Movares en BAM Rail, heeft in januari de InfraTech Innovatieprijs gewonnen in de categorie Productinnovatie. (CT 3 2017)

Spoorbrug Coevorden: Draaibrug over het Coevorden-Vechtkanaal
Spoorbrug Coevorden is een nieuwe beweegbare enkelsporige spoorbrug (draaibrug) over het Co-evorden-Vechtkanaal en maakt deel uit van Spoorboog Coevorden. Daarmee kan het goederen-vervoer per spoor verder groeien en wordt de hinder door goederenvervoer in de kern van Coevorden teruggebracht.

Smart Infra, hoe zien de snelwegen van de toekomst eruit?
Wat is de impact van zelfrijdende voertuigen op wegontwerp? Witteveen+Bos, Arcadis en TU Delft deden er een verkennend onderzoek naar. Op korte termijn lijkt de impact beperkt, op langere ter-mijn zijn er mogelijkheden voor efficiënter ruimtegebruik en het verhogen van de wegcapaciteit. (CT 3 2017)

Rotating Surface Abration Test (RSAT): 
Rafeling wordt voorspelbaar en te voorkomen
Problemen aan het wegdek zijn altijd reden voor discussie bij gebruikers, wegbeheerders en aan-nemers. Immers, wat is er aan de hand, hoe erg is het en bovenal wie kan er op worden aangespro-ken? Omdat rafeling het meest belangrijkste schadebeeld is bij de meer populaire deklagen als ZOAB, SMA en ook de stille deklagen, is het zaak dit fenomeen meer onder controle te krijgen. (CT 3 2017)

Nieuwe spoorbrug Muiderberg
De nieuwe spoorboogbrug Muiderberg is in het weekend van 19 tot 22 augustus 2016 is geïnstalleerd. De brug is 255 meter lang en overspant de verbrede A1 (met maar liefst zestien rijstroken) in één keer, zonder tussensteunpunten. Een bijzonder project met complexe technische uitdagingen. (CT 7 2016)

Nieuwe versie Rekenmodel VibraDyna voorspelt trillingen
Betrouwbare, uniforme rekenmodellen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn er al. Relatief nieuw is het model om trillingen te berekenen. Movares presenteert binnenkort een gebruiksvriendelijke versie van de beproefde rekenmethode VibraDyna. Dat zou zomaar de nieuwe standaard kunnen worden. (CT 4 2016)

Haags Startstation Erasmuslijn Deel 3: complexe puzzels oplossen met BIM
Zonder een geïntegreerd 3D-model is het complexe ontwerp voor het Haags Startstation Erasmuslijn eigenlijk niet te realiseren. Samenwerken volgens het Bouw Informatie Model (BIM) is niet alleen noodzaak, maar ook een logische vanzelfsprekendheid om de vele bouwtechnische puzzels op te lossen. (CT 4 2016)

Ook infra wordt intelligenter
Auto’s worden steeds slimmer en zelfstandiger. Ze hebben sensoren die bijvoorbeeld obstakels of medeweggebruikers opmerken en zo nodig automatisch remmen om een botsing te voorkomen. Toch gaat dat niet altijd goed. Waarom dan niet de hulp inroepen van intelligente infrastructuur? In Helmond ligt een kruispunt waar zulke ‘intelligente’ systemen worden getest. (CT 3 2016)

Langste fietsstraat van Nederland
Het Utrechts college wil van Utrecht de OV- en fietsstad van Nederland te maken. Dat houdt de stad bereikbaar en aantrekkelijk. Om bewoners te stimuleren vaker met de fiets te gaan, is een comfortabele, veilige en snelle hoofdroute voor fietsers aangelegd tussen Vleuten/De Meern en Utrecht-centrum. (CT 3 2016)

Interactief wegontwerp met gaming en Virtual Reality
Ten behoeve van veilige en begrijpelijke wegontwerpen heeft Witteveen+Bos een mobiele en compacte rijsimulator ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om al in de ontwerpfase over nieuwe wegtracés te rijden. (CT 3 2016)

Amsterdam en Rotterdam voorspellen bouwverkeer en emissies
In Amsterdam en Rotterdam zetten aanzienlijke materiaalstromen bij binnenstedelijke bouwprojecten de bereikbaarheid en luchtkwaliteit onder druk. De ingenieursbureaus van beide steden hebben hun kennis op het gebied van bouwstromen samengevoegd. Met als resultaat een instrument dat het bouwverkeer en emissies voorspelt voor wegreconstructieprojecten in de voorbereidingsfase. (CT 3 2016)

Bouwlogistiek; succes door samenwerking
Efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. Uiteindelijk zal dit leiden tot kostenbesparing in de keten. (CT 3 2016)

Alternatieve snelwegverlichting: Active road studs
Snelwegverlichting wordt in Nederland en andere landen vaker uitgezet. Redenen zijn vooral energie- en kostenbesparing en het tegengaan van lichtvervuiling. Het uitzetten van de verlichting kan echter ook een negatief effect hebben op de zichtbaarheid van een wegsituatie en daarmee op de verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te bevorderen is er een betrekkelijk nieuw alternatief binnen de snelwegverlichting ontwikkeld; de zogenaamde active road studs. (CT 3 2016)

Intertraffic 2016: wereldwijde mobiliteitsoplossingen onder één dak
Met ongeveer 800 exposanten uit 45 landen en een uitgebreid kennisprogramma is Intertraffic Amsterdam de toonaangevende internationale vakbeurs voor de verkeerindustrie. Intertraffic Amsterdam 2016 vindt plaats van 5 tot en met april 2016 in RAI Amsterdam. (CT 3 2016)

BIM en informatiemanagement bij SAAone en iXAS
Eind september heeft de vereniging Stumico een bijeenkomst georganiseerd over het iCT-gebruik bij de weguitbreidingen tussen Schiphol-Amsterdam-Almere en A9 Gaasperdammerweg. Twee projecten waarin de toepassingsgrenzen van BIM en informatiemanagement aanzienlijk worden verlegd. (CT 8 2015)

Haags Startstation Erasmuslijn: het schuiven van een brugdek (Deel 2)
Bouwonderneming BAM infra Nederland werkt momenteel aan de bouw en realisatie van een nieuw startstation voor de snelle lightrail-verbinding tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal, de RandstadRail Erasmuslijn. Onlangs is het stalen spoordek op zijn plaats geschoven. (CT 8 2015)

FAST optimaliseert verkeerslichten
FAST (Flow Adaptive Signal Timings) is een innovatief verkeersregelsysteem voor een groene golf die zich ook op het naderende verkeer optimaal aanpast. De betere doorstroming betekent een reistijdvermindering van 20 procent, minder geluidshinder, minder emissies en een betere bereikbaarheid van stad en regio. (CT 3 2015)

Wegdekreflectie klaar voor de praktijk
Er is tussen 2008 en 2015 in ons land veel en uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van wegdekreflectie. De pilotperiode is voorbij en met de opgedane ervaring kan verantwoord wegdekreflectie worden toegepast, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten. (CT 3 2015)

Fietsverbinding Vlietpolderplein
In 1999 is provincie Zuid-Holland gestart met het 3-in-1 project, dat het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar moet maken, de verkeersveiligheid moet vergroten en de leefbaarheid moet verbeteren. Een van de deelprojecten is de aanleg van de Verlengde Veilingroute, een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande Veilingroute (N222) en de Burgemeester Elsenweg (N213) in Naaldwijk. (CT 3 2015)

SolaRoad deel 2: Zonneweg klaar voor praktijkpilot
In Civiele Techniek nummer 3 van dit jaar verscheen een artikel over SolaRoad, een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. SolaRoad is nu klaar voor de praktijkproef. De stand van zaken. (CT 5/6 2014)

Berekening capaciteit bruggen Tilburg
Gemeente Tilburg ontvangt jaarlijks diverse vergunningsaanvragen voor exceptionele transporten over diverse bruggen. Hiervoor is het noodzakelijk om de capaciteit van de bruggen vast te stellen. (CT 5/6 2014)

Europapark station Groningen – Nieuwe stappen in 3D-modelleren en BIM
In februari van dit jaar is de fietsenstalling onder het Europapark station in Groningen officieel geopend. De opdracht voor de engineering hiervan was door BAM Infraconsult gegund aan Bartels. Een vereiste was dat het model in 3D en volgens BIM, in zeer korte tijd moest worden uitgewerkt. (CT 4 2014)

Verkeersmanagement steeds minder zaak van overheden
Opdrachtgevers als gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat doen steeds vaker een beroep op marktpartijen om binnen een partnerschap te voorzien in operationeel mobiliteitsmanagement en in projecten om het netwerk te verbeteren. (CT 3 2014)

Trillingsgevolgen van verkeersdrempels en verkeersplateaus
Verkeersdrempels en -plateaus kunnen trillingen veroorzaken. Er moet worden vastgesteld of klachten en/of ingediende schadeclaims hierover gerechtvaardigd zijn. (CT 3 2014)

DAVI
De opmars van de zelfrijdende autoDe belofte van zelfrijdende auto’s is groot. Momenteel experimenteren universiteiten en autofabrikanten volop met intelligente wagens en wegsystemen. De TU Delft ontwikkelt bijvoorbeeld met partners zelfrijdende auto’s op de snelweg en een super GPS-systeem. (CT 3 2014)

Nieuw verkeersmodel
Onderzoekers van de afdeling Transport en Planning van de TU Delft hebben een verkeersmodel ontwikkeld dat in staat is in korte tijd de verkeerssituatie voor een verstedelijkt gebied van enkele honderden vierkante kilometers door te rekenen. (CT 3 2014)

SolaRoad: elektrische zonne-energie uit de weg
Een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. In het najaar van 2014 start de eerste pilot van SolaRoad op het fietspad langs de N203 bij Krommenie. (CT 3 2014)

Landtunnel A4 Delft-Schiedam
September 2009 besliste de regering dat ‘de vergeten snelweg’ er toch echt zou komen. Belangrijk onderdeel van het project is de aanleg van een landtunnel. (CT 8 2013)

Innovatie voor Netwerk Randstadrail: Perronband met een verstelbaar loopvlak
Het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag (IbDH) heeft in het kader van het project Netwerk Randstadrail (NRR) een nieuw type perronband ontwikkeld. (CT 7 2013)

Westelijke Invalsweg Leeuwarden – Value studie naar alternatieven
De provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Leeuwarden ontwikkelen de ‘Haak om Leeuwarden’, de verbinding van de A31 naar de A32 aan de zuid- en westzijde van Leeuwarden. Een Value studie is uitgevoerd om de uitvoeringsmogelijkheden te vergelijken. (CT 5/6 2013)

Nieuw verkeersverwachtingensysteem
Witteveen+Bos ontwikkelde een verkeersverwachtingensysteem voor de verkeerscentrale Zuid-Nederland, waarmee een beter inzicht in de risico’s in het verkeersnetwerk wordt verkregen. (CT 4 2013)

Winterhard Wissel vermindert ijsoverlast op spoor
Arcadis ontwikkelde een spoorwissel dat bestand is tegen winterse omstandigheden: het Winterhard Wissel. (CT 4 2013)

Integrale oplossing voor spoorovergangen Ermelo
Door de inzet van Virtual Design & Construction, kwam RoyalHakoningDHV snel met een optimale oplossing voor alternatieven voor drie bestaande spoorwegovergangen in Ermelo. (CT 4 2013)

Stevelductie – Transport zonder schadelijke uitstoot
Het concept van Stevelductie is gebaseerd op drie in onbruik geraakte technieken: die van het aquaduct, die van het stevelen en die van het Romeins sifon. De bedoeling is, in een nieuw soort aquaduct, ondersteboven rijdende pontons met containers stroomafwaarts te laten stevelen. (CT 4 2013)

Zwart, stil  en sterk – Nieuwe mijlpaal in asfaltgeluidsreductie
Ooms Civiel ontwikkelde een stil asfaltproduct dat geschikt is voor toepassing op kruisingen en rontondes: Deciville-Plus. (CT 4 2013)

Hovenring Eindhoven
Vorig jaar werd in Eindhoven de Hovenring in gebruik genomen, een opvallende fietsrotonde. Zoals het goed design betaamt is de brug ook functioneel en comfortabel. (CT 3 2013)

Smart Highway – Co-creatie maakt de snelweg slimmer
Snelwegen moeten vooral functioneel en onderhoudsarm zijn, voldoende capaciteit bieden en zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. Maar wat kan worden gedaan om de snelweg slimmer te maken? (CT 3 2013)

Slank ontwerpen van een verkeersbrug met UHSB
Met vezelversterkt ultrahogesterktebeton (UHSB) kunnen bruggen lichter en slanker ontworpen worden dan met traditioneel beton. Maar het gebruik van UGHB heeft meer voordelen. (CT 3 2013)

Nieuw hoogtepunt in GWW-design: Stadsbrug Nijmegen
Met de nieuwe stadsbrug Nijmegen, krijgt Nijmegen een derde vaste oeververbinding over de rivier De Waal. ‘De Oversteek’ is hard op weg een nieuw landmark te worden in het rivierenland rondom Nijmegen. (CT 3 2013)

Gedrag maakt dat infrastructuur (niet) werkt
De nieuwste wetenschappelijke inzichten maken gedrag in het verkeer steeds beter voorspelbaar en beïnvloedbaar. Er is slechts één probleem: tientallen jaren ‘infrastructureel denken’ is niet zomaar om te buigen. (CT 3 2013)

Innovatie door simulatie: Diffractoren naast het wegdek reduceren band-weglawaai
Verkeerslawaai heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid en vormt daarmee een ernstig volksgezondheidsprobleem. Er wordt daarom veel moeite gestoken in de reductie van band-weglawaai. De  Universiteit Twente deed onderzoek naar het gebruik van diffractoren naast het wegdek. (CT 3 2013)

Verbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal – Sleutelrol voor omgevingsmanagement bij snel en efficiënt bouwen
De verbreding van een van Nederlands drukste snelwegen is een ingrijpend proces. Toch heeft de wegverbreding geen vertraging opgelopen en is dit deel van de A12 zelfs twee jaar eerder klaar dan beoogd. (CT 3 2013)

Eerste paluduct van Nederland: Aquaduct De Galamadammen
In november 2007 is het aquaduct De Galamadammen geopend. Het aquaduct is ingericht als ‘paluduct’, waarbij een natte ecologische zone over het aquaduct is gelegd. In 2009 is onderzocht of het paluduct inderdaad passeerbaar is voor fauna. In dit artikel worden de resultaten voor het eerst gepubliceerd. (CT 3 2013)

Van asset management naar verkeerskundige alliantie: logische stap

Een weg aanleggen is één ding; ervoor zorgen dat die weg langdurig aan bepaalde gebruiksdoelstellingen voldoet is stap twee. Door een evenwichtige benutting van het wegennet dienen opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde maatschappelijke doelen: veiligheid, duurzaamheid en doorstroming. (CT 3 2013)

ZwolleSpoort: Waarmaken van ambities
In het najaar is gestart met de uitvoering van het project ZwolleSpoort. Een onderdeel hiervan is de vervanging van de huidige perrontunnel, door een nieuwe, bredere tunnel. Om de overlast voor de reizigers tot een minimum te beperken is er gekozen voor een spectaculaire uitvoeringsmethode. (CT 8 2012)

Spoorzone Delft: Delftse molen een meter de lucht in
In Delft wordt een spoortunnel gebouwd, middenin de stad. Molen De Roos, een rijksmonument, stond in de weg. Projectorganisatie Spoorzone Delft besloot De Roos, inclusief pakhuis en woning, een meter op te vijzelen.(CT 7 2012)

Integraal verkeersmanagement binnen handbereik
Open standaarden voor Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) en systemen die de DVM-maatregelen integraal kunnen aansturen helpen bij het oplossen van verkeersproblemen. ViValdi is een innovatief verkeersmanagementsysteem dat beleid rechtstreeks vertaalt naar strategie en maatregelen. (CT 4 2012)

Interview: Den Haag krijgt extra aansluiting op rijkswegennet: de Rotterdamsebaan 
Om bereikbaar te blijven wil Den Haag een nieuwe verbinding tussen de zogenoemde Centrale Zone en het rijkswegennet. Plannen en planvarianten zijn momenteel volop in studie. Civiele Techniek sprak met ir. Paul Janssen, projectdirecteur Rotterdamsebaan.
(CT 3 2012)

Aanleg Sluiskiltunnel op schema
Tien maanden na de opdrachtverlening aan de bouwcombinatie BAM-TBI is de uitvoering van de Sluiskiltunnel in augustus 2011 van start gegaan. (CT 3 2012)

Infratecture
In 2011 heeft het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM, van de Hogeschool Rotterdam, architect en verkeerskundige Marc Verheijen aangesteld als lector Infratecture. Infratecture staat voor het integraal ontwerpen aan infrastructuur. Hieraan wordt verder inhoud gegeven via onderwijs en onderzoek.
(CT 3 2012)

Goede doorstroming tijdens realisatie A74
Dura Vermeer bouwde in dertig maanden tijd 2,5 km nieuwe Rijksweg 74, negen kunstwerken en 35.000 m2 geluidsschermen langs de A73 te Venlo. De hoeveelheid werk, de relatief korte doorlooptijd en een beperkte werkruimte vormde een potentiële belasting voor de verkeersdoorstroming en mobiliteit. Hoe bleef deze doorstroming toch gewaarborgd?
(CT 3 2012)

Lessen voor het beheerst uitbesteden van wegonderhoud – Innovatieve contracten
Bij uitbesteding van onderhoud aan wegen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van prestatiecontracten: contracten die niet voorschrijven wat er gedaan moet worden, maar die het gewenste resultaat beschrijven en de opdrachtnemer meer vrijheid geven in de uitvoering. De verwachtingen van de wegbeheerders zijn hooggespannen, maar er zijn ook risico’s verbonden aan deze wijze van uitbesteden.
(CT 3 2012)

Verbetering mobiliteit in en rond Rotterdam. Nieuw: A13/A16
Rotterdam krijgt een nieuw stuk rondweg, een verbinding tussen de A13 en A16 ten noorden van de stad. De verbindingsweg A13/A16 is één van de drie projecten waarmee overheid de Randstad beter wil ontsluiten.
(CT 3 2012)

Langere, zwaardere vrachtauto’s
Terug in de tijd. Rond 1990 onderhandelen landen binnen de Europese Gemeenschap over maximale afmetingen en gewichten van vrachtvoertuigen. De Europese Commissie wil binnen de interne Europese markt gelijke concurrentieverhoudingen en streeft daarom naar harmonisatie.
(CT 3 2012)

Vaarwegen: wat & waar?
Voor menig aannemer of beheerder van nieuwe projecten nabij vaarwegen is het ‘wat & waar?’ langs vaarwegen erg van belang. Ook hier geldt: vooruitzien is regeren.
(CT 3 2012)

Beter benutten toe aan volgende stap
Er is € 1,1 miljard beschikbaar voor betere benutting van bestaande infrastructuur. om hiermee de bereikbaarheid te verbeteren. Rijk, regio en het bedrijfsleven gaan daarvoor ruim 250 maatregelen uitvoeren, met als doel het aantal files met minimaal twintig procent te verminderen.
(CT 3 2012)

Kleurrijke wegen
Bij wegen wordt meestal gedacht aan zwarte asfaltwegen of grijze betonwegen. De bestuurder en wegbeheerder kunnen echter worden aangezet tot een genuanceerde kijk op meer kleur in de infrastructuur.
(CT 7 2011)

Langskrachten in het spoor opnieuw bekeken
In het voorjaar van 2011 heeft ARCADIS onderzoek gedaan naar belastingseffecten in samenwerkende systemen van spoorbovenbouw- en brugconstructies. Specifiek wordt ingegaan op de belastingseffecten die voortkomen uit rem- en aanzetbelastingen en op temperatuurbelastingen. Gekeken is naar de krachtsverdeling die ontstaat ten gevolge van de belastingsafdracht. (CT 7 2011)

Kwaliteitsborging bij wegaanleg onderschat fenomeen
Kwaliteitsborging tijdens de uitvoering van wegen is bepalend voor de levensduur van de weg. Grontmij constateert dat veel wegen niet de levensduur halen die vooraf door de ontwerpers is vastgesteld.
(CT 5/6 2011)

Minigeluidsscherm langs spoor

Om geluidsoverlast van langsrazend treinverkeer op een eenvoudige, maar effectieve manier te verminderen heeft Movares samen met Durisol een minischerm tegen geluidsoverlast ontwikkeld.
CT 4 2011)

Trillingen in wegdek bron van energie
Met piëzo-elektrisch materiaal kun je trillingen omzetten in elektriciteit. Met een proefproject op de N34 tussen Ommen en Coevorden zal Tauw samen met de Universiteit Twente en de provincie Overijssel de haalbaarheid van deze techniek onderzoeken.
(CT 4 2011)

Dynamisch verkeersmanagement: Wegen slimmer gebruiken
Om beter gebruik te maken van bestaand asfalt gaat de regio Zwolle-Kampen, als een van de eersten, gebruik maken van dynamisch verkeersmanagement (DVM), waarbij de verschillende overheden over hun eigen grenzen heen kijken.
(CT 4 2011)

Combiplan Nijverdal: Keurig keuren met Systems Engineering
Het Combiplan Nijverdal betreft een grootschalig infrastructureel project in Oost-Nederland. De aannemerscombinatie past Systems Engineering toe voor het succesvol realiseren van het project.
(CT 4 2011)

Renovatie onderstations: Rotterdamse tram klaar voor de toekomst
Eind vorig is een renovatieproject afgerond van vijf onderstations van het Rotterdamse tramnetwerk.
(CT 4 2011)

Betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid A50 Ewijk-Valburg: Wegverbreding en extra Waalbrug
Om het fileknelpunt op het traject A50 Ewijk-Valburg op te lossen verbreedt Rijkswaterstaat de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg, realiseert een extra brug over de Waal en past de knooppunten Ewijk en Valburg aan.
(CT 4 2011)

Verkeersonderzoek: relatie ‘papier’ en praktijk
In het beleidskader Hoofdnetten omschrijft de gemeente Amsterdam de kwaliteitseisen waaraan hoofdnet- en corridorroutes moeten voldoen. Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) onderzocht de relatie tussen ‘papier’ en praktijk.
(CT 3 2011)

Reistijdinformatie uit VIP-lussen: de inductielus opnieuw uitgevonden
De inductielus heeft vanwege zijn hoge leeftijd inmiddels een wat stoffig imago. Peek Traffic deed een poging om de lus slimmer te maken. Opeens kan met de lus veel meer.
CT 3 2011

Opinie: Verkeersmanagement moet steden bereikbaar houden
De overheid investeert fors om de doorstroming en veiligheid op het hoofdwegennet te verbeteren. Het onderliggende wegennet wordt echter steeds zwaarder belast. De verkeersdrukte verschuift naar de af- en opritten en de binnensteden.
CT 3 2011

Verbreding A15 Maasvlakte en Vaanplein
Na de zomer wordt gestart met het zogenaamde A15 MaVa-project (Maasvlakte-Vaanplein). Eind vorig jaar heeft Rijkswaterstaat het project gegund aan A-Lanes A15. Met een nominale waarde van € 1,5 miljard is het de grootste opdracht die ooit door Rijkswaterstaat is aanbesteed.
CT 3 2011

Bijzondere tijdelijke bruggen
In het proefprogramma ‘Tijdelijke bruggen’ van Rijkswaterstaat zijn jaren geleden tijdelijke bruggen getest. De uitkomsten waren positief. Per jaar worden er nu honderden aangelegd. Variërend van simpele constructies waarbij elementen naast elkaar worden gelegd, tot draaibruggen, klapbruggen en rolbruggen.
CT 3 2011

Staal en beton voor brug Overhoeks
Op de noordelijke oever van het IJ te Amsterdam ligt, in de schaduw van het Centraal Station, een bijzondere brug die een verbinding biedt voor fietsers en voetgangers tussen de pont over het IJ en de nieuwe stadswijk Overhoeks.
CT 7 2010

Gebruik van Building Information Modelling (BIM): Bouw van vervangende Lingespoorbrug
De stalen noodbrug over de rivier de Linge bij Tricht is door ProRail vervangen door een betonnen brug. Heijmans verzorgde in samenwerking met haar ingenieursbureau Breijn het ontwerp, waarbij gebruik is gemaakt van het Autodesk Building Information Modelling (BIM).
CT 7 2010

Halte Hemboog
Het is een opvallende verschijning, Station Amsterdam Sloterdijk spoor 9/10, ook wel halte Hemboog genoemd. Het ontwerp en de bouw van dit station, bovenop de viaducten van de Hemboog, was geen eenvoudige opgave.
CT 5/6 2010

Bevindingen Rijkswaterstaat: SurfaceJet
De sneeuwoverlast van de winter 2005 was aanleiding om de SurfaceJet te ontwikkelen. Ze probeerde een oplossing te vinden voor de vertragingen op Schiphol als gevolg van sneeuwval. Na succesvolle inzet in het eerste winterseizoen voor vliegveldverhardingen, werd besloten de machine ook te exploiteren in de wegenbouw. Rijkswaterstaat heeft de SurfaceJet voor verschillende toepassingen getest
CT 4 2010

Schonere lucht en reductie verkeerslawaai: CleanScreen
CleanScreen zorgt voor een gezondere leefomgeving, niet alleen rondom snelwegen en provinciale wegen (met CleanScreen Highway) maar ook in woonwijken (met CleanScreen Urban). CleanScreen zorgt voor het afvangen van fijnstof, omzetting van stikstofdioxide (NOx) naar een neutrale stof met behulp van TiO2 en reductie van de geluidshinder voor de omgeving.
CT 4 2010

AeroCity, milieuvriendelijk, comfortabel en supersnel
Reizen met de AeroCity is een bijzondere belevenis: met 500 km/uur door het landschap zweven. De AeroCity is een hightech voertuig voor circa 100 personen, dat gebruik maakt van een eigen baan. Best Value Procurement: gunnen op toegevoegde waardeDe gemeente ’s-Hertogenbosch liep steeds tegen hetzelfde dilemma aan bij traditionele aanbestedingen op basis van RAW-bestek met als gunningscriterium de laagste prijs. Best Value Procurement lijkt een oplossing voor dit probleem.
CT 4 2010

Transumo: zes jaar werken aan duurzame mobiliteit: 
Succes? Regel een sterke ambassadeur
Het Transumo-programma werd half november 2009 formeel inhoudelijk afgesloten en momenteel bevindt het zich in de afrondingfase. Civiele Techniek sprak met initiatiefnemer en zakelijk directeur van Transumo, ir. Jan Klinkenberg, over het resultaat en de geleerde lessen.
CT 3 2010

RegioRailer haalt meer uit het spoor
Nederland heeft een toenemend probleem op het gebied van mobiliteit. Als gevolg van het toenemend aantal files op de weg ontstaat een groeiende behoefte aan alternatieve vormen van vervoer. Een van de ideeën is de RegioRailer. CT 3 2010

Solve Maatregelenmix:
Verkeersmaatregelen voor een betere luchtkwaliteit
Eén van de manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren is het nemen van lokale verkeersmaatregelen. Het CROW-programma Solve (‘Snelle oplossingen voor lucht en verkeer’) ondersteunt gemeenten bij het selecteren van geschikte maatregelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Solve Maatregelenmix.
CT 3 2010

Capaciteitsuitbreiding Station Hilversum
In Civiele Techiek nr. 8 2009 stond een fotoreportage van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder Station Hilversum. Hoe is het ontwerp tot stand gekomen? Waar zaten de constructieve uitdagingen? Welke uitvoeringsmethode is gebruikt?
CT 3 2010

RWS zoekt naar stille, duurzame voegovergangen
RWS staat als wegbeheerder bij de keuze van voegovergangen voor een dilemma: kiezen voor de weggebruiker (minder onderhoud) of kiezen voor de omwonenden (minder lawaai). RWS is nu op zoek naar stille voegovergangen, die ook een lange levensduur hebben.
CT 3 2010

Pilot in regio Eindhoven – ’s-Hertogenbosch: Spitsmijden voorloper van ‘het nieuwe rijden’
In mei 2010 start de pilot Spitsmijden in de regio Eindhoven – ’s-Hertogenbosch. Kun je automobilisten met financiële en informatieprikkels verleiden om de spits te mijden? En welke technieken zijn geschikt om gedragseffecten van de prikkels te meten? Een analyse van een uniek mobiliteitsproject.
CT 3 2010

Innovatieprogramma Luchtkwaliteit van RWS afgerond
Na vijf jaar draagt het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit de opgedane kennis over maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit langs snelwegen over aan de opdrachtgevers (de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat), kennisinstituten, ingenieursbureaus en de markt
CT 3 2010

Prijsvraag RWS: Innovatie voor minder verkeershinder
Door toename van het vrachtverkeer zijn veel stalen bruggen aan renovatie toe. Dat is tijdrovend en veroorzaakt verkeershinder. Daarom schreef Rijkswaterstaat – via het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst (WnT) – een prijsvraag uit, met als opgave een idee te ontwikkelen dat zorgt voor minder verkeershinder tijdens de werkzaamheden.
CT 3 2010

Praktijkproef Innovatieprogramma Luchtkwaliteit
Nat reinigen wegdek effectief tegen fijnstof
Het besproeien van het wegdek met een oplossing met calciumchloride blijkt een effectieve maatregel voor het verminderen van de concentratie fijnstof. Deze conclusie trekken (internationale) luchtkwaliteitexperts op basis van de meetgegevens die zijn verzameld binnen een reeks van praktijkproeven van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit.
CT 3 2010

De Fehmarn Belt Link
Met de ondertekening van het verdrag tussen Denemarken en Duitsland in september 2008 is een start gemaakt met de realisering van de Fehmarn Belt vaste oeververbinding die Scandinavië (Denemarken) met het Europese vasteland (Duitsland) gaat verbinden.
CT 8 2009

Spoortunnel Delft
Vanwege de groeiende intensiteit van het treinverkeer, de onmogelijkheid het spoor te verdubbelen op het spoorviaduct en de mogelijkheid de vrijkomende gronden te herontwikkelen, hebben ProRail en de gemeente Delft opdracht gegeven tot de realisatie van een spoortunnel.
CT 8 2009

Nieuwe onderdoorgang en voorpleinen voor Station Hilversum

In oktober is de nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers onder Station Hilversum officieel geopend. Deze fiets- en voetgangerstunnel is gecombineerd met een nieuwe reizigerstunnel en is in totaal 16 meter breed, waardoor een sociaal veilige en ruimtelijke passage is gerealiseerd.
CT 8 2009

Themamiddagen Winterschade Wegen
De Vereniging Emulsie Asfaltbeton (VEAB) heeft in april 2009 vier themamiddagen Wintersschade Wegen georganiseerd. De centrale vraag was of winterschade te voorspellen is en wat er aan te doen is. Sprekers van TU Delft, KOAC-NPC, CROW en Infra Quality Support gaven hun visie.
CT 5/6 2009

Dubbeldekssnelweg: oplossing voor dichtslibben wegen
Een relatief eenvoudige manier om het verkeersprobleem in Nederland op te lossen maakt gebruik van een techniek afkomstig uit de utiliteitsbouw: dubbeldekssnelwegen; opgebouwd uit innovatieve prefab betonelementen waarmee bestaande autosnelwegen worden overkapt.
CT 4 2009

Nieuwe wegen naar duurzaamheid
Ze hebben wat losgemaakt met hun wieg-tot-wieg filosofie, de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse stedenbouwkundige William McDonough. Hoe maken we de vertaalslag van de toekomstvisie naar de praktijk van ontwerp en uitvoering? Bij de ontwikkeling van de Buitenring Parkstad Limburg gebeurt dat zoals bij alle grote innovaties: stap voor stap.
CT 4 2009

Turborotonde in Uden: ‘Duurzaam Veilig’
Verkeersafwikkelingen zijn doorgerekend, varianten zijn bekend en de ontwerpen gereed. In januari 2010 moet de Turborotonde van de gemeente Uden Noord klaar zijn. ‘Duurzaam Veilig’ staat centraal bij het ontwerp, met name voor fietsers.
CT 4 2009

Prof. Ben Immers: Behoefte aan flexiblel, rubuust netwerk
Ons land slibt dicht, verstopt, loopt vast. Files op de A2 zijn even vertrouwd als de molens in Kinderdijk. Oplossingen lijken mijlenver weg. Of niet? Civiele Techniek sprak met prof. Ben Immers, specialist verkeer en infrastructuur over de ontstopping van Nederland.
CT 3 2009; pag 9

Duurzame mobiliteit met Intelligente Voertuigen
De strategie van de Nederlandse overheid is de laatste tijd verschoven van het bouwen van wegen naar een combinatie van bouwen en benutten. Verkeersveiligheid en milieu zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Er moet rekening worden gehouden met de groeiende verkeersvraag en innovatieve manieren om gestelde doelen zowel ten aanzien van doorstroming, veiligheid en milieu te behalen. De combinatie van intelligente voertuigen en innovatieve ontwikkelingen in verkeersmonitoring en verkeersmanagement lijkt een oplossing te kunnen bieden.
CT 3 2009; pag 13

‘A2 stadpassage’-Maastricht op schema
Op 16 januari sloot de inspraakronde voor drie projectplannen, waarmee met project ‘A2 stadpassage’ een belangrijke stap werd gezet. Het moet niet alleen de flessenhals van de A2 ter hoogte van Maastricht oplossen, maar moet ook zorgen voor een herontwikkeling van de hele stedelijke omgeving. Geschatte kosten: € 683 miljoen.
CT 3 2009; pag 11

Wegen naar de Toekomst: Evacuatieproef Groningen: Klaar voor klimaatverandering?
Rijkswaterstaat bereidt zich voor op klimaatveranderingen en mogelijke overstromingen. Wegen naar de Toekomst hield in oktober 2008 een proef waarbij 2.000 auto’s na afloop van een voetbalwedstrijd van FC Groningen het stadiongebied versneld moesten verlaten. De resultaten van deze proef moeten in de toekomst de weg openen naar betere bereikbaarheid in extreme omstandigheden.
CT 3 2009; pag 16

Haalbaarheidsstudie: Groene golven in Sofia
Door de sterke toename van het aantal auto’s in de Bulgaarse hoofdstad Sofia loopt het verkeer er regelmatig vast. Eén van de oorzaken is het ontbreken van een modern dynamisch verkeersmanagementsysteem. Het in dit soort vraagstukken gespecialiseerde adviesbureau DHV heeft onlangs, met verschillende partners, meegewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor zo’n verkeersmanagementsysteem.
CT 3 2009; pag 19

Transumo A15: Zoektocht naar een duurzame ontsluiting van de Tweede Maasvlakte
Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte zullen de goederenstromen van en naar de haven fors groeien; het Havenplan 2020 voorziet voor het goederenvervoer over de weg meer dan een verdubbeling in de periode 1995 tot 2020.
CT 3 2009; pag 25

Resultaten FileProof
Op 16 december 2008 vond het eindcongres van het programma FileProof plaats. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in dit kader tientallen projecten en pilots uitgevoerd, op duizend plaatsen in Nederland, vaak in samenwerking met bestuurlijke en maatschappelijke partners. De aanpak is succesvol gebleken.
CT 3 2009; pag 22

Almelo Verdiept
In Almelo krijgt de verdiepte spoorbak steeds meer zijn uiteindelijke vorm. Op 2 juni 2009 is het zover: dan rijdt de eerste trein door de verdiepte spoorligging in Almelo.
CT 3 2009; pag 29

Transumo: Advanced Traffic Monitoring (ATMO)
ATMO (Advanced Traffic Monitoring) is een onderzoeksproject binnen Transumo (Transition Sustainable Mobility), een grootschalig Nederlands onderzoeksprogramma waarin meer dan 150 organisaties samenwerken aan onderzoek en voorstellen voor een andere inrichting van ons mobiliteitsysteem, in ruimtelijke, financiële, organisatorische en procedurele zin.
CT 3 2009; pag 36

De Emissieloze Weg
Bij de BAM Infra-bedrijven, waaronder BAM Wegen, is een aantal jaar geleden maatschappelijk verantwoord ondernemen geïntroduceerd. Daarover is destijds een symposium georganiseerd waar de drie-eenheid people, planet en profit werd geïntroduceerd. In 2008 is daar een vervolg aan gegeven met een symposium over de reductie van CO2-emissie in de bouwwereld.
CT 1 2009; pag 45

Onderzoek naar de mogelijkheden tot integraal tunnelbeheer: Beheerorganisatie Zuidas
De Zuidas in Amsterdam is een actueel voorbeeld van meervoudige invulling van de stedelijke ruimte. Als drie verschillende modaliteiten – spoor, weg en metro – gezamenlijk ondergronds worden gebracht, is de verwachting dat zij qua tunnelveiligheid in elkaars invloedsfeer komen.
CT 8 2008; pag 26

Rotterdam CS: Fundering Randstad
RailHet Lightrailproject van RandstadRail wordt eind 2008 opgeleverd. Het werk omvatte de realisatie van drie civieltechnische bouwstenen: een tunnelverbinding met ondergronds station tussen Hofplein en Rotterdam CS, het nieuwe metrostation CS en het bovengronds tracé, inclusief haltes ter opwaardering van de Hofpleinlijn naar RandstadRail-exploitatie.
CT 8 2008, pag 50

Project Coentunnel vereist langetermijnvisie
De noordelijke ring van Amsterdam behoort tot de vijf drukste verkeersknooppunten in Nederland. Om de capaciteit en doorstroming van het drukke verkeersgebied Coenplein te verbeteren, besloot Rijkswaterstaat tot een grootschalige aanpak die ook op lange termijn effectief zou zijn.
CT 8 2008, pag 32

Nut van omgevingsbeïnvloeding-analyse (Ondergronds) parkeren zonder brokken?!
Om ondergrondse parkeergarages ‘zonder brokken’ te kunnen realiseren, moet bijzondere zorg worden besteed aan de bouwwerkzaamheden. In dit artikel wordt aandacht gegeven aan de state-of-the-art van (ontwerp)voorspellingen en meetkundige bewaking of monitoring. Met behulp van deze instrumenten kan namelijk vanuit het perspectief van omgevingsbeïnvloeding een risicoanalyse – en aan de hand daarvan – een optimaal ontwerp worden gemaakt.
CT 8 2008, pag 35

Verbeterde bouwverkeervoorspeller

IBA ontwikkelde in 2007 een model voor het voorspellen van bouwverkeer in een vroeg stadium van het planproces. Inmiddels heeft een afstudeeronderzoek een verbeterd model 2008 opgeleverd.

CT 7 2008, pag 56

Verkeerssimulatiemodel gekoppeld aan emissiemodel: voorspellen van schadelijke voertuigemissies
De impact van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit kan worden voorspeld met behulp van het door TNO ontwikkelde VERSIT+ emissiemodel. De benodigde informatie voor deze voorspellingen kan met het verkeersmodel VISSIM worden gegenereerd, zodat bestaande en geplande verkeerssituaties met elkaar kunnen worden vergeleken.
CT 5/6 2008; pag 29

Overhuiven snelwegen in stedelijke gebieden
Snelwegen veroorzaken verkeerslawaai, fijnstof en schadelijke stoffen zoals stikstof en zwaveloxiden. Een oplossing voor dit soort problemen is het overhuiven van wegen met een constructie van koudgebogen glas en het afvangen van de verontreinigende stoffen.
CT 4 2008; pag 21

SAWA: De Reinigende Weg: van idee naar uitvoering
In 2004 schreef Wegen naar de Toekomst, een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, de prijsvraag ‘De Reinigende Weg’ uit. In dit kader heeft het consortium Tauw BV-Reef Infra BV het SAWA-idee ingediend, dat als een van de twee winnaars van de prijsvraag werd uitgeroepen. Vier jaar na dato zijn de eerste resultaten van de praktijkproef bekend.
CT 4 2008; pag 38

WnT: Interview drs. Joris Al: ‘Gebruik denkkracht samenleving.’
Rijkswaterstaat zet de laatste jaren steeds meer in op innovatie. Dat gebeurt concreet via programma’s als Wegen naar de Toekomst, maar ook via het aanjagen van interne innovatieprocessen. Volgens Joris Al, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, is er meer nodig. Hij zou het liefst zo veel mogelijk innovatieve ideeën uit de samenleving binnenhalen.
CT 2/3 2008; pag 7

Tweestrookswegen met inhaalstroken in Nederland
Dubbelbaans wegen vragen veel meer ruimte en de aanlegkosten zijn hoog. Reden genoeg om te zoeken naar kosteneffectieve en sobere oplossingen. Eén van de mogelijkheden is het wegtype met inhaalstroken; zogenaamde 2+1 wegen.
CT 2/3 2008; pag 9

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken
In het ontwikkelingstraject van stille deklaagvarianten heeft KWS Infra een goot aantal mengsels in het laboratorium uitgebreid op civieltechnische en akoestische eigenschappen getest. De resultaten van vijf jaar monitoring.
CT 2/3 2008; pag 13

Rekenmodel: Bouwverkeer vroegtijdig in beeld
Bouwen in de overvolle stad Amsterdam brengt extra druk met zich mee op de weginfrastructuur. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IBA) ontwikkelde een instrument waarmee de opdrachtgever in een vroeg stadium van een bouwproject inzicht krijgt in de gevolgen van bouwverkeer voor de omgeving.

CT 2/3 2008; pag 22

Transumo: Kennismiddag Verkeersmanagement
In het onderzoeksprogramma Transumo worden in zeven thema’s door consortia van kennisinstellingen, bedrijven en overheden projecten uitgevoerd op het gebied van transities naar duurzame mobiliteit. Vijf projecten richten zich binnen het thema Verkeersmanagemenet op duurzaam verkeersmanagement.
CT 2/3 2008; pag 22

FileProof
Het Nederlandse vervoersysteem is zeer zwaar belast. Het meest zichtbaar wordt dat door de groei van de files. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in de Nota Mobiliteit de ambitie uitgesproken met betrekking tot de reistijden op het hoofdwegennet (‘acceptabel en betrouwbaar’). Ook is het streven om de omvang van de files terug te brengen naar het niveau van begin jaren negentig.
CT 2/3 2008; pag 28

Hoogwater? Vrije weg! Hoogwateraspecten meenemen in het wegontwerp
Rijkswaterstaat wil Nederland beter voorbereiden op evacuatie als gevolg van een overstroming. Het natte en droge innovatieprogramma van Rijkswaterstaat Wegen naar de Toekomst (WnT) en Waterinnovatiebron (WINN), onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden in de pilot ‘Hoogwater? Vrije weg!’
CT 2/3 2008; pag 32

Nieuw wisselstrooksysteem Hollandse Brug
Sinds eind november leidt een ingenieus wisselstrooksysteem het verkeer op de Hollandse brug bij Almere tijdens de onderhoudswerkzaamheden letterlijk in goede banen. Opmerkelijk was de snelle realisatie, die tot stand kwam door de soepele en vooral onbureaucratische samenwerking tussen alle betrokken partijen.
CT 2/3 2008; pag 33

Innovatieprogramma Geluid afgerond: Nederland wordt betaalbaar stiller
Het Innovatieprogramma Geluid ontwikkelde tussen 2002 en 2007 maatregelen om verkeerslawaai bij de bron aan te pakken en zo Nederland stiller te maken. De resultaten van het IPG mogen er zijn: de innovatieve maatregelen worden nu daadwerkelijk toegepast en bovendien zal het programma zichzelf ruimschoots terugverdienen.
CT 2/3 2008; pag 36

Bereikbaarheid Schiphol in 2020
In 2007 is een Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-Verkenning uitgevoerd naar de mobiliteitsontwikkelingen, het goederenvervoer en de infrastructuurbehoefte in de A4-corridor ten zuiden van Schiphol.
CT 2/3 2008; pag 17

Reistijdinformatie: Op weg naar een allesomvattend netwerk
Files zijn een alledaags verschijnsel, maar toch blijven we met de auto naar het werk gaan. Als we op deze manier doorgaan, zal de ochtendspits binnenkort naadloos overgaan in de avondspits. Toch zijn het niet zozeer de files zelf die irritatie opleveren, maar het feit dat we niet weten of er een file is en of er misschien een snellere, alternatieve route bestaat.
CT 2/3 2008; pag 42

Nog steeds mogelijke oplosing voor knelpunt A27: Dubbeldekker
Na jaren van discussie en vele onderzoeken publiceerde Rijkswaterstaat in het najaar van 2007 de ‘Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder’. De oeververbinding over de Merwede en het knooppunt Gorinchem (A27/A15) is daar een belangrijk onderdeel van. Mercon Steel Structures en Van Oord Nederland lanceerden het concept ‘Dubbeldekker’ als oplossing voor dit knelpunt.
CT 1 2008, pag 43

Een ‘ongemakkelijke waarheid’, ook voor milieuvriendelijke wegen?
Energiebewust werken, milieuvriendelijk bouwen, duurzaam bouwen, reductie van gebruik grond- en brandstoffen, Kyoto, CO2-emissie. Welke concrete stappen worden er op deze gebieden gezet in de civiele techniek, in de wegenbouw?
CT 7 2007; pag 31

‘Niet doorrijden is belangrijk, maar op tijd aankomen’
Eén van de grote problemen waar Nederland mee worstelt, is het mobiliteitsvraagstuk. Daarom is in 2004 het Transumo-consortium opgericht: een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit.
CT 5/6 2007; pag 32

Schade aan kunstwerken door toename vrachtverkeer
De Nota Mobiliteit gaat voor de periode 2000-2020 uit van een sterke groei van het vrachtverkeer en het personenverkeer. Om de negatieve gevolgen beter in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken dan wel te beheersen, heeft Rijkswaterstaat in 2006 een project gestart om de nodige maatregelen te bedenken.
CT 5/6 2007; pag 41

Your Content Goes Here