Artikelenoverzicht Materialen

 

Brug gerenoveerd met composiet brugdek
In september opende de gemeente Hardenberg officieel de eerste SUREbridge aan de Toeslagweg in Loozen. Het is de eerste betonnen brug die op deze manier werd gerenoveerd. SUREbridge versterkt betonnen bruggen die niet meer voldoen aan hedendaagse eisen met composietpanelen, die door betonmortel met de bestaande betonconstructie worden verbonden. De bestaande constructie blijft hierbij behouden, wat bijdraagt in de besparing van tijd en materiaal. (CT8 2021)

Demonstratieproject Brede Groene Dijk en Onderzoek Geschiktheid Deltaklei
De zeedijk langs de Dollard in het noordoosten van de provincie Groningen moet worden versterkt om in de toekomst veilig te blijven. In het demonstratieproject Brede Groene Dijk onderzoekt waterschap Hunze en Aa’s of dit kan met gerijpt slib uit het estuarium van de Eems-Dollard. Als de zeedijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de huidige grasbekleding worden vervangen door steen en asfalt. Er is echter gekozen voor een meer natuurlijke dijk: een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei, begroeid met gras; een Brede Groene Dijk. (CT 7 2021)

Duurzaam beton in de GWW
Portlandcementklinker was de beste uitvinding voor de gehele bouwwereld. Het is een van de grondstoffen voor beton. Deze uitvinding heeft naast grote welvaart ook tot enorme CO2-emissie geleid. De zoektocht naar alternatieve bindmiddelen is daarom een belangrijk onderdeel van het Betonakkoord. In Nederland zijn er diverse reststoffen beschikbaar die potentie bieden als binder. Als deze en andere grondstoffen binnen enkele jaren in beton gebruikt gaan worden, kunnen duurzaamheidsrechtszaken als Urgenda en recent tegen Shell worden voorkomen. (CT 5/6 2021)

Composiet biedt meerwaarde als constructiemateriaal voor sluisdeuren
Onlangs publiceerde Rijkswaterstaat de onderzoeksresultaten van haar studie naar de materialisatie van sluisdeuren in het rapport ‘MultiWaterWerk: Standaardisatie van Sluisdeuren’. In dit rapport bewijst composiet haar meerwaarde als constructiemateriaal voor sluisdeuren met een betere score op milieubelasting (MKI) en levensduurkosten (LCC), ten opzichte van meer traditionele materialen zoals staal en hout. (CT 5/6 2021)

Gebreide wegen
Wetenschappers van het Zwitserse materiaalonderzoeksinstituut Empa onderzoeken of ze met simpele middelen wegen kunnen construeren en na gebruik gemakkelijk kunnen recyclen. De truc: een robot en een paar meter touw, waarmee een weg als het ware wordt gebreid. (CT 4 2021)

EPD voor warmgewalste damwanden uit 100 procent staalschroot
Aan de hand van Life Cycle Analyses (LCA) en Environmental Product Declarations (EPD) wordt de uitstoot van een product gedurende zijn levensduur bepaald. Voor warmgewalste damwanden van ArcelorMittal geproduceerd uit 100 procent staalschroot is vanaf nu ook een EPD voor de Nederlandse markt beschikbaar. (CT 8 2020)

Milieu-impact funderingspalen
ABT heeft een studie uitgevoerd waarbij de milieu-impact van drie veel toegepaste paalsystemen is vergeleken. Het gaat om de systemen Prefab, Vibro en Fundex. (CT 7 2020)

Circulaire Peiler Grebbedijk
Om te kunnen toetsen hoe circulair een ontwikkeling is, is een beoordelingsmethode nodig. Voor bijvoorbeeld dijkversterkingsprojecten zijn er geen pasklare normen om de circulariteit te beoordelen. Om tijdens het ontwerpproces toch daarop te kunnen sturen is een nieuw afwegingskader voor circulariteit ontwikkeld, de Circulaire Peiler. Eerste praktijkervaringen met dit nieuwe instrument, dat naar verwachting breder inzetbaar is binnen de GWW-sector, deden Lievense|WSP en Waterschap Vallei en Veluwe op bij het dijkversterkingsproject Grebbedijk. (CT 5/6 2020)

Duurzame dijkbekleding: Zetsteen van baggerspecie
Waterschap Scheldestromen is onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van alle dijken en duinen in Zeeland. Om haar kerntaken duurzamer en slimmer uit te voeren is Scheldestromen continu op zoek naar innovatie-partners. Momenteel bereidt het waterschap een dijkverzwaring voor bij het dorp Hansweert. Binnen dit project onderzoekt Scheldestromen, samen met innovatiepartner NETICS, een manier om de benodigde nieuwe steenbekleding van de dijken te verduurzamen door deze van baggerspecie te maken. (CT 3 2020)

Circulaire klinkers voor een klimaatbestendige toekomst
Start up TileSystems heeft samen met een aantal partners de ZOAK-klinker (Zeer Open Afval Keramiek) ontwikkeld. Deze klinker zorgt ervoor dat hemelwater wordt vastgehouden op de plek waar het valt en direct naar de grond wordt afgevoerd. Openbare pleinen en straten ondervinden zo geen overlast van het overtollige hemelwater als gevolg van extreme hoosbuien. De ZOAK-klinker heeft een positief effect op het Urban Heat Island Effect (UHI). Testen van de Hogeschool van Amsterdam wijzen namelijk uit dat het vastgehouden hemelwater door hitte verdampt en de klinker afkoelt. (CT ½ 2020)

Duurzaam dijkversterken met gebiedseigen grond
De POV DGG heeft als doel om het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen zoveel mogelijk te stimuleren. Daartoe ontwikkelt de POV DGG een aantal producten om de kans van slagen van het toepassen van grond uit de omgeving te vergroten. (WBS 2019)

Zand, een onverwacht schaarse grondstof
In 2007 werd nog gesteld dat er voldoende zand zou zijn om Nederland op te hogen: je hoeft de Noordzee maar één meter hoeft uit te diepen om Nederland vijf meter op te hogen. Maar de voorraad bruikbaar zand is wellicht kleiner dan gedacht. (WBS 2019)

Circulaire dijkenbouw met slib
In de Eems Dollard is te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib, waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om de zeedijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie. (WBS 2019)

Toepassing van circulair onderwaterbeton bij het Reevesluiscomplex
Binnen het projectenprogramma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta werkt de combinatie Isala Delta (Boskalis Nederland & Van Hattum+Blankevoort) aan het realiseren van de Reevediepdijken, de vaargeul Reevediep en het Reevesluiscomplex. (WBS 2019)

Bermgras en gerecycled plastic in biobased producten in de openbare ruimte
Duurzaamheid staat bij overheden en gemeenten hoog op de agenda. Er wordt continu gezocht naar mogelijkheden en initiatieven om het duurzaamheidsprofiel te verhogen. Biobased materialen passen hier goed bij. Vorig jaar kwamen Gebr. Van Kessel en Circulus met een nieuwe productietechniek op de markt die twee reststromen, bermgrasvezel en gerecycled plastic, omzet naar een biobased materiaal. (CT 8 2019)

Jetgroutwand-bouwkuip voor nooduitgangen metrostation Stadhuis Rotterdam
Door de groeiende reizigersstroom en strengere regelgeving zijn bij de Rotterdamse metrostations extra nooduitgangen nodig, zo ook bij metrostation Stadhuis midden op de Coolsingel in hartje Rotterdam. Om de bijna tien meter diepe bouwkuipen aan weerszijden van de in bedrijf zijnde metro mogelijk te maken, zijn bouwkuipen bestaande uit jetgroutwanden toegepast.
Sluishuis op het Buiten IJ: Bijzondere paalfundering door poortconstructie
Reeds in Civiele Techniek nummer 4 werd in gegaan op de aanleg van het utiliteitsbouwproject Sluishuis op het Buiten IJ voor het Steigereiland van IJburg te Amsterdam. Nu zal dieper worden ingegaan op de geotechnische uitdagingen. Door de poortconstructie betreft het een zeer bijzondere lay-out van de paalfundering. (CT 7 2019)

Innovaties maken beton toekomstbestendig. Beton in de 21e eeuw
Met de octrooien op Portlandcement in 1824 en gewapend beton in 1868 ontstond een van de meest toegepaste constructieve bouwmaterialen. Door diverse recente ontwikkelingen komt gewapend beton nu in de (civiele) bouw onder druk te staan. Maar beton zal ook in de 21e eeuw een toonaangevend bouwmateriaal blijven dankzij innovaties die beton toekomstbestendig maken. (CT 7 2019)

Onderzoek: Wat er echt gebeurt binnenin een rails…
ProRail moet jaarlijks miljoenen euro’s uitgeven aan periodieke en ad-hoc onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegen om vermoeiingsscheuren te verwijderen, voordat deze tot een catastrofale railbreuk leiden. Een van de algemeen aangenomen oorzaken van vermoeiingsschade, die in het geval van spoorwegen Rolling Contact Fatigue (RCF) genoemd wordt, ligt in de veranderingen in de interne structuur van het staal. Die worden veroorzaakt tijdens het passeren van treinen; er vormen zich zogenaamde witte etslagen (WEL). Aan TU Delft is onderzoek gedaan naar de hoofdoorzaak van de WEL-formatie. (CT 4 2019)

Vezelversterkt ultrahogesterktebeton.Toepassingsmogelijkheden voor civiele kunstwerken
Het materiaal vezelversterkt ultrahogesterktebeton (vvUHSB) wordt al met regelmaat toegepast. De toepassing van vvUHSB in civiele kunstwerken staat nog in de kinderschoenen, al zijn er in Nederland inmiddels enkele zeer slanke bruggen in vvUHSB gerealiseerd met een minimale hoeveelheid constructiemateriaal. Er zijn in de afgelopen jaren diverse (afstudeer)onderzoeken naar de materiaaleigenschappen en het gedrag van vvUHSB verricht. Hierbij komt duidelijk naar voren dat vvUHSB betere prestaties levert dan traditionele betonsoorten. De toepassingsmogelijkheden in civiele kunstwerken zijn veelbelovend. (CT 8 2018)

Op locaties waar nog gesloopt moet worden: Sonderen met demontabel apparaat 
Het komt tegenwoordig vaker voor dat het ontwerp van een nieuw te bouwen object al begint, terwijl er zich op de bouwlocatie nog een gebouw of kunstwerk bevindt. De aanwezigheid van de bestaande constructie betekent dat het grondonderzoek (grotendeels) nog niet uitgevoerd kan worden, waardoor het ontwerp- en vergunningentraject geen doorgang kan vinden. Een methode voor het uitvoeren van een diepsondering die uitkomst kan bieden is het uitvoeren van het sondeerwerk met een demontabel sondeerapparaat. (CT 8 2018)

Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra
Circulair Ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief – zoals in de value hill verbeeld – biedt de infrasector kansen. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie. (CT 8 2018)

Evaluatie toepassingen van GeoCrete
In Civiele Techniek nummer 7, 2017 verscheen een artikel over constructieve stabilisatie, het transformeren van klei en slappe grond op dijken met GeoCrete. Tijdens een innovatiesessie op 12 april 2018 met specialisten van waterschappen, georganiseerd door Infram in Maarn, zijn de verschillende toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten van GeoCrete bij waterkeringen besproken. (CT 7 2018)

Buitenring Parkstad Limburg: Duurzaam alternatiatef voor zand en menggranula
De Buitenring Parkstad Limburg is een 26 kilometer lang traject met 45 kunstwerken en 21 steile wanden. Voor de opbouw van de landhoofden en de constructies van de steile wanden is gekozen voor een secundaire bouwstof als alternatief voor zand en menggranulaat. De voordelen zitten in de lagere kosten, de efficiënte uitvoering en het duurzame karakter. (CT 1/2 2018)

Een nieuw fundament: Het potentieel van constructieve stabilisatie
Minder kosten, minder overlast, minder vervuiling en een snellere verwerking. En toch is constructieve stabilisatie als toepassing bij bijvoorbeeld dijkversterking nog geen gemeengoed. Onterecht, vinden aannemers F.L. Liebregts en Terrastab, die verschillende succesvolle projecten met het systeem realiseerden. Het proefstadium is volgens hen voorbij. (CT 7 2017)

Een nieuw fundament: Het potentieel van constructieve stabilisatie
Minder kosten, minder overlast, minder vervuiling en een snellere verwerking. En toch is constructieve stabilisatie als toepassing bij bijvoorbeeld dijkversterking nog geen gemeengoed. Onterecht, vinden aannemers F.L. Liebregts en Terrastab, die verschillende succesvolle projecten met het systeem realiseerden. Het proefstadium is volgens hen voorbij. (CT 7 2017)

Duurzame damwanden: Installatie van 800 mm damwandprofielen
De introductie van 700 mm brede stalen damwanden in 2004 was een omwenteling in de funderingsbranch. In mei 2017 was er een primeur, het eerste drukwerk van de 800-serie werd een feit bij het project Houthavens in Amsterdam. (CT 7 2017)

‘IJzeroer’: duurzame bouwstof in weg- en waterbouw
In Civiele Techniek nummer 8 van 2016 verscheen een artikel over de ontwikkeling van jong ijzeroer om kunstmatig waterremmende lagen aan te brengen met behulp van een natuurlijk product. In diverse laboratoriumproeven is de injecteerbaarheid van diverse mengsels onderzocht.  Inmiddels is de ontwikkeling van ijzeroer zover dat het tijd werd voor een praktijkproef waarbij met lansen onder een kanaal wordt geïnjecteerd. (CT 4 2017)

Duurzaam lichtgewicht geluidsscherm: WacerWall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve duurzame lichtgewicht geluidsscherm WacerWall gefundeerd op staal, langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd (zie artikel in Civiele Techniek nummer 4 – 2016). Vorig jaar is in Berkel-Enschot, gelegen nabij Tilburg, een tweede scherm gerealiseerd, maar nu geprefabriceerd en gefundeerd op open stalen buispalen. Ook in Zwolle is een tweede project op palen gerealiseerd. Octrooi is aangevraagd en wordt na de zomer verwacht. (CT 4 2017)

‘Geen kilo’s, maar waarde’
‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw’, zei Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes toen hij op 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda overhandigde aan het kabinet. Maar wat is dat eigenlijk ‘circulaire economie’? Civiele Techniek sprak met prof. dr. Peter Rem, specialist op het gebied van grondstoffen en recycling aan de TU Delft. (CT 4 2017)

Het paviljoen met de zeven levens
’Het paviljoen met de zeven levens’ is een nieuw concept voor een toekomstbestendig ontwerp(proces), ontwikkeld door StudioSK/Movares, Bruil en Studio RAP. Het paviljoen, van 3D-geprint beton, heeft een organische vorm met een lichte, minimale constructie, waar alleen materiaal toegepast wordt waar nodig. Daar valt veel winst te behalen, onder meer in het kader van CO2-reductie. (CT 4 2017)

Succesvol recycleasfalt LE2AP klaar voor de praktijk
Het nieuwe, duurzame asfaltmengsel LE2AP heeft op recente proefprojecten zeer positieve resultaten laten zien. Het is nu aan de markt om te laten zien dat het duurzaam asfalt serieus neemt. (CT 3 2017)

Asfaltwapening
Verschillende scheurremmende maatregelen kunnen worden uitgevoerd; steeds vaker wordt de keu-ze voor het toepassen van asfaltwapening gemaakt. Echter over het toepassen zijn nog te veel ondui-delijkheden, die een afgewogen keuze moeilijk maken. (CT 3 2017)

Buitenring Parkstad Limburg: Duurzaam alternatief voor zand en menggranulaat
De Buitenring Parkstad Limburg is een 26 kilometer lang traject met 45 kunstwerken en 21 steile wanden. Voor de opbouw van de landhoofden en de constructies van de steile wanden is gekozen voor een secundaire bouwstof als alternatief voor zand en menggranulaat. De voordelen zitten in de lagere kosten, de efficiënte uitvoering en het duurzame karakter. (CT 1/2 2017)

Prof. Klaas van Breugel over geopolymeerbeton: ‘Alle constructies een materialenpaspoort’
Probleem van geopolymeerbeton is vooral dat het nieuw is en er eigenlijk nog geen regelgeving is, waardoor toepassers terughoudend zijn. Prof. Klaas van Breugel is hoogleraar Materials & Environment aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft  en lid van de genoemde CUR-commissie. Hij vindt meer kennis over het lange termijngedrag van geopolymeerbeton van groot belang, maar ziet ook wel wat in een materialenpaspoort. (CT 5/6 2016)

Milieu-impact vlasvezelversterkt kunststof brugdek
In Emmen heeft Wildlife adventure park een beweegbare brug laten maken van vlasvezelcomposiet materiaal. Om te bekijken hoe de milieu-impact van een vlasvezelversterkt kunststof sandwich brugdek uitvalt ten opzichte van gebruikelijke constructies, heeft Hogeschool Windesheim dit brugdek vergeleken met een glasvezelversterkte kunststof sandwich, een traditionele stalen lasconstructie en een stalen sandwich brugdek. (CT 5/6 2016)

Primeur voor geopolymeren: Betonkano zonder cement
Eind mei werd in Arnhem de jaarlijkse, traditionele betonkanorace gehouden, dit jaar gewonnen door het team van Leipzig. Opvallend was de betonkano van de TU Delft, die twee prijzen in de wacht sleepte. De kano van het team woog 250 kilo en was daarmee de zwaarste kano van het jaar. Daarnaast won het team de prijs voor meest duurzame kano vanwege het bijzondere materiaal;  de eerste kano van geopolymeerbeton. (CT 5/6 2016)

Vezelversterkt reparatiemateriaal
Als een betonnen constructie, zoals een brug of viaduct, begint te scheuren, zijn er verschillende manieren om deze scheuren te repareren. Promovenda Mladena Lukovic, TU Delft, onderzocht de geschiktheid van een nieuw ontwikkeld, cementgebonden materiaal, strain hardening cementitious composite (SHCC), om daarmee scheuren in  betonnen constructies te kunnen repareren. (CT 5/6 2016)

Innovatief lichtgewicht geluidsscherm: Wacerwall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve lichtgewicht geluidsscherm Wacerwall langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd. (CT 3 2016)

Biobased asfalt: Lignine maakt asfalt duurzaam
Lignine in plaats van bitumen als lijmstof in asfalt. Het klinkt duurzaam, maar kan het ook? In Zeeland loopt een proef waarin gekeken wordt of lignine zich in de praktijk een waardig bitumenvervanger toont. Maar voordat de duurzame grondstof op grote schaal in de wegenbouw kan worden geïntroduceerd, moet de lignineprijs naar beneden en de beschikbaarheid omhoog. (CT 3 2016)

Fietsbrug De Snelbinder: innovatief en duurzaam antivriesasfalt
Eerder berichtte Civiele Techniek al kort over fietsbrug de Snelbinder, de eerste brug in Nederland met antivriesasfalt. Nu het hele projectverhaal over een brug met een innovatief wegdek dat tot een temperatuur van 5° C niet bevriest. (CT 3 2016)

EClair: Multifunctioneel luchtzuiverend geluidsscherm
De huidige hoeveelheden fijnstof en schadelijke stoffen zoals NOx zijn op veel plekken te groot, vooral waar de verkeersdruk hoog is. lokale overheden en wegbeheerders werken daarom aan een scala aan emissiebeperkende maatregelen. Tegen deze achtergrond wordt door SGS INTRON gewerkt aan de ontwikkeling van EClair, een innovatief filtersysteem voor de afvang van fijnstof en NOx emissies, geïntegreerd in een specifi ek hiervoor ontworpen geluidsscherm. (CT 3 2016)

‘Alle constructies een materialenpaspoort’
Probleem van geopolymeerbeton is vooral dat het nieuw is en er eigenlijk nog geen regelgeving is, waardoor toepassers terughoudend zijn. Prof. Klaas van Breugel is hoogleraar Materials & Environment aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft  en lid van de genoemde CUR-commissie. Hij vindt meer kennis over het lange termijngedrag van geopolymeerbeton van groot belang, maar ziet ook wel wat in een materialenpaspoort. (CT 5/6 2016)

Milieu-impact vlasvezelversterkt kunststof brugdek
In Emmen heeft Wildlife adventure park een beweegbare brug laten maken van vlasvezelcomposiet materiaal. Om te bekijken hoe de milieu-impact van een vlasvezelversterkt kunststof sandwich brugdek uitvalt ten opzichte van gebruikelijke constructies, heeft Hogeschool Windesheim dit brugdek vergeleken met een glasvezelversterkte kunststof sandwich, een traditionele stalen lasconstructie en een stalen sandwich brugdek. (CT 5/6 2016)

Primeur voor geopolymeren: Betonkano zonder cement
Eind mei werd in Arnhem de jaarlijkse, traditionele betonkanorace gehouden, dit jaar gewonnen door het team van Leipzig. Opvallend was de betonkano van de TU Delft, die twee prijzen in de wacht sleepte. De kano van het team woog 250 kilo en was daarmee de zwaarste kano van het jaar. Daarnaast won het team de prijs voor meest duurzame kano vanwege het bijzondere materiaal;  de eerste kano van geopolymeerbeton. (CT 5/6 2016)

Vezelversterkt reparatiemateriaal
Als een betonnen constructie, zoals een brug of viaduct, begint te scheuren, zijn er verschillende manieren om deze scheuren te repareren. Promovenda Mladena Lukovic, TU Delft, onderzocht de geschiktheid van een nieuw ontwikkeld, cementgebonden materiaal, strain hardening cementitious composite (SHCC), om daarmee scheuren in  betonnen constructies te kunnen repareren. (CT 5/6 2016)

EClair: Multifunctioneel luchtzuiverend geluidsscherm
De huidige hoeveelheden fijnstof en schadelijke stoffen zoals NOx zijn op veel plekken te groot, vooral waar de verkeersdruk hoog is. lokale overheden en wegbeheerders werken daarom aan een scala aan emissiebeperkende maatregelen. Tegen deze achtergrond wordt door SGS INTRON gewerkt aan de ontwikkeling van EClair, een innovatief filtersysteem voor de afvang van fijnstof en NOx-emissies, geïntegreerd in een specifiek hiervoor ontworpen geluidsscherm. (CT 4 2015)

Lignine maakt asfalt duurzaam
Lignine in plaats van bitumen als lijmstof in asfalt. Het klinkt duurzaam, maar kan het ook? In Zeeland loopt een proef waarin gekeken wordt of lignine zich in de praktijk een waardig bitumenvervanger toont. Maar voordat de duurzame grondstof op grote schaal in de wegenbouw kan worden geïntroduceerd, moet de lignineprijs naar beneden en de beschikbaarheid omhoog. (CT 4 2015)

Innovatief lichtgewicht geluidsscherm: Wacerwall
In het najaar 2015 is het eerste innovatieve lichtgewicht geluidsscherm Wacerwall langs de provinciale weg N309 te Epe gerealiseerd. (CT 4 2015)

Bouwen met bagger
In 2050 leven mogelijk meer dan 5 miljard mensen in de delta’s van de wereld. In deze gebieden vindt meer dan 50 procent van de wereldvoedselproductie plaats. Meer dan tweederde van de grootste wereldsteden liggen in deltagebieden en zijn kwetsbaar voor overstromingen. Door de stijgende zeespiegel neemt de behoefte aan goedkope, snel inzetbare waterkeringen toe. Dit wordt extra vergroot vanwege sedimentatie waardoor zowel de aders als de haarvaten van de delta’s periodiek volraken met baggerspecie. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Diezelfde bagger zou nuttig kunnen worden gebruikt; bijvoorbeeld als waterkering. (CT 1/2 2015)

Grootschalig asfaltonderzoek Lelystad
De deklaag van het asfalt op de belangrijkste stroomwegen in Lelystad bestaat voor een groot deel uit geluidsreducerend asfalt (GRA). Door de relatief snelle achteruitgang van dit type asfalt heeft de beheerafdeling besloten om deze deklagen te vervangen voor het duurzamere mengsel DESA (Double Enforcements in Stonemastic Asphalt) bestemd voor zwaar verkeer.(CT 8 2015)

Technisch onderzoek en LCM-analyse conserveringsmethoden: ProRail gaat spoorstaven conserveren
Er is onderzoek uitgevoerd naar hoe spoorstaven beter beschermd kunnen worden tegen corrosie. (CT 7 2015)

Rotonde op EPS en lichtgewicht fietstunnel Wateringveldse polder
Het Westland is weer een unieke rotonde rijker. Bovendien werd er een ecologische zone gerealiseerd langs de boezem Lange Watering, met daarin een recreatieve fietsverbinding tussen de kust en Midden-Delfland. (CT 7 2015)

Topologisch ontwerpen
Topologisch ontwerpen is een nieuwe wijze van engineering en bouwen. Ontwerpprocessen vinden niet meer plaats op de schetsrol, maar worden geprogrammeerd en uitgevoerd door de computer. Dat leidt tot efficiënter materiaalgebruik, maar ook tot fundamentele veranderingen van het bouwproces en andere rollen van participanten in dat proces. (CT 5/6 2015)

Zettingsarme schuimbeton elementen dijkverbreding Boskoop
Voor de aanleg van een parallelweg annex verbreding van het fietspad langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is er op het gehele tracé van Boskoop tot aan Gouda een verbreding van het dijklichaam nodig. Gezien de locatie en situatie is het uitgangspunt dat er een zettingsarme verbreding moet worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door toepassing van lichtgewicht materialen. Voor dit traject is met zogenaamde ZAP (zettingsarme plaat)-elementen een proefvak aangelegd. (CT 5/6 2015)

Staalvezelgewapende weg op palen
In het groene hart van de randstad wordt een nieuwe weg gebouwd. De weg loopt door het extreem drassige gebied tussen de plaatsen Nieuwkoop en het Woerdense Verlaat. Een aantal innovaties zijn toegepast om de nieuwe constructie te realiseren. De opbouw van de nieuwe weg is compleet anders dan de bestaande weg. (CT 4 2015)

Nieuwe inzichten op effectiviteit carbon en stalen asfaltwapening
Over asfaltwapening wordt veel beweerd en misschien is er bij deskundigen daarom de nodige discussie over het wel of niet zinvol toepassen hiervan in asfaltverhardingen. TPA Nederland en SGS INTRON hebben op verzoek van de leverancier/aannemer een proefopzet ontwikkeld voor de toepassing van carbon en stalen asfaltwapening in asfaltwegen en voor de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid ervan. (CT 3 2015)

Wegdekreflectie klaar voor de praktijk
Er is tussen 2008 en 2015 in ons land veel en uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van wegdekreflectie. De pilotperiode is voorbij en met de opgedane ervaring kan verantwoord wegdekreflectie worden toegepast, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten. (CT 3 2015)

Onderzoek naar polyurethaan gebonden breuksteen
Polyurethaan gebonden breuksteen is een innovatief en duurzaam dijkbekledingsmateriaal
en is gecommercialiseerd onder de naam Elastocoast, ontwikkeld door chemieconcern BASF. Advies- en ingenieursbureau ARCADIS helpt BASF met onderzoek en advisering voor toepassing van het materiaal in de waterbouwkunde. (CT 1/2 2015)

Nieuw ‘low corrosion’-staal: AMLoCor
In funderingstoepassingen,  zo ook in maritieme omgevingen, is staal al decennia lang het bouwmateriaal bij uitstek. Hierbij is corrosiebestendigheid een belangrijk aandachtspunt. Arcelor Mittal ontwikkelde speciaal voor maritieme toepassingen het nieuwe ‘low corrosion’-staal AMLoCor. (CT 5/6 2014)

Weg ligt open voor duurzaam beton
Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld, maar veroorzaakt vijf procent van onze CO₂-uitstoot. Bovendien zullen de benodigde grondstoffen langzaam maar zeker opraken. De vraag is dus: hoe maken we beton duurzamer? (CT 5/6 2014)

Antieke draaibrug krijgt composiet brugdek

Nieuwe materiaalontwikkelingen en innovatieve toepassingen van materialen maken het mogelijk om renovatie te verbeteren en kosten te beperken. De monumentale stalen draaibrug (uit 1907) tussen Oost- en West-Souburg kreeg een kunststof composiet brugdek(CT 5/6 2014)

Interview: Wat is dat eigenlijk: verouderen?
Civiele Techniek sprak prof. dr. ir. Klaas van Breugel over ‘ageing’ van infra. (CT 5/6 2014)

(U)HSB het nieuwe alternatief voor hoogspanningsmasten?
Het elektriciteitsnet in Nederland wordt de komende jaren grootschalig vernieuwd en uitgebreid. Daarvoor wordt uitgegaan van een nieuw concept voor hoogspanningsmasten, de zogenaamde Wintrackmasten. Movares Nederland is al sinds 2005 bezig met onderzoek naar verschillende materialen voor hoogspanningsmasten conform het nieuwe concept. (CT 4 2014)


Ontwikkelingen met innovatief en duurzaam asfalt

Nu Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) door Rijkswaterstaat wordt geaccepteerd als gelijkwaardig alternatief voor de conventionele asfaltmengsels AC bin en AC base staat niets een (internationale) doorbraak meer in de weg van dit door BAM Wegen ontwikkelde duurzame asfalt. (CT 4 2014)

SolaRoad: elektrische zonne-energie uit de weg
Een wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. In het najaar van 2014 start de eerste pilot van SolaRoad op het fietspad langs de N203 bij Krommenie. (CT 3 2014)

Betonnen overkapping station Heerlen als fundatie voor gebouwen
De combinatie BESIX-BAM Civiel Zuid-Oost heeft op het station in Heerlen een deel van het spoor overkapt met een betonnen plaat. Deze dient als fundatie voor onder andere een nieuw. (CT 3 2014)

Uitdagingen en kansen van stalen zinktunnels
De Nederlandse zinktunnel bestaat uit betonnen gesegmenteerde tunnelelementen, die door middel van tijdelijke voorspanning bij elkaar worden gehouden. Deze voorspanning wordt na plaatsing van de tunnelelementen op hun fundering verwijderd, om zo een flexibele kettinglijn te vormen die in staat is om de zettingen van zeer slappe ondergrond te kunnen ondergaan. (CT 8 2013)

ZAP-elementen op de proef
Vorig jaar introduceerde Faber Celbeton een door haar zelf ontwikkelde, snel realiseerbare, onderhoudsarme overgangsconstructie voor de wegenbouw: de Zetting Arme Plaat (ZAP). (CT 8 2013)

Composiet vergroot mogelijkheden duurzame infrastructuur:
Bijzondere vormgeving Amersfoortse brug
In de brugdekken van de nieuwe brug over de Hogeweg in Amersfoort wordt composiet toegepast vanwege de duurzaamheid. Maar er zijn meer voordelen aan het gebruik van composiet in de infrastructuur. (CT 5/6 2013)

Eerste brug in UHSB opgeleverd
Bij de vervanging van fiets- en voetgangersbruggen is duurzaamheid belangrijk. Hierin speelt de toepassing van innovatieve materialen een belangrijke rol. FDN Engineering BV uit Amsterdam heeft een modulaire fiets- en voetgangersbrug ontwikkeld, uitgevoerd in ultrahogesterktebeton (UHSB). (CT 5/6 2013)

Kunststof kwelscherm in Woerden
In Woerden ontstond de kans op bodemverschuivingen naar een zandwinningsput nabij de A12 en grondverzakkingen in omliggende woonwijken. De gemeente heeft bewust gekozen voor de inzet van een kunststof kwelscherm om dit te voorkomen. (CT 4 2013)

Zwart, stil  en sterk – Nieuwe mijlpaal in asfaltgeluidsreductie
Ooms Civiel ontwikkelde een stil asfaltproduct dat geschikt is voor toepassing op kruisingen en rontondes: Deciville-Plus. (CT 4 2013)

Meer functies van nieuwe, brandwerende plaat – Fire Fighting Layer
Voorbij Prefab Beton en Bartels Ingenieurs hebben, in nauwe samenwerking met de TU Delft, een doeltreffende bescherming van kunstwerken tegen brandschade ontwikkeld: de ‘Fire Fighting Layer’. (CT 4 2013)

Wilgentenen kunnen geleiderail vervangen
Heijmans bedacht een groen alternatief voor de gangbare geleiderail: een vangnet van wilgentenen. Het idee won een eervolle vermelding bij de toekenning van de Innovatie Awards. (CT 4 2013)

Cradle to Cradle-parkeerterrein bij Fort Vechten
Fort Vechten wordt verbouwd tot het nationale centrum Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de nieuwe situatie moeten er 250 auto’s kunnen parkeren. De Provincie Utrecht heeft dit project aangewezen als pilot voor toepassing van Cradle to Cradle. Dit heeft geleid tot veel hergebruik en CO2-reductie, onder andere door een nieuw soort beton. (CT 3 2013)

Innovatie door simulatie: Diffractoren naast het wegdek reduceren band-weglawaai
Verkeerslawaai heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid en vormt daarmee een ernstig volksgezondheidsprobleem. Er wordt daarom veel moeite gestoken in de reductie van band-weglawaai. De  Universiteit Twente deed onderzoek naar het gebruik van diffractoren naast het wegdek. (CT 3 2013)

Smart Highway – Co-creatie maakt de snelweg slimmer
Snelwegen moeten vooral functioneel en onderhoudsarm zijn, voldoende capaciteit bieden en zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. Maar wat kan worden gedaan om de snelweg slimmer te maken? (CT 3 2013)

Slank ontwerpen van een verkeersbrug met UHSB
Met vezelversterkt ultrahogesterktebeton (UHSB) kunnen bruggen lichter en slanker ontworpen worden dan met traditioneel beton. Maar het gebruik van UGHB heeft meer voordelen. (CT 3 2013)

Biogrout, grond verbeteren met bacteriën
In het najaar van 2010 berichtte dit blad het nieuws over de eerste veldproeven met Biogrout. Deze grondverbeteringstechniek werd voor het eerst ingezet om de stabiliteit van een het boorgat in een grindlaag te verbeteren tijdens de installatie van een gaspijpleiding onder de Waal tussen Beuningen en Slijk-Ewijk. Tijd om terug en vooruit te kijken. (CT 7 2012)

Wereldprimeur voor de productie van asfalt: HERA-System
De Asfaltcentrale in Rotterdam (ACR) had onlangs een wereldwijde primeur toen daar de eerste van een ‘nieuwe generatie’ asfaltinstallaties in gebruik werd genomen: het HERA-System. (CT 7 2012)

Onderzoek: Microbiologische corrosie (MIC) bij natte infrastructuur
De afgelopen jaren is door TNO geconstateerd dat MIC in toenemende mate een corrosieprobleem vormt van natte infrastructuur als kadewanden, steigers en meerpalen. Uitgebreid onderzoek is noodzakelijk. (CT 5/6 2012)

Toren van glas
Construeren met glas begint de laatste jaren steeds meer aandacht op te eisen. In 2011 is Eline Ouwerkerk aan de TU Delft afgestudeerd op een studie naar de mogelijkheden van glazen kolommen. In dit proces heeft ze gevonden dat een verlijmd H-profiel zeer gunstige eigenschappen bezit. (CT 5/6 2012)

Meer waarde voor secundaire grondstoffen in de bouw
TNO ziet en onderzoekt verschillende oplossingsrichtingen voor de bottlenecks die hoogwaardige toepassing van secundaire grondstoffen in de bouw in de weg kunnen staan: schaarste aan secundaire grondstoffen en duurzaamheid van de nieuwe bouwproducten. (CT 5/6 2012)

Beheerst scheuren van verhardend beton
Beton scheurt (ook al tijdens het verharden) is tegenwoordig bekend. Een uitdaging die volgt op deze wetenschap, is echter hoe er met deze kennis kan worden omgegaan. (CT 5/6 2012)

Zwaar-verkeerviaduct over A27 met lichtgewicht brugdek
In het weekend van 3 maart jongstleden is het nieuwe lichtgewicht verkeersviaduct over de A27 met een composiet dek geplaatst. Dit biedt veel voordelen. (CT 5/6 2012)

ICT in de bouw: Chips in beton
In de civiele techniek staan we wat ICT betreft misschien nog maar aan het begin. Afgezien van de implementatie van BIM in de hele levenscyclus van bouwwerken, biedt ook de toepassing van sensoren en chips nieuwe mogelijkheden om constructies te monitoren.  (CT 5/6 2012)


Parkeergarage: uit betonpuin herrezen
Waar laat je het betonpuin als de bouw van nieuwe autowegen terugloopt en het niet meer als fundering kan worden gebruikt? TU Delft en Strukton Civiel voeren gedurende vier jaar het pilotproject ‘C2CA’ uit bij de sloop van twee kantoortorens en de bouw van een parkeergarage in Groningen. (CT 3 2012)

Roteerbare waterkering van hogesterktebeton
Beweegbare waterkeringen worden in de regel uitgevoerd als staalconstructie: een bewezen concept, maar duur in onderhoud. Er is een goedkoper, duurzamer alternatief voor staal: hogesterkebeton. (CT 1/2 2012)

Innovatief verhardingsconcept HyMoCo
Bij het ter plaatse storten van beton in de buitenlucht hangt veel af van de weersomstandigheden. Om de hoge beheers- en herstelkosten als gevolg van deze onzekere factoren te verlagen is het HyMoCo-concept ontwikkeld. (CT 1/2 2012)