Artikelenoverzicht Duurzaam Beheer & Onderhoud

Complexe renovatie van de Heinenoordtunnel
Sinds de ingebruikname in 1969 verbindt de 614 m lange Heinenoordtunnel in de A29 de Hoeksche Waard met Barendrecht en gaat onder de Oude Maas door. Het tunnelcomplex van de Heinenoordtunnel bestaat uit twee delen, een tunnel in de A29 voor het snelwegverkeer en een tunnel voor het langzaam verkeer. De Tweede Heinenoordtunnel, de tunnel voor langzaam verkeer, geopend in 1999, is 914 m lang. Savera III (Samenwerkingsverband voor de Vervanging en Renovatie Aanpak) renoveert de oude tunnel in de A29 en ontwikkelt een generiek en herbruikbaar systeem voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels. (CT8 2021)

Brug gerenoveerd met composiet brugdek
In september opende de gemeente Hardenberg officieel de eerste SUREbridge aan de Toeslagweg in Loozen. Het is de eerste betonnen brug die op deze manier werd gerenoveerd. SUREbridge versterkt betonnen bruggen die niet meer voldoen aan hedendaagse eisen met composietpanelen, die door betonmortel met de bestaande betonconstructie worden verbonden. De bestaande constructie blijft hierbij behouden, wat bijdraagt in de besparing van tijd en materiaal. (CT8 2021)

100 procent voorspelbaar onderhoud? DREAM
Geen euro te veel uitgeven aan het onderhoud van infrastructuur en bovendien het benodigde onderhoudsbudget voor de komende jaren nauwkeurig kunnen voorspellen, zonder dat je verrast wordt door storingen, noodzakelijk ongepland onderhoud of zelfs constructief falen. Dit is helaas utopie; 100 procent voorspelbaar onderhoud van infrastructuur is onmogelijk en zal ook met alle toekomstige innovaties een utopie blijven. Om hier toch dichterbij te komen heeft Iv-Groep een methode ontwikkeld onder de naam DREAM: Datagedreven Risicogestuurd Enterprise Asset Management. (CT8 2021)

Sensordata leveren waardevolle informatie over restlevensduur van kunstwerken
Op steeds grotere schaal wordt data ingewonnen met behulp van sensoren. Maar dan? Veel partijen weten niet goed hoe ze vervolgens al die data moeten interpreteren. Terwijl die waardevolle informatie bevatten om uitspraken te doen over de restlevensduur van kunstwerken zoals bruggen en tunnels. Hoe vertaal je de data naar concrete informatie? (CT8 2021)

Grote vernieuwingsopgave infrastructuur
De eerste landelijke prognose van de vernieuwingsopgave van onze civiele infrastructuur is in mei van dit jaar gepubliceerd. Wat deskundigen al jaren wisten, is nu ook hard gemaakt in het onderzoek van TNO: we staan aan de voet van een stevige klim. Deze cijfermatige onderbouwing is nodig om politieke prioriteit te krijgen voor instandhouding van onze bruggen, tunnels, sluizen, kademuren en nog veel meer. (CT8 2021)

Upcycling, logistiek en kennisontwikkeling: Nieuwe circulaire bouwhub
Upcycling, hoogwaardig hergebruik en opslag van bouwmaterialen, emissievrije logistiek naar bouwplaatsen in de stad en een broeinest voor circulaire thema’s; op de nieuwe bouwhub Dura Vermeer Urban Miner in de regio Rotterdam komt het allemaal samen. (CT 5/6 2021)

Ecologisch netwerk: De Amstelstroombrug wordt een levend kunstwerk
De Amstelstroombrug wordt de nieuwe verbinding van het Amstelkwartier met de Joan Muyskenweg. De brug heeft een overspanning van honderd meter over de Duivendrechtsevaart. Het brugdek is 24 meter breed voor verschillende weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en automobilisten. De brug moest niet alleen voor een infrastructurele verbinding zorgen, maar ook voor een ecologische verbinding met de omgeving en bijdragen aan biodiversiteit. (CT 5/6 2021)

Duurzaam funderen
De verduurzaming van funderingstechnieken is van grote invloed op de verduurzaming van de volledige bouwketen. Het energieverbruik gedurende de relatief korte periode van het aanbrengen van funderingen gaat gepaard met een hoog energieverbruik en daarbij behorende grote impact op de productie van CO2.  Er zijn echter direct bereikbare verduurzamingsmogelijkheden en een langetermijnvisie die zich dan voornamelijk richt op het energiegebruik tijdens de uitvoering voor wat betreft de CO2 -footprint, met hier direct aan gekoppeld de uitstoot van stikstof en fijnstof. (CT 5/6 2021)

Eerste prefab circulaire betonnen waterbuffer voor gemengd rioolstelsel
In Valkenswaard heeft men al langere tijd te maken met overbelasting van het riool bij hevige neerslag aan de Leenderweg. Ook begin juni 2021 was het wederom raak; meer dan 40 mm neerslag binnen een uur zorgde voor veel wateroverlast in Zuidoost-Brabant. Er stond weer veel water op straat en omdat het een gemengd rioolstelsel betreft, zorgde het bovendien voor vervuiling op straat. De gemeente zocht naar een geschikte regenwaterbuffer. (CT 5/6 2021)

Civiel en groen hebben elkaar nodig
Hittestress, wateroverlast en bodemverzakkingen. De gevolgen van het veranderende klimaat zijn steeds duidelijker merkbaar. Met civieltechnische ingrepen alleen krijgen overheden hun openbare ruimten niet klimaatadaptief. Klimaatadaptatie is niet alleen een technisch vraagstuk. Het vraagt om een andere organisatie en werkwijze, waarbij integrale samenwerking tussen civiele techneuten en groenexperts noodzakelijk is om het verschil te kunnen maken. (CT 5/6 2021)

Elektrisch groot grondverzetmaterieel volgende stap naar emissieloze bouwplaats
Op 13 januari 2021 zijn, tijdens de eerste online editie van InfraTech, de innovatieprijzen 2021 uitgereikt. De Cobouw Publieksprijs ging naar aannemer Ploegam: zij kregen voor de ontwikkeling van volledig elektrisch, groot grondverzetmaterieel van de 80 inzendingen de meeste waardering van het publiek. (CT 3 2021)

Innovatieve aanbesteding: SBIR Circulaire Viaducten Tweede leven voor liggers maakt viaducten circulair
Prefab liggers van viaducten kunnen minstens honderd jaar mee. Toch worden ze vaak al na een paar decennia vermalen tot funderingsmateriaal, omdat het viaduct wordt gesloopt. Dat is doodzonde omdat ze, na wederom te zijn gecertificeerd, opnieuw een eeuw mee kunnen als onderdeel van nieuwe, circulaire viaducten. Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van Rijkswaterstaat na wat er voor nodig is om daar verandering in te brengen. Deze opdracht is onderdeel van een innovatieve aanbesteding: de SBIR Circulaire Viaducten (CiVi). (CT 3 2021)

Klimaatbestendige entree Diergaarde Blijdorp
Op 4 december heeft de monumentale ingang van Diergaarde Blijdorp een klimaatbestendige facelift gekregen. Onder de nieuwe opgehoogde klinkers is een innovatief regenwater-opvangsysteem gerealiseerd. Met dit systeem wordt uiteindelijk zoveel water opgevangen en gezuiverd, dat het in een derde van de waterbehoefte aan deze zijde van de Diergaarde kan voorzien. Bovendien gaat het overlast door hoosbuien in de omgeving tegen. CT 1/2 2021)

Een KlimaatScan voor grote wateren in Nederland
In een KlimaatScan heeft kennisinstituut Deltares de gevolgen van klimaatverandering voor de vier hoofdwatersystemen in Nederland in kaart gebracht; het IJsselmeergebied, het Rivierengebied, de Waddenzee met de Eems-Dollard en de Zuidwestelijke Delta. Er wordt belicht hoe kwetsbaar de systemen op korte en lange termijn zijn en welke maatregelen die kwetsbaarheid kunnen verminderen. CT 1/2 2021)


Digital Engineering Community; Gezamenlijke applicaties verbeteren het ontwerpproces

Heijmans, Ballast Nedam en BAM richtten de Digital Engineering Community op en ontwikkelen nu samen applicaties voor elementaire, parametrische berekeningen. De eerste app is klaar en vijf nieuwe belangstellende bedrijven hebben zich gemeld. Met de extra slagkracht gaan drie volgende parallelle ontwikkelingen van start. (CT 8 2020)

Stpsgewijs onderzoek aan brug Akersloot
Van de brug in Akersloot is niets bekend van de opbouw en (constructieve) staat. Hoe ga je daarmee om? Is instandhouden een realistische optie of moet eerder worden gedacht aan versterken of vervangen? In opdracht van de organisatie BUCH  (gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) heeft Iv-Infra stapsgewijs (en daarmee kostenefficiënt) onderzoek uitgevoerd aan deze brug. (CT 8 2020)

Optimalisatie van dijkversterkingen op basis van meting en modellering van het freatisch vlak

Hoewel in het ‘Technisch Rapport Waterspanningen bij Dijken’ van de technische adviescommissie waterkeringen (TAW-Techniek) uit 2004 het nut en de noodzaak van veldmetingen en modellering uitvoerig worden toegelicht, wordt dit in de regel niet gedaan. Waarom niet? En hoe kunnen hydrologische metingen en modellering in de praktijk worden toegepast voor optimalisatie van een dijkverbetering? (Waterbouwspecial 2020)

MilieuKostenIndicator: Milieuvriendelijk aanbesteden bij waterschappen
Waterschappen zetten zich in voor klimaatneutrale en circulaire waterschapsprojecten. Daarbij is het van belang te bepalen wat de milieu-impact van deze projecten is. De MilieuKostenIndicator (MKI) helpt waterschappen en andere opdrachtgevers hierbij. MKI wordt in steeds meer projecten ingezet. Wat is de MKI en hoe werkt het in de praktijk? (Waterbouwspecial 2020)

CO2-reductie op projecten belangrijk onderdeel klimaatbeleid waterschappen

Waterschappen hebben in het Nationaal Klimaatakkoord aangegeven in 2025 100 procent energieneutraal te willen zijn. Er wordt daarom niet alleen geïnvesteerd in de CO2-reductie in de eigen bedrijfsvoering, maar ook op projecten. Onder andere waterschap Scheldestromen wil met de CO2-Prestatieladder meer aandacht geven aan projecten, waarbij het waterschap samen met opdrachtnemers werkt aan CO2-reductie. (Waterbouwspecial 2020)

Milieu-impact funderingspalen

ABT heeft een studie uitgevoerd waarbij de milieu-impact van drie veel toegepaste paalsystemen is vergeleken. Het gaat om de systemen Prefab, Vibro en Fundex. (CT 7 2020)

Herinrichting van de Oost-West As in Diemen

De Oost-West As in Diemen is benoemd als een van de ‘sleutelgebieden’ voor het versterken van de economische en recreatieve structuur van Diemen. Het gebied moet gaan fungeren als het visitekaartje van Diemen, maar mist in de bestaande inrichting een duidelijke functie, herkenbare entrees en een eenduidige identiteit. In opdracht van gemeente Diemen worden daarom naast de complete herinrichting van het maaiveld van de Hartelveldseweg en de Muiderstraatweg ook het riool en de trambaan vervangen. Een project met interessante technische uitdagingen. (CT 5/6 2020)

Innovatie in klimaatadaptatie voor een toekomstbestendige buitenruimte

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken. Met deze kreet duidt transitiekundige Jan Rotmans de tijd waarin we leven. Dit wordt met name gedreven door technologische vooruitgang. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met problemen zoals klimaatverandering, milieuvervuiling, ecologische achteruitgang en het opraken van fossiele brandstoffen. Om deze transities het hoofd te bieden, moeten we flexibel zijn en op zoek gaan naar oplossingen. Dat geldt al helemaal voor het inrichten van onze buitenruimte. (CT 5/6 2020)

Geohydrologisch model Droge zomers in Amsterdam; wat zijn de gevolgen voor grondwaterstanden?

Door verandering in klimaat komen droge zomers steeds vaker voor en worden buien intensiever. Dit heeft een structureel veranderd grondwatersysteem tot gevolg. Het grondwatersysteem in stedelijke gebieden wordt bepaald door een samenspel van natuurlijke factoren zoals bodemopbouw, vegetatie, klimaat, rivieren en kanalen. Echter, antropogene invloeden zijn dikwijls zeer bepalend voor stedelijke grondwatersystemen. Zo vormen damwanden, kelders en funderingen een barrière voor grondwater, terwijl drainagesystemen juist grondwater versneld afvoeren, waardoor natuurlijke effecten kunnen worden versterkt of afgezwakt. Het samenspel van natuurlijke en antropogene factoren bepalen het zeer complexe stedelijk grondwater. (CT 5/6 2020)

Binnenstedelijk watermanagement: Kansen voor klimaatadaptief bouwen en beheren

Het kurkdroge voorjaar drukt ons met de neus op de feiten: extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Heftige regen en langdurige droogte hebben consequenties voor de leefomgeving. Met klimaatadaptief bouwen en beheren lukt het om waterniveau en warmte ook in binnenstedelijke gebieden onder controle te houden. BAM Infra heeft zich specifiek verdiept in binnenstedelijk watermanagement inclusief temperatuurbeheersing. Ze hebben, met de hulp van hbo-studenten Civiele Techniek, onderzoek gedaan naar de problematiek in bewoonde gebieden. (CT 5/6 2020)

Slimme waterbuffers voor toekomstbestendige steden

Ondanks de potentie is er weinig onderzoek gedaan naar de kansen van modulaire houten voetgangersbruggen. William Wolff en Caner Demirci (studenten Civiele Techniek van Hogeschool Windesheim) voerden een afstudeeropdracht over dit onderwerp bij Ingenieursbureau Westenberg. In de praktijk zal blijken of toepassing van modulaire houten bruggen zo kansrijk is als uit het onderzoek blijkt. (CT 5/6 2020)

Hoe de Rotterdamse haven duizendknoop-vrij wordt gemaakt

Er zijn geen halve maatregelen als het gaat om het bestrijden van de Japanse duizendknoop. De plant werd tot vorig jaar nog als sierplant bij tuincentra verkocht, maar zorgt in de openbare ruimte voor veel schade. Ook in het Rotterdamse havengebied. De plant groeit dwars door kades en oevers heen, tast landhoofden van bruggen aan en ondermijnt andere kunstwerken. Een passend bestrijdingsmiddel dat effectief en betaalbaar is, dat is er nog niet. Havenbedrijf Rotterdam N.V., Iv-Infra en Bureau Stadsnatuur Rotterdam zijn na diverse experimenten tot een voor Nederland unieke oplossing gekomen, die werkt voor het havengebied. In december 2019 is het eerste duizendknoopdepot geopend. (CT 4 2020)

Molenplein Made: circulaire, prefab betonnen infiltratievoorziening
In Made wilde de gemeente een klimaatrobuust systeem voor het centrum realiseren, waarbij water op straat voor het projectgebied en de omgeving wordt voorkomen. Er is daarom geanticipeerd op een toename in de neerslagintensiteit en een voorziening aangelegd voor het bufferen en infiltreren van hemelwater. Gekozen is voor een circulair prefab betonnen infiltratiesysteem, die continu is te monitoren en eenvoudig is te onderhouden. Door het bouwteamverband is het binnen 2,5 dag gerealiseerd. (CT 4 2020)

Onderzoek: Hoe maak je een project circulair?

De afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Het wordt dan ook steeds belangrijker om ook in infrastructurele projecten circulair te werken: het gebruik van (niet-hernieuwbare) grondstoffen zoveel mogelijk terugdringen en grondstoffen die we toepassen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk (her)gebruiken. Rijkswaterstaat heeft aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar kansrijke en impactvolle maatregelen om projecten circulair te maken. (CT 3 2020)

Proefbelasten voorkomt hoge kosten voor vervanging; oude bruggen moeten niet te snel worden afgeschreven

Een aanzienlijk deel van de circa 55.000 verkeersbruggen die in eigendom zijn van decentrale overheden in Nederland is verouderd. Door een tekort aan ontwerpgegevens is de belastbaarheid van deze bruggen veelal slecht te bepalen. Met proefbelasten wordt op een snelle en kosteneffectieve manier de belastbaarheid van een brug bepaald. (CT 3 2020)

Groene mini-energiecentrale: De e-CO2-tainer

Elektrisch rijden is duurzaam. Maar daarvoor op locatie groene stroom opwekken is nog duurzamer. Dat is het idee achter de nieuwe e-CO2tainer van Mobilis. Het eerste exemplaar van deze groene mini-energiecentrale is medio november 2019 in gebruik genomen. (CT 3 2020)

Circulaire klinkers voor een klimaatbestendige toekomst

Start up TileSystems heeft samen met een aantal partners de ZOAK-klinker (Zeer Open Afval Keramiek) ontwikkeld. Deze klinker zorgt ervoor dat hemelwater wordt vastgehouden op de plek waar het valt en direct naar de grond wordt afgevoerd. Openbare pleinen en straten ondervinden zo geen overlast van het overtollige hemelwater als gevolg van extreme hoosbuien. De ZOAK-klinker heeft een positief effect op het Urban Heat Island Effect (UHI). Testen van de Hogeschool van Amsterdam wijzen namelijk uit dat het vastgehouden hemelwater door hitte verdampt en de klinker afkoelt. (CT 1/2 2020)

Geef klimaatadaptatie de ruimte

Elke gemeente streeft naar een gezonde en plezierige openbare ruimte. Maar steden moeten woekeren met de openbare ruimte, en bovendien: het wordt vaker te nat, te droog en te heet. Dat raakt aan de inrichting van de groen-blauwe ruimte, maar ook aan de energietransitie, de mobiliteitstransitie en de woningbouwopgave. Daardoor wordt het steeds drukker: boven, op en onder de grond. De klimaatuitdaging voor de openbare ruimte vraagt om een integrale benadering, om flexibiliteit, om durf en om doorzettingsvermogen. (CT 1/2 2020)

Nieuwe methode voor beoordelen van NWO’s op primaire waterkeringen

In Nederland moeten primaire waterkeringen om de paar jaar beoordeeld worden op veiligheid. Sinds 2017 is hier een nieuw beoordelingssysteem voor, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) 2017. Onderdeel van deze beoordeling zijn ook de niet-waterkerende objecten (NWO) die op een waterkering staan, zoals bomen, gebouwen, kabels en leidingen. Het instrumentarium van het beoordelingssysteem is voor NWO’s echter nog niet helemaal uitgewerkt en ook niet geschikt voor grote hoeveelheden objecten. Hoe pak je dan de beoordeling van duizenden objecten aan? (CT 1/2 2020)

Bermgras en gerecycled plastic in biobased producten in de openbare ruimte
Duurzaamheid staat bij overheden en gemeenten hoog op de agenda. Er wordt continu gezocht naar mogelijkheden en initiatieven om het duurzaamheidsprofiel te verhogen. Biobased materialen passen hier goed bij. Vorig jaar kwamen Gebr. Van Kessel en Circulus met een nieuwe productietechniek op de markt die twee reststromen, bermgrasvezel en gerecycled plastic, omzet naar een biobased materiaal. (CT 8 2019)

Herstel zinkvoegen metrotunnel Rotterdam onder de Nieuwe Maas
Van de oudste metrotunnel in Nederland zijn de zinkvoegen beschadigd door een niet eerder onderkend fenomeen veroorzaakt door grondopspanning. Hierdoor blijkt de detaillering van de vasthoudconstructie van het beroemde Gina-profiel toch niet zo solide. Opdrachtgever RET, adviseurs van de gemeente Rotterdam en de aannemers BAM en Van Hattum en Blankevoort hebben voor het herstel een methode ontwikkeld die ze stap voor stap ’s nachts kunnen uitvoeren zodat de metro-exploitatie geen hinder ondervindt. (CT 8 2019)

Waalbrug Nijmegen als proeftuin; Hoe verwijder je chroom-6?
De Waalbrug bij Nijmegen is een imposante staalconstructie van 36 meter hoog en 244 meter lang. Rijkswaterstaat wil tot 2028 zeker tachtig van dit soort objecten renoveren. De beheerder verwacht dat er op veel bruggen, sluizen en tunnels chroom-6-houdende verf is gebruikt. Rijkswaterstaat zoekt samen met RPS naar de meest veilige en doelgerichte methode om deze verf te verwijderen. (CT 8 2019)

Groot onderhoud traject Wormerveer – Alkmaar; Vervanging Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug
Afgelopen augustus is de Prinses Amaliabrug bij West-Knollendam in gebruik genomen. De Prinses Amaliabrug is de eerste van de twee basculebruggen die wordt vervangen binnen het project ‘N246-N244 Trajectbenadering’. In het project wordt groot onderhoud gepleegd aan het gehele traject tussen Wormerveer en Alkmaar waarbij de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. (CT 8 2019)

Risicobeheersing bij rioolvervanging in Delft
Rioolvervanging in Delft is een complexe opgave. De oorzaak is de combinatie van op staal gefundeerde bebouwing en ondiepe, slappe bodemlagen met direct daaronder een (wad)zandpakket. Toch is het mogelijk de risico’s voor kwetsbare bebouwing te beheersen.
CT 7 2019)

Onderzoek TU Delft: Krachtsensoren meten impact van golven op waterkeringen
Door de stijging van de zeespiegel wordt de constructie van waterkeringen steeds belangrijker. Een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van nieuwe waterkeringen is het meten van de impact van golven op de constructie. In het Fluid Mechanics Laboratory van de faculteit Civil Engineering van de TU Delft voerde de Braziliaan Ermano de Almeida  een project uit om de impact van golven op waterkeringen met een overhang te meten. (CT 5/6 2019)

Project HOV ’t Gooi: Circulair bouwen: gewoon doen
Wanneer aan succesvolle ondernemers wordt gevraagd hoe zij hun bedrijf groot hebben gemaakt, zullen zij vaak een antwoord geven in de trant van ‘op een gegeven moment ben ik het gewoon gaan doen. Dingen uitproberen, aanpassen en verbeteren.’ Dat is ook wat bij het project HOV (hoogwaardige openbaarvervoerverbinding) in ’t Gooi is gebeurd. Met steun van de opdrachtgever – de provincie Noord-Holland- die daar ook voorstander van is als het om vernieuwing gaat. (CT 5/6 2019)

Nieuwe tool voor beoordeling circulariteit van brugontwerpen
Beheerders van infrastructuur moeten voor de vervangingsopgave zoveel mogelijk circulair te werk gaan. In de praktijk van techniek en aanbesteding levert dat natuurlijk vragen op. Hoe kan circulariteit op een objectieve wijze worden geëvalueerd als gunningscriterium in het publieke aanbestedingstraject? Zijn voor bepaalde type constructies circulaire best practices te onderscheiden? En hoe kunnen die verifieerbaar worden geëvalueerd? (CT 5/6 2019)

Duurzame aanpak Dinzerbrug: Dekplanken van vezelversterkt kunststof
Zeven bruggen over de Stroobosser Trekfeart, tussen Dokkum en Gerkesklooster in Friesland, bleken bij een onderzoek in 2012 niet sterk genoeg meer te zijn voor hun huidige functie. De brugdekken bestonden vanouds uit houten planken en ook op de nieuwe bruggen komen houten dekken, met uitzondering van de Dinzerbrug bij Dokkum. Daarvoor zocht de provincie Fryslân een duurzaam alternatief en dacht daarbij aan vezelversterkte kunststof (VVK). (CT 4 2019)

Drones in het publieke domein, van beleid naar uitvoering
De mogelijkheden van drones zijn legio. Voor de brandweer, de Kustwacht, maar zeker ook voor Rijkswaterstaat. Dat Rijkswaterstaat nu drones in de praktijk test, samen met marktpartijen en kennisinstellingen, levert een schat aan informatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het najaar van 2018 een publicatie uitgebracht: Drones in het publieke domein, van beleid naar uitvoering. Hierin wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van drones in het publieke domein. Ondanks dat de potentie van drones groot is, lukt het nog onvoldoende om tot structurele implementatie van drones te komen. (CT 4 2019)

N480 en N479: Veiliger polderwegen dankzij dronetechniek en scholieren
De Middenpolderweg (N480) loopt vanaf Nieuw-Lekkerland naar de N479 bij Groot-Ammers. De provincie Zuid-Holland had de wens om deze autoweg (vanaf de N481) en de N479 veiliger en duurzamer in te richten. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group kwam met een plan om dit te realiseren. Leerlingen van een Rotterdams Technasium deden literatuuronderzoek en droegen ideeën aan voor een verkeersveiliger wegontwerp. (CT 4 2019)

Nieuwe asset management-contracten Schiphol
Met een formele ondertekening bevestigde Schiphol begin dit jaar de samenwerking met BAM, Heijmans en VolkerWessels. De bouwbedrijven worden verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle bouw- en infra-assets op de luchthaven, evenals voor modificatie-, vervangings- en nieuwbouwprojecten. Niet eerder werd de ontwikkeling van een areaal zo volledig samen met de markt aangepakt. Een nieuwe rolverdeling op basis van prestatiecontracten en strategische partnerships. (CT 3 2019)

Efficiënter beheer & onderhoud en wegontwerp met 3D-scanauto
Reality capturing en digital twin zijn veel gehoorde kreten als het gaat om innovatie in de bouwsector. Een vorm van reality capturing is 3D-laserscanning. Maar de techniek staat niet stil en biedt nog veel meer kansen. Zo ontwikkelde Iv-Infra een 3D-scanauto, waarmee de omgeving al rijdend veilig, snel en nauwkeurig in kaart wordt gebracht. In combinatie met slimme automatisering van dataverwerking draagt de scanauto onder meer bij aan efficiënter beheer en onderhoud van het areaal en zorgt hij ervoor dat aannemers sneller kunnen starten met het wegontwerp waarbij de risico’s worden geminimaliseerd. (CT 3 2019)

Industrieel, flexibel en demontabel (IFD): Onderhoud beweegbare bruggen
Industrieel, flexibel en demontabel; de oplossing voor de renovatie en het onderhoud van ruim 1.000 beweegbare bruggen in Nederland. IFD is een vorm van bouwen waarbij verbindingen tussen elementen van een brug gestandaardiseerd worden. Dat is tijd- en kostenbesparend, circulair en duurzamer.  (CT 3 2019)

Bluebloqs: een nieuwe en duurzame waterbron in de stad: Circulair waterbeheer in de bestaande stad
Duurzaam met de natuur omgaan is een onomkeerbare trend aan het worden. Daar hoort, wat Field Factors betreft, ook het duurzaam omgaan met hemelwater bij. Zij ontwikkelden Bluebloqs binnen het project Urban Waterbuffer. Bluebloqs is een compact biofilter waarmee afstromend hemelwater in de stad gezuiverd wordt. Door afstromend water tijdelijk op te slaan in de ondergrond kunnen droge periodes worden doorstaan.  (CT 1/2 2019)

Op locaties waar nog gesloopt moet worden: Sonderen met demontabel apparaat 
Het komt tegenwoordig vaker voor dat het ontwerp van een nieuw te bouwen object al begint, terwijl er zich op de bouwlocatie nog een gebouw of kunstwerk bevindt. De aanwezigheid van de bestaande constructie betekent dat het grondonderzoek (grotendeels) nog niet uitgevoerd kan worden, waardoor het ontwerp- en vergunningentraject geen doorgang kan vinden. Een methode voor het uitvoeren van een diepsondering die uitkomst kan bieden is het uitvoeren van het sondeerwerk met een demontabel sondeerapparaat. (CT 8 2018)

Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra
Circulair Ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief – zoals in de value hill verbeeld – biedt de infrasector kansen. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie. (CT 8 2018)

Nieuwe methodiek voor het toetsen van de Vlaamse Kust
In 2015 is in het kader van de zesjaarlijkse toetsing door de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust aan Witteveen+Bos de opdracht gegeven de toetsing van de gehele Vlaamse kust uit te voeren. (WBD 2018)

BIM en digitalisering geven kracht aan dijkversterking Gorinchem – Waardenburg
Met 23 km dijkversterking, nieuwe ontwerpregels, een ambitieuze planning en een delicate omgeving kan de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (GoWa) al snel leiden tot een wirwar aan gegevens, berekeningen, ingewikkelde resultaten, rapportages en conflicterende meningen. De projectalliantie houdt met inzet van de laatste digitale middelen het ontwerpproces efficiënt en transparant: beter informatiemanagement (BIM) in optima forma. (WBD 2018)

Open data: Slim gebruik beschikbare data voor project- en beheerorganisatie
De laatste jaren komen er steeds meer ‘open data’ beschikbaar. Inmiddels is het internet een vrijwel oneindige bron van informatie die voor veel doeleinden gebruikt kan worden. Hoe slimmer om te gaan met deze data? (WBD 2018)

Antieke bruggen blijken constructief veilig
Constructeurs kunnen zonder veel moeite bruggen kapot rekenen, terwijl deze nog prima functioneren. Dit vooroordeel leeft helaas nog steeds bij beheerders en opdrachtgevers. Dat dit ook anders kan, heeft een opdracht van gemeente Utrecht recent aangetoond. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met Nebest zeventien antieke bruggen van de gemeente Utrecht in slechts drie maanden doorlooptijd beoordeeld op constructieve veiligheid. Het resultaat: de meeste bruggen voldoen met de belastingen uit de Eurcode zoals voorgeschreven in NEN 8701 voor de komende 30 jaar.  (CT 5/6 2018)

Pilotproject Apeldoorn: 
Effectiever wegbeheer dankzij rafelingsonderzoek
Gemeente Apeldoorn vraagt zich af hoe de verschillende wegvakken, waar licht tot matige rafeling speelt, zich verder ontwikkelen. Welke verantwoorde maatregelen zijn in geval van toename van rafeling zinvol toe te passen en zijn er functionele eisen aan die maatregel te stellen? Kortom, hoe kunnen de onderhoudsbudgetten nog efficiënter worden ingezet? Daartoe heeft Apeldoorn samen met TPA Nederland in een pilotproject in drie specifieke wegvakken geïnspecteerd om antwoorden op deze vragen te krijgen. (CT 5/6 2018)

Bigger data in asset management: Automatische schadeherkenning
De 360° inspectiecamera’s leveren big data op: digitale beelden waaruit getrainde computers razendsnel asfaltschade kunnen herkennen en classificeren. BAM Infra en ICT Group hebben de technologie van automatische asfaltschadeherkenning samen ontwikkeld. Het model is nu uitgebreid met meer schadetypes en nieuwe objecten. Beheer en onderhoud van infrastructuur komt op een nog hoger niveau. (CT 5/6 2018)

Besparing op onderhoud en renovatie betonnen bruggen: SUREbridge
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn in Europa duizenden betonnen bruggen gebouwd, maar vele hebben betonschade opgelopen door betonrot, zware belastingen en indringing van dooizouten. Bovendien is hun capaciteit ontoereikend geworden door het toegenomen en zwaardere verkeer. Zo’n tien procent van alle betonconstructies moet al in de komende paar jaar grondig worden aangepakt. In plaats van deze bruggen te slopen en een nieuwe te bouwen, voorziet SUREbridge in een duurzame oplossing. (CT 5/6 2018)

Samen werken aan WBI-beoordeling van waterkeringen in Rotterdam
Volgens de Waterwet moet tenminste eens in de twaalf jaar beoordeeld worden of primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Iv-Infra werkte afgelopen half jaar samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) aan de beoordeling op alle faalmechanismen van een van de uitdagendste en meest aansprekende dijktrajecten van Nederland. (CT 5/6 2018)

BridgeDoctor
Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren 50 gebouwd en niet berekend op het toenemende en zwaarder wordende verkeer. In veel gevallen kunnen met slimme maatregelen de levensduur worden verlengd. Daarvoor is het wel nodig om met een snelle analyse de toestand van de brug of het areaal aan bruggen vast te stellen. Daarvoor heeft Movares een speciale onderzoekstechniek, de BridgeDoctor, ontwikkeld. (CT 5/6 2018)

Fundering: Op staal gefundeerde bedrijfsvloeren:
Zettingen beheersen of voorkomen
Bedrijfspanden en magazijnen worden steeds hoogwaardiger en de eisen wat betreft de belastbaarheid en functionaliteit van de bedrijfsvloeren nemen ook toe. Innovaties in de afgelopen jaren laten echter zien dat op staal gefundeerde bedrijfsvloeren nog steeds met de hoogst mogelijke kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid in een groot deel van Nederland gerealiseerd kunnen worden. Gelijkwaardig aan vloeren op palen. (CT 5/6 2018)

Innovatie als onderdeel van de bedrijfsvoering
De wereld verandert continu. Daarom is ook het werk van ingenieurs aan verandering onderhevig. Om hierop in te spelen, startte ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos in 2017 een innovatieprogramma genaamd Plus+. Omdat innovatie nooit ‘klaar’ is, is inmiddels de editie van 2018 gestart. (CT 4 2018)

Leidinginspectie: Slim sensorballetje
Met het project Phoenix werkt een internationaal consortium onder leiding van prof. Peter Baltus van de Technische Universiteit Eindhoven aan de ontwikkeling van ‘revolutionaire balletjes boordevol sensortechnologie en kunstmatige instincten. (CT 4 2018)

Duurzame cyclus van stalen bruggen: Doorschuifbrug
Nederland staat de komende jaren voor een grootschalige opgave: de aanpak van vele (naoorlogse) stalen bruggen die, nu of straks, niet meer voldoen aan de hedendaagse of toekomstige functionele eisen van verkeer en beheer. Iv-Consult participeert in een team van bedrijven dat handen en voeten geeft aan dit innovatieve en duurzame concept volgens de ‘people, planet, profit’-gedachte. (CT 4 2018)

Tunnels ontwerpen met onderhoud in het achterhoofd
Bij tunnels ligt na de bouw voor 95 procent vast, wat er aan onderhoud mogelijk is en wat de maximale beschikbaarheid is. Na de bouw wordt ook pas duidelijk hoe onderhoudsvriendelijk een tunnel is. Ontwerpbeslissingen blijken dan niet altijd gunstig uit te vallen voor de beheerder. Onnodig hoge onderhoudskosten en/of verminderde beschikbaarheid zijn het resultaat. Hoe komt dat nu? En wat gebeurt er dan eigenlijk precies? (CT 8 2017)

De staat van onze bruggen
Vorig jaar werd de Merwedebrug bij Gorinchem enige tijd afgesloten voor zwaar vrachtverkeer, omdat er haarscheurtjes waren ontstaan in een constructieonderdeel. Door oplettendheid en metingen konden tijdig verkeersmaatregelen worden genomen. Wel veroorzaakte de afgesloten brug overlast voor het verkeer. Hoe zorgen de beheerders ervoor dat de infrastructuur veilig is? (CT 5/6 2017)

Vernieuwing Walmuur Nieuwegracht Utrecht
Op dit moment wordt er in het historische centrum van Utrecht hard gewerkt om de oude walmuren van de Nieuwegracht te renoveren of zelfs te vervangen door een nieuwe constructie echter met een passend historisch uiterlijk. (CT 5/6 2017)

Alternatief voor CROW-model
De onderhoudsbudgetten van veel gemeenten en waterschappen voor het wegbeheer staan onder druk. Dit terwijl het wegenareaal steeds ouder wordt, de verkeersbelastingen (in aantallen en zwaarte) toenemen en de verwachtingen van de burger steeds hoger worden. Een herkenbare situatie voor veel wegbeheerders, maar de bestaande kaders van het CROW-wegbeheer geven hierop geen antwoord. Dit vraagt om verandering in aanpak. (CT 5/6 2017)

Grote besparingen op assetmanagement met proefbelasten
Een aanzienlijk deel van de 10.000 bruggen in Nederland, die in eigendom zijn van gemeenten en bedoeld zijn voor auto – en vrachtverkeer, is verouderd. Door een tekort aan gegevens is de belastbaarheid van deze bruggen veelal slecht te bepalen, terwijl de beheerder de plicht heeft de belastbaarheid van deze bruggen aan te tonen. Proefbelasten is enerzijds een snel en kosteneffectief alternatief voor een herberekening als weinig tot geen gegevens beschikbaar zijn. (CT 5/6 2017)

Duurzaam koelen met kanaalwater:
Nieuwe spoorbrug Zuidhorn
Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. In de spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden wordt ook de nieuwe spoorbrug Zuidhorn gerealiseerd. Doel was een zo duurzaam mogelijke uitvoering. Dit resulteerde onder andere in koeling van beton met kanaalwater. (CT 5/6 2017)

Nieuwe webbased versie van DuboCalc
Cenosco en Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe, webbased versie van DuboCalc gelanceerd. DuboCalc is een rekenprogramma om de duurzaamheid en milieukosten van grond-, weg- en waterbouwwerken te berekenen en één van de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW. (CT 4 2017)

Monitoren in de infra-sector
Het is voor de meeste organisaties nog onduidelijk of monitoren voldoende  toegevoegde waarde heeft en hoe ze monitoring breed toe zouden kunnen passen voor het beheer van hun bouwwerken. Hoe kunnen dergelijke beslissingen gefundeerd worden genomen, gebruik makend van kennis en ervaringen van die pioniers? Hiertoe heeft SBRCURnet commissie 1992 dertien monitoring pilots geïnventariseerd en daaruit een stroomschema afgeleid dat het opzetten van monitoringprojecten kan ondersteunen. (CT 1/2 2017)

Nieuwe rolverdeling bij beheer en onderhoud
Het uitbesteden van beheer en onderhoud vraagt om een andere rol van de gemeente Haarlem. De gemeente blijft eindverantwoordelijk en voert de regie, de onderhoudspartners zijn verantwoordelijk voor het gedefinieerde resultaat en voor de processen om dit te bereiken. (CT 7 2016)

Meten op grote hoogte:
Waterschap Rivierenland beoordeelt kilometerslange kering in de Betuwe
In de Overbetuwe en Nijmegen bereidt het Waterschap Rivierenland een dijkverbetering voor van vijftien kilometer dijk. Zowel over het land, water als in de lucht wordt alles uit de kast gehaald om hiervoor de benodigde data in te winnen. (CT 5/6 2016)

Risico’s en kosten uitstel onderhoud in beeld
Goed onderbouwd een krediet aanvragen voor onderhoud is voor beheerders makkelijker dankzij een nieuw model dat studenten in opdracht van Ingenieursbureau Westenberg hebben ontwikkeld. Zij onderzochten wat de technische, niet-technische kosten en risico’s zijn van uitstel van onderhoud. (CT 5/6 2016)

Sensoren op IJsselbrug: Optische sensoren op bruggen en viaducten voor aslastmetingen
De IJsselbrug in Doesburg stamt uit 1951 en was na 65 jaar gebruik toe aan een grote onderhoudsbeurt. In verband met het nieuwe kunststof composiet rijdek van de fietspaden wilde Rijkswaterstaat de sterkte van dit kunststof rijdek ter plaatse meten met behulp van sensoren. (CT 5/6 2016)

Stappenplan voor CO2-reductie bij beheer en onderhoud
Veel organisaties hebben de ambitie om energieneutraal te worden of om de CO2 -footprint die verbonden is aan hun activiteiten fors te verminderen. Movares heeft samen met de provincie Gelderland een stappenplan ontwikkeld om de duurzaamheid van de Dienst Onderhoud en Beheer te analyseren en snelle stappen te maken in de reductie van CO2-uitstoot. (CT 5/6 2016)

Veilige constructies door slimme glasvezelsensoren
Continu meten ofwel monitoren kan veel essentiële informatie opleveren over het gedrag van een constructie. Door het innovatieve glasvezelsensorsysteem van Fugro is nauwkeurige monitoring van bijvoorbeeld tunneldelen of andere ondergrondse constructies een stuk voordeliger geworden. (CT 3 2016)

Meten op grote hoogte: Waterschap Rivierenland beoordeelt kilometerslange kering in de Betuwe
In de Overbetuwe en Nijmegen bereidt het Waterschap Rivierenland een dijkverbetering voor van vijftien kilometer dijk. Zowel over het land, water als in de lucht wordt alles uit de kast gehaald om hiervoor de benodigde data in te winnen. (CT 5/6 2016)

Meest kosteneffectieve onderhoudsmoment; Risico’s en kosten uitstel onderhoud in beeld
Goed onderbouwd een krediet aanvragen voor onderhoud is voor beheerders makkelijker dankzij een nieuw model dat studenten in opdracht van Ingenieursbureau Westenberg hebben ontwikkeld. Zij onderzochten wat de technische, niet-technische kosten en risico’s zijn van uitstel van onderhoud. (CT 5/6 2016)

Sensoren op IJsselbrug: Optische sensoren op bruggen en viaducten voor aslastmetingen
De IJsselbrug in Doesburg stamt uit 1951 en was na 65 jaar gebruik toe aan een grote onderhoudsbeurt. In verband met het nieuwe kunststof composiet rijdek van de fietspaden wilde Rijkswaterstaat de sterkte van dit kunststof rijdek ter plaatse meten met behulp van sensoren(CT 5/6 2016)

Stappenplan voor CO2-reductie bij beheer en onderhoud
Veel organisaties hebben de ambitie om energieneutraal te worden of om de CO2 -footprint die verbonden is aan hun activiteiten fors te verminderen. Movares heeft samen met de provincie Gelderland een stappenplan ontwikkeld om de duurzaamheid van de Dienst Onderhoud en Beheer te analyseren en snelle stappen te maken in de reductie van CO2-uitstoot. (CT 5/6 2016)

Omgeving intensief betrokken bij verbreding A1 Apeldoorn – Azelo
De A1 is een drukke nationale en internationale transportas. Op het traject Apeldoorn – Azelo staat echter vaak file. De overheid heeft besloten om de A1 op dit traject te verbreden, in een gebied waar de betrokkenheid van omwonenden groot is. Hoe worden de eisen en wensen van de omgeving meegewogen bij het opstellen van de plannen? (CT 3 2016)

Amsterdam en Rotterdam voorspellen bouwverkeer en emissies
In Amsterdam en Rotterdam zetten aanzienlijke materiaalstromen bij binnenstedelijke bouwprojecten de bereikbaarheid en luchtkwaliteit onder druk. De ingenieursbureaus van beide steden hebben hun kennis op het gebied van bouwstromen samengevoegd. Met als resultaat een instrument dat het bouwverkeer en emissies voorspelt voor wegreconstructieprojecten in de voorbereidingsfase. (CT 3 2016)

De belangrijkste lessen voor beheer en onderhoud
Het uitbesteden van beheer en onderhoud aan marktpartijen is een goede oplossing, mits de juiste randvoorwaarden zijn ingevuld. Wat zijn de belangrijkste lessen voor duurzaam beheer en onderhoud? (CT 7 2015)

Draadloos vinger aan de pols bij bruggen en tunnels
In Twente zal na de zomer een aantal bruggen en viaducten worden uitgerust met een nieuw ontwikkeld draadloos sensorsysteem waarmee de conditie van de kunstwerken continu in de gaten wordt gehouden. De technologie is afkomstig van de Universiteit Twente. (CT5/6 2015)

Inspecteren met de drone: minder overlast en veel goedkoper
Ingenieursbureau Westenberg gebruikt onbemande vliegtuigjes voor inspecties van grote objecten. Dit levert veel besparing en tijdwinst op en er is nauwelijks overlast voor verkeer. Dit bleek onlangs ook tijdens een inspectie van de Zeelandbrug. (CT5/6 2015)

Kunstwerkenbeheer: besparing door levensduurverlenging
Veel kunstwerken zijn tientallen jaren geleden gebouwd en naderen het einde van hun ontwerplevensduur. De vragen waar veel beheerders nu voor staan is: hoe houd ik nu zo kosteneffectief mogelijk de functionaliteit/prestaties van mijn wegen- en vaarwegennetwerk in stand? Wanneer is vervanging nu echt noodzakelijk? (CT5/6 2015)

CO2-footprint onderhoud provinciale wegen
Zou het niet mooi zijn als onze wegen bijdragen aan een betere leefomgeving? Wanneer onze wegen de energie opwekken die nodig is voor de verlichting ’s nachts? Als asfalt zichzelf repareert? Om te weten waar de meeste energiewinst zit, heeft Royal HaskoningDHV de CO2-footprint van het onderhoud aan de provinciale wegen berekend. (CT5/6 2015)

MultiWaterWerk: Standaardisatie bij nieuwe sluizen
Veel oude schutsluizen bereiken de komende decennia het einde van hun levensduur, en/of zijn verouderd. Tot 2040 gaat dat om 52 van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft. Tegelijkertijd werken sluisbeheerders steeds meer met verschillende oplossingen voor identieke problemen. Daardoor is veel specialistische en lokale kennis nodig is en zijn voor iedere sluis unieke reserveonderdelen nodig. Dit komt het beheer, de beheersbaarheid en de beschikbaarheid van de sluis niet ten goede. (CT5/6 2015)

Trendsetter in BIM: open standaard COINS
Bij BIM wordt over het algemeen gedacht aan 3D-modellering. Maar dat is lang niet alles. Via de open BIM standaard COINS kan bijvoorbeeld ook andersoortige informatie, zoals rekenresultaten en verificaties worden uitgewisseld. (CT 3 2015)

Ingenieursbureaus werken samen in BIM
In het Rijkswaterstaat-project Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) heeft Movares samen met ‘concurrent’ Grontmij de krachten gebundeld. Een nieuw systeem moet alle betrokken partijen bij dit complexe bouwproject realtime van dezelfde informatie voorzien. Het is een goed voorbeeld van BIM. Een veelgehoorde term in de bouwbranche, maar de praktijk blijft vaak achter bij de behoefte. (CT 3 2015)

Reliability engineering in de civiele techniek, wat doen we ermee?
Helaas komt het met enige regelmaat voor dat onze infra-systemen niet functioneren, met vertragingen en economische schade als gevolg. ‘Reliability engineering’ brengt de verschillende disciplines binnen de infra-systemen samen om te komen tot een goed en betrouwbaar systeem. (CT 1/2 2015)

Prestatiemeetsysteem (PMS) bij DBFM-projecten
Voor aannemers of consortia die geïntegreerde contracten uitvoeren is een prestatiemeetsysteem (PMS) de kassa of het afrekensysteem waarmee zij betaald worden in de vorm van beschikbaarheidsvergoeding. De beschikbaarheidsvergoeding wordt berekend op basis van beschikbaarheid van het areaal en dit wordt aangetoond in het PMS. Er is noodzaak voor een PMS wanneer de financieringscomponent is opgenomen in het contract. (CT 8 2014)

Optimaliseren onderhoud met satelliet
In zogenaamde ‘slappe-bodemgebieden’ zijn kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur aanzienlijk hoger dan waar de bodem steviger is. Het meten van verplaatsingen ervan kan helpen onderhoud en beheer te optimaliseren. Nieuwe meettechnieken, waarbij vanuit de ruimte wordt gemonitord, zijn daarbij veelbelovend. (CT 7 2014)

Interview: Wat is dat eigenlijk: verouderen?
Civiele Techniek sprak prof. dr. ir. Klaas van Breugel over ‘ageing’ van infra. (CT 5/6 2014)
Tweede leven voor betonnen duikers onder de oude Schipholweg
De provincie Noord-Holland voert eens in de twaalf jaar groot onderhoud uit aan haar infrastructuur en kunstwerken. Het groot onderhoud voor het traject N232, Oude Schipholweg is inmiddels uitgevoerd. (CT 5/6 2014)
Renovatie van de Galecopperbrug
In de periode van 2013 tot eind 2015 wordt gewerkt aan de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht. Als voorbereiding hierop heeft Iv-Infra de complete staalconstructie in beeld gebracht met behulp van terrestrisch 3D-laserscannen. (CT 5/6 2014)
Beheer en onderhoud als vliegwiel voor stedelijke adaptatie
Bij stedelijke (her)ontwikkeling gaat het om het creëren van prettige, gezonde en productieve steden die tegen een stootje kunnen, voorbereid zijn op groei en geen roofbouw plegen op hulpbronnen. Daarbij speelt het beheer en onderhoud van de stad een voorname rol. (CT 5/6 2014)
Levensduur bruggen verlengen met OSMOS
Rijkswaterstaat is onlangs gestart met een pilot met monitoringtechnieken  voor kunstwerken die het einde van hun levensduur hebben bereikt. BIM Systems is gevraagd deel te nemen aan deze pilot met het zogeheten OSMOS-systeem.
Onderhoud stormvloedkeringen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft het onderhoud van drie stormvloedkeringen voor tien jaar aan BAM in opdracht gegeven. Deze unieke contractvorm resulteert  in een overdracht van verantwoordelijkheden waarbij de rol van de overheid steeds kleiner wordt. (CT 5/6 2014)

BIM heeft cultuuromslag nodig – ‘Rotterdam BIMt’
Steeds meer bedrijven en overheden ontdekken het Bouwwerk Informatie Model, BIM. Maar lang niet iedereen kent BIM, en als dat al wel het geval is, kan de interpretatie ook nogal eens verschillen. Om die reden organiseerde de Gemeente Rotterdam ‘De maand van BIM’. (CT 4 2014)

BIM als eenduidig communicatiemiddel

In artikelen over de toepassing van BIM gaat het vaak over software tools en dataformaten. Volker InfraDesign ziet de kracht van BIM met name op het gebied van communicatie in multidisciplinaire integrale projectteams. (CT 4 2014)

Europapark station Groningen – Nieuwe stappen in 3D-modelleren en BIM
In februari van dit jaar is de fietsenstalling onder het Europapark station in Groningen officieel geopend. De opdracht voor de engineering hiervan was door BAM Infraconsult gegund aan Bartels. Een vereiste was dat het model in 3D en volgens BIM, in zeer korte tijd moest worden uitgewerkt. (CT 4 2014)

Bouw Informatie Model bij OV SAAL – Faalkosten drastisch gereduceerd
Betere samenwerking, een efficiënter en veiliger bouwproces en een kwalitatief beter resultaat. Dat zijn de belangrijkste beloften van het Bouw Informatie Model (BIM). Maar werkt het ook in de praktijk? BAM deelt ervaringen uit het grootschalige programma OV SAAL. (CT 4 2014)

Stumico-bijeenkomst bij Movares: BIM in de praktijk bij infraprojecten
Bij Movares organiseerde Stumico onlangs een bijeenkomst over het gebruik van BIM bij infraprojecten, waaronder het prestigieuze Crossrail-project. (CT 4 2014)

Tien jaar inspectie en onderhoud afgerond  – Balgstuwkering Ramspol
Met het ontwerp, de bouw en tien jaar onderhoud van waterkering Ramspol verwierf BAM Civiel van Waterschap Groot Salland in 1997 een van de eerste DBM-opdrachten in Nederland. Eind vorig jaar liep de tienjarige onderhoudsperiode af. (CT 5/6 2013)

Westelijke Invalsweg Leeuwarden – Value studie naar alternatieven
De provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Leeuwarden ontwikkelen de ‘Haak om Leeuwarden’, de verbinding van de A31 naar de A32 aan de zuid- en westzijde van Leeuwarden. Een Value studie is uitgevoerd om de uitvoeringsmogelijkheden te vergelijken. (CT 5/6 2013)

Gezonde volwassen stadsbomen –
Het nut van ondergrondse groeiplaatsconstructies
Door innovatieve technieken en integrale systemen is het mogelijk om de ondergrondse infrastructuur beter in te richten voor stadsbomen. (CT 5/6 2013)

Nieuwe fundering op oude muren – Verplaatsing monumentaal pand in Azerbeidzjan
Om de leefbaarheid van Baku in Azerbeidzjan en haar allure te verhogen ontwikkelde Baku een masterplan. Hiervoor moest een monumentaal pand uit 1908 ruim 10 meter naar achteren worden verzet om zo plaats te maken voor een vijfbaansweg. (CT 5/6 2013)

Beter voorspellen van spoortrillingen over een lang traject
ProRail gaat de capaciteit van Nederlandse spoorwegennet vergroten. Deze ontwikkelingen geven een toename van de trillingen veroorzaakt door railverkeer. ARCADIS en Fugro ontwikkelden een methode om de trillingen te voorspellen. (CT 5/6 2013)

Virtueel bouwen met BIM
Virtueel bouwen door middel van BIM helpt om het ontwerp- en uitvoeringsproces te optimaliseren, de hoeveelheid faalkosten te reduceren en zo de kwaliteit van de te leveren producten te verbeteren en de klantvraag beter te kunnen beantwoorden. (CT 4 2014)

Van asset management naar verkeerskundige alliantie: logische stap
Een weg aanleggen is één ding; ervoor zorgen dat die weg langdurig aan bepaalde gebruiksdoelstellingen voldoet is stap twee. Door een evenwichtige benutting van het wegennet dienen opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde maatschappelijke doelen: veiligheid, duurzaamheid en doorstroming. (CT 3 2014)

Succesfactoren Maasvlakte 2: Minder uitbesteden
De Maasvlakte 2 is één van de weinige, recente, grote infrastructurele projecten die binnen budget zijn gebleven. Het aanstellen van een vast kostenmanagementteam is een sleutelfactor geweest. (CT 1/2 1013)

Risicobeheersing bij aanleg Noord/Zuidlijn
Op dit moment is de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam nog in volle gang. Een groot gedeelte van de werkzaamheden vindt plaats onder het drukke stratenpatroon van de Amsterdamse binnenstad. Risicobeheersing is bij een dergelijk project van groot belang. (CT 8 2012)

Duurzaam rendement op parkeergarages

Omvangrijke bouwprojecten vragen om complete overeenstemming tussen bouwer en opdrachtgever. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig. Maar al te vaak blijken de ontwikkelaar en de uiteindelijke exploitant van een gebouw met een heel andere blik naar een nieuw te realiseren complex te hebben gekeken. Met name in het geval van parkeergarages duikt dit probleem steeds vaker op. (CT 8 2012)

Herstel fundering monumentale Lambertuskerk
In 2010 zijn de herstel- en restauratiewerkzaamheden aan de 100 jaar oude Lambertuskerk in Maastricht gestart. Het ging om de restauratie en de versterking van de zwaar beschadigde monumentale kerk, de inpandige nieuwbouw van een kantoorunit met kelder en een ingrijpend herstel en uitbreiding van de fundering. (CT 8 2012)

Met GIS alle gegevens in kaart
GIS wordt gebruikt voor opslag, beheer, bewerking, analyse, integratie en presentatie van geografische gegevens en kan voor alle objecten waar x-, y- en z-coördinaten aan te hangen zijn, worden gebruikt. Op deze manier kan een heel gebied uitgebreid in kaart worden gebracht. (CT 7 2012)

Verbinden security aan risicogestuurd beheer en onderhoud bij RWS (deel 2)
Rijkswaterstaat heeft al enkele jaren ervaring met risicogestuurd beheer en onderhoud van haar belangrijkste objecten. Dit tweede en afsluitende artikel gaat dieper in op de security-risicoanalyse-aanpak. (CT 7 2012)

BREEAM-NL Infra richtlijn voorziet in grote behoefte
Publieke opdrachtgevers en marktpartijen in de GWW- sector besteden steeds meer aandacht aan duurzaamheid. De Dutch Green Building Council (DGBC) initieerde begin dit jaar de ontwikkeling van een nieuwe BREEAM-richtlijn. (CT 5/6 2012)

SAP beter met GIS
Gevisualiseerde informatie is vaak effectiever dan tekst of cijfers. Strukton Rail startte met een pilotproject met het doel geo-informatiesystemen (GIS) en assetmanagement te combineren. (CT 5/6 2012)

Noodzaak voor bedrijven in de GWW: CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een systeem dat is ontwikkeld door ProRail en Rijkswaterstaat om serieus werk te maken van CO2-reductie. Rijkswaterstaat gebruikt het systeem vanaf 1 januari 2013 in al haar aanbestedingen, en de verwachting is dat het een nog grotere vlucht zal nemen. (CT 5/6 2012)

Verbinden security aan risicogestuurd beheer en onderhoud bij RWS (deel 1)Rijkswaterstaat heeft al enige jaren ervaring met risicogestuurd beheer en onderhoud van haar belangrijkste objecten. Dit eerste deel van het artikel gaat in op de risicogestuurde beheeraanpak van Rijkswaterstaat in relatie tot integrale veiligheid en security. (CT 5/6 2012)

‘Sustainable Airport’: Duurzame baanverlenging Groningen Airport Eelde
De Baanverlenging van Airport Eelde wordt één van de meest duurzame baanverlengingsprojecten in Nederland. (CT 5/6 2012)

Innovatie op het spoor: de RailVacuDrill
Vervoer per rail is duurzaam en milieuvriendelijk, dus iedere bijdrage aan een duurzame verbetering van de Europese railinfrastructuur verdient de volle aandacht. Daarom brengt Grontmij de RailVacuDrill op de markt. (CT 5/6 2012)

Ontwerp, aanleg en onderhoud A4 Delft-Schiedam
Na bijna zestig jaar discussiëren en plannen maken, is dit voorjaar de aanleg van het ontbrekende deel van de A4 tussen Delft en Schiedam gestart. Duurzaamheid staat voorop; omwonenden mogen de weg straks niet ruiken, horen of zien. (CT 5/6 2012)

Onderzoek: Microbiologische corrosie (MIC) bij natte infrastructuur
De afgelopen jaren is door TNO geconstateerd dat MIC in toenemende mate een corrosieprobleem vormt van natte infrastructuur als kadewanden, steigers en meerpalen. Uitgebreid onderzoek is noodzakelijk. (CT 5/6 2012)

Interview: Innovatief aanbesteden: sneller, beter, slimmer
Civiele Techniek sprak met Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers over het stimuleren van innovatie binnen de waterbouw door middel van innovatief aanbesteden. (CT 4 2012)

Sensortechniek en datacommunicatie – De IJkweg
TNO werkt, samen met RWS en TU Delft in het samenwerkingsverband InfraQuest, aan innovaties op het gebied van wegdekken die potentieel de onderhoudskosten en de filedruk door werkzaamheden kunnen drukken. (CT 4 2012)

WODAN123 – Nieuwe multisectorale aanpak van wateroverlast
Om locaties met een hoog risico voor wateroverlast te identificeren zou het ideaal als de rioleringsberekeningen, de afstroming over straat en de AHN2-meetgegevens met wateroverlastgevoelige locaties in één model staan. Dat model is er nu: WODAN123 van Grontmij. (CT 4 2012)

Satellieten inspecteren dijken – ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
Deltares en Hansje Brinker onderzochten samen met de dijkbeheerders hoe de techniek kan worden gebruikt, om in een vroeg stadium zwakke plekken in dijken op te sporen. (CT 4 2012)

Hoe hou je de kosten in de hand?
Het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft van de financiële beheersing van grote infrastructuurprojecten is niet best. Dit blijkt geen juist beeld. Het gaat meestal juist erg goed, hoewel uiteraard altijd verbeteringen mogelijk zijn. (CT 4 2012)

Lessen voor het beheerst uitbesteden van wegonderhoud – Innovatieve contracten
Bij uitbesteding van onderhoud aan wegen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van prestatiecontracten: contracten die niet voorschrijven wat er gedaan moet worden, maar die het gewenste resultaat beschrijven en de opdrachtnemer meer vrijheid geven in de uitvoering. De verwachtingen van de wegbeheerders zijn hooggespannen, maar er zijn ook risico’s verbonden aan deze wijze van uitbesteden. (CT 3 2012)

Assetmanagement van natte infrastructuur
De wereld van de constructieve waterbouw is de laatste jaren flink in beweging. De toetscyclus voor primaire waterkeringen, het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) en het Programma Asset Management (PAM) van Rijkswaterstaat, geven een impuls aan het denken over het beheer van het areaal. (CT 1/2 2012)

Systeem- en risicoaanpak bij gebiedsinrichtingsprojecten De begrippen system engineering (SE) en risicoanalyse (RA) zijn vooral theoretisch ontwikkeld. Toepassing vereist dat de begrippen praktischer worden gemaakt en dat gereedschappen en werkwijzen worden ontwikkeld. Dienst Landelijk Gebied (DLG) probeert in dit spanningsveld de weg te vinden. (CT 1/2 2012)