Akkoord over besteding € 3 miljard voor sterke natuur

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Rijk en de 11 andere provincies een akkoord bereikt over de besteding van bijna € 3 miljard voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar.

Dit is een extra investering, bovenop de middelen die de provincie al krijgt op grond van de afspraken uit het Natuurpact uit 2013. Vanuit het ‘Programma Natuur’ werken overheden, natuurbeheerders en particuliere en agrarische grondeigenaren samen aan regionale en landelijke maatregelen. De plannen, onderdeel van de structurele stikstofaanpak, omvatten onder meer het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuurgebieden.

Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur dat alle provincies en het Rijk overeenkwamen. Het exacte bedrag dat beschikbaar komt voor Noord-Holland is nog onbekend. Begin 2021 maakt de provincie concrete afspraken met het Rijk over de plannen en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Vooralsnog gaat het om 5 tot 10 procent van € 3 miljard. Na aftrek van de kosten voor landelijke maatregelen, blijft daarvan € 30 tot € 60 miljoen over voor de komende 3 jaar. Een aanzienlijk bedrag dat de gebiedsgerichte aanpak stikstof in de provincie een grote impuls geeft.

Speerpunten in Noord-Holland zijn het herstel van natuurlijke processen in de duinen, zoals het stuiven van duin. Daarnaast versterkt de provincie het Natuurnetwerk Nederland in de binnenduinrand en verbetert ze de waterhuishouding in de laagveengebieden in de Oostelijke Vechtplassen en Laag Holland. Een lijst van maatregelen die in de eerste drie jaar daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd is Noord-Holland aan het voorbereiden, in overleg met de terreinbeheerders en waterschappen.

Meer bij de Provincie Noord-Holland>