Aanbesteding innovatieve waterkering Spakenburg


Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe vragen de markt om een innovatief ontwerp voor een ingebouwde, uitklapbare waterkering van 360 m lang (de eerste in Nederland) die Spakenburg moet beschermen tegen hoogwater. Vorige week is de aanbesteding voor een Design & Construct (D&C)-contract gestart. De waterkering moet uiterlijk in 2017 klaar zijn.

De nieuwe waterkering moet rondom de oude botterhaven en de nieuwe haven van Spakenburg (Kerkemaat) komen te liggen. De volledige, 360 m lange waterkering zal ter plekke aanwezig moeten zijn en binnen zeer korte tijd opgezet kunnen worden bij hoogwater. Omdat het aanzien van het historische centrum van Spakenburg niet aangetast mag worden door de bouw, wordt om een innovatieve oplossing gevraagd. Partijen die een dergelijk nieuw product kunnen ontwerpen en bouwen – en kunnen aantonen dat het voldoet aan de gestelde sterkte- en faalkansnormen – worden opgeroepen om in te schrijven op de aanbesteding.

De situatie in de historische kern van Spakenburg is complex omdat de ruimte waar het werk wordt uitgevoerd zeer beperkt is en de belangengroepen veelzijdig zijn. Er moet rekening worden gehouden met bedrijvigheid van winkels, direct naastgelegen bewoning, de cultuurhistorische situatie van de omgeving, toeristische activiteiten en scheepvaartactiviteit. Ook de aanwezigheid van verschillende kabels en leidingen in de grond vraagt om oplettendheid. Het is daarom van belang dat de nieuwe waterkering zorgvuldig wordt ingepast.
De nieuwe, veilige waterkering in Spakenburg moet uiterlijk in 2017 gerealiseerd zijn, met zo min mogelijk overlast tijdens de werkzaamheden. Bovendien zijn er strikte voorwaarden verbonden aan de mankracht die noodzakelijk is om de waterkering operationeel te maken en de tijd die daarvoor nodig is. De kering moet binnen 3 uur, met maximaal 2 tot 3 mensen, operationeel kunnen worden gemaakt.

Meer op de website van Rijkswaterstaat>