Waterbouwdag 2020

(Thema Waterbouwdag) Verschijnt 26 november 2020

Innovatieve aanbesteding ‘digitale beoordeling objecten in dijken’

Veel waterschappen staan de komende jaren aan de lat voor het beoordelen van de veiligheid van hun waterkeringen. Vaak worden hierin voor het eerst ook de Niet-Waterkerende Objecten (NWO’s) beoordeeld. Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en Antea Group ontwikkelen samen een beoordelingsmethodiek voor NWO’s; een intensieve samenwerking als resultaat van een innovatieve aanbesteding.

De beste Maasstuw

De stuw bij Grave is aan vervanging toe. De andere zes stuwen in de Maas zijn van een vergelijkbare leeftijd en ook aan vervanging toe in de komende 20  tot 30 jaar. Een verkenningsonderzoek is uitgevoerd om uit te zoeken wat de beste soort stuw zou zijn als vervanging voor de stuw bij Grave en de andere stuwen in de Maas.

CO2-reductie op projecten belangrijk onderdeel klimaatbeleid waterschappen

Waterschappen hebben in het Nationaal Klimaatakkoord aangegeven in 2025 100 procent energieneutraal te willen zijn. Er wordt daarom niet alleen geïnvesteerd in de CO2-reductie in de eigen bedrijfsvoering, maar ook op projecten. Onder andere waterschap Scheldestromen wil met de CO2-Prestatieladder meer aandacht geven aan projecten, waarbij het waterschap samen met opdrachtnemers werkt aan CO2-reductie.

Onderzoek naar sterkte van getijdenzand op piping

De waterschappen onderzoeken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) samen met Fugro en Deltares de sterkte van getijdenzand op piping. Minimaal 1.300 km aan primaire waterkeringen moet voor 2050 worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe overstromingskansnormen.

Zoet water voor Brabant door heropenen haven in Zevenbergen

Midden in het centrum van Zevenbergen wordt de Roode Vaart uitgegraven en heropend. Van den Herik-Sliedrecht werkt hier in de bouwcombinatie Strukton Civiel Zuid/Van den Herik aan het project ‘Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen’.

Optimalisatie van dijkversterkingen op basis van meting en modellering van het freatisch vlak

Hoewel in het ‘Technisch Rapport Waterspanningen bij Dijken’ van de technische adviescommissie waterkeringen (TAW-Techniek) uit 2004 het nut en de noodzaak van veldmetingen en modellering uitvoerig worden toegelicht, wordt dit in de regel niet gedaan. Waarom niet? En hoe kunnen hydrologische metingen en modellering in de praktijk worden toegepast voor optimalisatie van een dijkverbetering?

Lauwersmeerdijk

Wetterskip Fryslân is vorig jaar begonnen met het verbeteren van de Lauwersmeerdijk. Periodiek worden door het Waterschap de primaire waterkeringen getoetst of ze nog voldoen aan deze norm. Bij de derde veiligheidstoetsing in 2011 is gebleken dat de asfaltbekleding van de Lauwersmeerdijk niet meer aan de norm voldoet. Daarnaast bleek uit nadere monitoring bleek dat de toestand van het asfalt snel verslechterde. Wetterskip Fryslân besloot vervolgens om de dijk zo snel mogelijk te versterken.

Innovatieve versterkingsmaatregelen Afsluitdijk leiden tot uitbreiding ontwerpmethodes

Bij de versterkingsopgave van de Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat de opdrachtnemer uitgedaagd door de eisen zo te formuleren dat de versterking van de dijk zo min mogelijk effect heeft op Natura2000 gebieden, het kenmerkende karakter van de Afsluitdijk als typische zeedijk met heldere strakke lijnen behouden blijft en tegelijkertijd voldoet aan de eisen op gebied van waterveiligheid.

MilieuKostenIndicator: Milieuvriendelijk aanbesteden bij waterschappen

Waterschappen zetten zich in voor klimaatneutrale en circulaire waterschapsprojecten. Daarbij is het van belang te bepalen wat de milieu-impact van deze projecten is. De MilieuKostenIndicator (MKI) helpt waterschappen en andere opdrachtgevers hierbij. MKI wordt in steeds meer projecten ingezet. Wat is de MKI en hoe werkt het in de praktijk?

Reevesluiscomplex: Bouw spuisluis sluit het Ruimte voor de Rivierenprogramma af

De combinatie Isala Delta (bestaande uit Van Hattum en Blankevoort en Boskalis Nederland) bouwt als afsluiting van dit programma het nieuwe Reevesluiscomplex. Het sluiscomplex moet de bestaande Roggebotsluis en de bijbehorende spuisluis binnen enkele jaren gaan vervangen. De hoogwatergeul Reevediep is een nieuwe, tijdens hetzelfde project door Isala Delta aangelegde, verbinding tussen de IJssel en het Drontermeer.

Caissons voor langste single-span hangbrug ter wereld

Vorig jaar heeft Strukton twee gigantische caissons op de zeebodem van de Dardanellen geplaatst. De caissons vormen de fundatie voor de in aanbouw zijnde 1915 Çanakkale Bridge. Met een vrije overspanning van 2023 meter wordt de 1915 Çanakkale Bridge tevens de langste single-span hangbrug ter wereld.

Nieuwe waterentree Kinderdijk

Het werelderfgoed Kinderdijk is een populaire toeristische locatie en door de jaren heen is het aantal bezoekers sterk toegenomen. Dit zorgt voor een infrastructureel probleem. De gemeente Molenlanden schreef een prijsvraag uit om een veilige en werelderfgoed waardige waterentree ontwerpen.

Schaalmodelonderzoek  naar ontwerpoptimalisatie van permeabele dammen voor mangroveherstel 

Op sommige plekken verdwijnen deze mangrovebossen, bijvoorbeeld omdat de bossen gekapt zijn om ruimte te bieden voor de viskweek. De gevolgen van het ontbreken van mangrovebossen zijn zichtbaar in een terugtrekkende kustlijn. Om kusterosie te stoppen is mangroveherstel een duurzame oplossing.