Handreiking waterbeheerprogramma’s

Vanaf 6 oktober kan iedereen aan de slag met de Handreiking waterbeheerprogramma’s. Deze handreiking helpt bij het opstellen van een waterbeheerprogramma onder de Omgevingswet.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Onder die Omgevingswet stellen waterschappen een waterbeheerprogramma vast voor de watersystemen die ze beheren. In dit zesjarige programmaplan staat wat een waterschap doet en hoe dat wordt bereikt.

Het waterbeheerprogramma bevat een uitwerking van het te voeren beleid en maatregelen om omgevingswaarden of doelen te bereiken. Daarnaast kunnen in het waterbeheerprogramma de volgende onderwerpen staan:

  • De specifieke bepalingen die samenhangen met de Europese richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te kunnen voeren;
  • Een programma van de maatregelen en voorzieningen. Dit in aanvulling op en ter uitwerking van wat in het regionale waterprogramma (van de provincie) staat;
  • Aanvullende toekenning van functies aan de regionale wateren, voor zover het regionale waterprogramma voorziet in de mogelijkheid daartoe;
  • De uitwerking van de waterbeheeraspecten van het regionale watersysteem.

In de handreiking staan drie vragen die kunnen worden gesteld bij het maken van het waterbeheerprogramma: ‘wat moet?’, ‘wat willen we?’ en ‘wat mag?’. Een deel van de vragen wordt ook beantwoord, maar de handreiking is geen blauwdruk.

Tot slot zijn er aanbevelingen opgenomen voor het Kaderrichtlijn Water-gedeelte van het waterbeheerprogramma. Over de opname van het waterbeheerpogramma in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat nog niets in de handreiking. Het is namelijk nog niet duidelijk wat daarvoor nodig is.

De Handreiking waterbeheerprogramma’s is bestemd voor beleidsadviseurs bij waterschappen die voor hun waterschap het waterbeheerprogramma opstellen.

Meer op de website van UVW>