CIVIELE TECHNIEK Waterbouwdag 2019

(Thema Waterbouwdag)
Verschijnt 03 oktober 2019

De rol van water in energietransitie, klimaatadaptatie en extra waardecreatie

We staan aan de vooravond van een grote technologische revolutie. Klimaatverandering, het opraken van grondstoffen en de verslechterende omstandigheden voor biodiversiteit en leefkwaliteit vragen om een grootschalige transitie naar duurzame oplossingen voor de gebouwde en ongebouwde omgeving.

Dutch Coastline Challenge: Drie werelden, twee opgaven en één ambitie

In Nederland handhaven en versterken we onze kust met zand. Zand tegen zee. De opgave die de Dutch Coastline Challenge zichzelf gesteld heeft, is om op de korte termijn (2030) de kustlijnzorg volledig duurzaam te doen: betaalbaar, klimaatneutraal, met het gebruik van zo min mogelijk fossiele brandstoffen en een zo klein mogelijke ecologische footprint. En daarnaast een zeespiegelstijgingbestendige kustlijnzorg voor na 2050.

Een carrière in transitie: naar een circulaire economie

Als het om circulariteit gaat, bruist het in de GWW-sector. Initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat heeft verschillende redenen: om kennis te bundelen en weer te delen, zoals met de werkgroepen van platform CB’23; om inkopers te prikkelen ook duurzaamheid mee te nemen in hun afwegingen met bijvoorbeeld de Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van RVO en om organisaties te binden aan duurzaamheidsambities door middel van Green Deals.

Ervaringen bij bouw Nieuwe Zeesluis te IJmuiden

Op dit moment wordt door de combinatie OpenIJ hard gewerkt aan de nieuwe Zeesluis in IJmuiden. Die kan naar verwachting in 2022 in gebruik worden genomen. Met de bouw van de grootste zeesluis ter wereld: 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep is de bereikbaarheid van het havengebied gegarandeerd, onafhankelijk van de getijden.

Trots op een duurzaam Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt sinds z’n oprichting, 221 jaar geleden, aan de waterveiligheid van Nederland. Door de eeuwen heen zijn daar taken aan toegevoegd (tot de bouw van kerken aan toe) en weer veranderd. Rijkswaterstaat is nu als uitvoerend onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de Waterveiligheid en het Watersysteem, de Hoofdvaarwegen, de Rijkswegen en Milieutaken.

De maatschappelijke waarde van windenergie op zee

Om de opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag. Een van de belangrijkste maatregelen hiervoor in het klimaatakkoord is de grootschalige toepassing van wind op zee.

Duurzaam dijkversterken met gebiedseigen grond

De POV DGG heeft als doel om het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen zoveel mogelijk te stimuleren. Daartoe ontwikkelt de POV DGG een aantal producten om de kans van slagen van het toepassen van grond uit de omgeving te vergroten.

Kademuur Rothera Wharf in Antarctica

Als je aan Antarctica denkt, denk je aan ijs, kou en walvissen. Niet zomaar een plek om een kade te bouwen. De British Antarctic Survey (BAS) doet hier al jaren onderzoek, en dit zal binnenkort worden uitgebreid als het allernieuwste onderzoeksschip de ‘Sir David Attenborough’ in gebruik wordt genomen. Hiervoor zullen de bestaande kades van enkele onderzoeksstations, waaronder Rothera Station, moeten worden vergroot.

Zand, een onverwacht schaarse grondstof

In 2007 werd nog gesteld dat er voldoende zand zou zijn om Nederland op te hogen: je hoeft de Noordzee maar één meter hoeft uit te diepen om Nederland vijf meter op te hogen. Maar de voorraad bruikbaar zand is wellicht kleiner dan gedacht.

Circulaire dijkenbouw met slib

In de Eems Dollard is te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib, waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om de zeedijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie.

Havenbedrijf Rotterdam: Op weg naar een CO2-neutrale haven

De twee kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. HbR is voortrekker in de energietransitie en wil de haven in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Afsluitdijk: een duurzame parel

De komende jaren neemt Rijkswaterstaat samen met bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) de Afsluitdijk stevig onder handen. Dat betekent onder meer: 32 kilometer nieuwe dijkbekleding, versterking van de bestaande spuicomplexen en de bouw van stormvloedkeringen, gemalen en extra spuisluizen. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Innovatie in het Deltaprogramma

Als er iets is dat de mens kenmerkt, dan is het dat hij bouwt. Vrijwel niets aan Nederland is nog ongerepte natuur. Nederland is een bouwwerk – een hydraulisch kunstwerk. Op de schaal van onze delta hebben we er 1000 jaar geo-engineering op zitten. En de komende 1000 jaar zal het niet anders zijn. Hoewel, steeds vaker doen we dat meer nature-based.

Toepassing van circulair onderwaterbeton bij het Reevesluiscomplex

Binnen het projectenprogramma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta werkt de combinatie Isala Delta (Boskalis Nederland & Van Hattum+Blankevoort) aan het realiseren van de Reevediepdijken, de vaargeul Reevediep en het Reevesluiscomplex.

Houtribdijk, ontwerpen met zoveel mogelijk hergebruik van materialen

De Houtribdijk was ooit bedoeld als ‘harde’ beëindiging van de inpoldering van het Markermeer. De Markerwaard is er echter nooit gekomen, waardoor de dijk een dam bleef en de dijkbekleding inmiddels ver over haar levensduur is. Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt de 26 km lange dijk tussen Lelystad en Enkhuizen vanaf 2017 aan beide zijden versterkt.