CIVIELE TECHNIEK 2018 nummer 1/2

(Thema Water + Waterbouw)
Verschijnt 30 januari 2018

Gemeente Wijdemeren: gedecentraliseerde waterzuivering
Ecologische behandeling van regenwater
Gemeente Wijdemeren past een innovatieve filtergoot toe aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Vooral door de steeds heftiger regenbuien van de laatste jaren bleek dat het riool nodig aan vervanging of renovatie toe was. Daarnaast gaf dit riool op het laagste punt van de dijk al meermaals ernstige wateroverlast, doordat kolken het water weer teruggaven op de weg.

ekenmodel biedt inzicht in oplossingen:
De hoosbui van 2014 was de druppel in Elspeet

Het Veluwse dorp Elspeet (gemeente Nunspeet, 25-35 meter +NAP) telt zo’n 4.400 inwoners. Ze wonen hoog en droog, zou je zeggen. Maar veel inwoners herinneren zich maandag 28 juli 2014 nog als de dag van gisteren. Er viel in een paar uur tijd maar liefst 88 millimeter neerslag. Daarom werd er door de gemeente een Hemelwatervisie en een uitvoeringsplan geschreven dat sinds 2016 wordt uitgevoerd binnen de gemeente.

Ondergronds bioretentiesysteem:
Slim combineren van groen, grijs en blauw

Het stedelijk water is een steeds groter wordend probleem. Er zijn al veel maatregelen bedacht die helpen de problemen te beperken. Ondergrondse bioretentie is een veelbelovende oplossing in het gevecht van de huidige wateropgave

Verouderde stadswijken:
Geen klimaatadaptatie zonder burgerparticipatie

Het is een urgent probleem voor veel gemeenten in Nederland: verouderde stadswijken. Veel civiel werk en bebouwing is aan het einde van hun levensduur en moet worden vervangen. Hoe dit in de praktijk toch tot een geolied proces en een werkbaar project kan leiden, is recent aangetoond in de gemeente Leerdam, in de wijk ‘Achter de Pijp’. De civiele opgave – het robuust maken van het rioolstelsel – is aanleiding geweest voor een bredere inventarisatie naar kansen om de wijk klimaatadaptief in te richten.

Van enen en nullen naar een overzichtelijk dashboard
Alles draait tegenwoordig om data. Maar ruwe data van bijvoorbeeld een sensor zijn vaak niet meer dan enen en nullen. Deze abstracte code is onbegrijpelijk. Daarom gebruikt BAM Infra dashboards zoals Power BI voor assetbeheer, om deze onbewerkte informatie om te zetten naar een grafiek die iedereen begrijpt.

Klimaat stresstest: Afwachten of actie?
Nederland krijgt door klimaatveranderingen te maken met steeds natter weer. Alle Nederlandse gemeenten moeten daarom uiterlijk 2019 een klimaat stresstest hebben gedaan om te zien waar knelpunten liggen van onder andere wateroverlast. Sommige gemeenten beginnen al aan oplossingen.

Flowsand verhoogt de sponswerking van de stad
Door voortschrijdende ‘verstening’ hebben woongebieden, naast wateroverlast, steeds meer te maken met wateronderlast. Door overmatige afstroming van neerslag naar riolering of oppervlaktewater kunnen er watertekorten in de bodem ontstaan. Dit kan leiden tot verdroging, verzilting of verzakkingen (veengrond). Om de balans te herstellen heeft de bodem meer hemelwater nodig.

De kloof slechten tussen stakeholder en ingenieur

De hoogte van de dijk ontwerpen op een storm van eens in de 8.333 jaar. Voor een waterbouwkundig ingenieur is dat geen enkel probleem. Echter dreigen de stakeholders uit het oog te worden verloren, doordat zij niet beschikken over de juiste kennis. Daarom is meer toenadering nodig.

Dijkversterking Noordelijke Maasvallei
Noord- en Midden-Limburg staan aan de vooravond van een grote dijkversterkings- en dijkverleggingsopgave. In jaren 1993 en 1995 stonden delen van Limburg onderwater. Niemand wil deze overstromingen opnieuw, maar die kans is er wel en die wordt groter.

Simulatiemodel nu ook inundatiemodel
Door een innovatieve aanvulling op het simulatiemodel Infoworks ICM is het nu ook als inundatiemodel toepasbaar. Stratus is het vernieuwde simulatiemodel van terrein en riolering voor de analyse van toestroming, uittreding en spreiding. Dit simulatiemodel berekent integraal de stroming via riolering, watergangen en waterverplaatsing via maaiveld.

Showcase voor digitale transitie:
Waaldijk Gorinchem – Waardenburg
Het versterken van de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg is in vele opzichten een uitdagend project, met een nationale voorbeeldfunctie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het interactieve digitale iReport, ontwikkeld door Royal HaskoningDHV, wordt ingezet om de kwaliteit van de besluitvorming en de betrokkenheid van alle stakeholders te versterken.

Nieuwe Sluis Terneuzen
Op 13 november 2017 is de eerste schop de grond in gegaan voor de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Dit is een uniek project waarbij een van de grootste sluizen ter wereld wordt gebouwd binnen het bestaande sluizencomplex, vlakbij de stad Terneuzen en midden in de primaire waterkering.