Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht


Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50 procent.
Het rapport waar dat uit blijkt, is op 4 oktober door Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen overhandigd aan directeur-generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. STOWA, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben CE Delft en Deltares gevraagd het nationaal potentieel van aquathermie in beeld te brengen.

Thermische energie uit oppervlaktewater heeft een potentieel van ongeveer 150 PJ per jaar, ruim 40 procent van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving van 350 PJ per jaar. Dat is meer dan inschattingen uit eerdere studies. Naast het oppervlaktewater heeft ook het afvalwater in Nederland een grote thermische potentie, met een economisch potentieel van circa 56 PJ. Thermische energie uit drinkwater heeft een beperkter technisch potentieel van circa 4-6 PJ, wat vooral lokaal interessant kan zijn. De potenties van de verschillende vormen van aquathermie zijn niet bij elkaar op te tellen, omdat ze deels overlappen. Aanvullende analyses zijn nodig om het exacte gezamenlijk potentieel te bepalen.
De waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen deze duurzame energiebron aan gemeenten of woningcorporaties ter beschikking stellen als alternatief voor aardgas. Juist voor de Warmtetransitieplannen die gemeenten uiterlijk in 2021 moeten opstellen is het belangrijk deze bron goed te ontsluiten. Er is veel bebouwing met water in de buurt en het heeft weinig ruimtelijke impact. Er zijn al diverse succesvolle voorbeelden in de regio. De gemeenten Katwijk en Drimmelen kregen deze week een rijkssubsidie toegekend om aquathermie in te zetten voor aardgasvrije wijken.

RWS>